Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0395(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0325/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0325/2011

Συζήτηση :

PV 26/10/2011 - 4
CRE 26/10/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2011 - 8.6
CRE 26/10/2011 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 23/10/2012 - 6.6
CRE 23/10/2012 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0465
P7_TA(2012)0362

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 286kWORD 72k
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο
Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό ***I
P7_TA(2012)0362A7-0325/2011
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0815),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0016/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις 3/2010(1) και 6/2010(2) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αναθεωρήθηκαν και ενημερώθηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή του στις 11 Ιουλίου 2012, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0325/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.   εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις για θέματα που σχετίζονται με το ΠΔΠ και σχετικά με το άρθρο 195 του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και τη δήλωση του Κοινοβουλίου σχετικά με το άρθρο 18 του εν λόγω κανονισμού, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 145, 3.6.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ C 334, 10.12.2010, σ. 1.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2011 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0465).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Οκτωβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου
P7_TC1-COD(2010)0395

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.)


Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα

A)  Κοινή δήλωση για θέματα που σχετίζονται με το ΠΔΠ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός θα αναθεωρηθεί προκειμένου να ενσωματωθούν τροποποιήσεις οι οποίες θα καταστούν αναγκαίες βάσει της έκβασης των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα για τα έτη 2014-2020, μεταξύ άλλων ως προς τα ακόλουθα θέματα:

   κανόνες μεταφοράς πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος για το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας και για σχέδια που χρηματοδοτούνται από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·
   μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων και του υπολοίπου του προϋπολογισμού στο επόμενο οικονομικό έτος, καθώς και η συναφής πρόταση για την εγγραφή τους σε αποθεματικό για πληρωμές και αναλήψεις υποχρεώσεων·
   ενδεχόμενη ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ·
   μεταχείριση των χρηματικών πόρων που προκύπτουν από τις συμφωνίες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των προϊόντων καπνού.

Β)  Κοινή δήλωση για τις δαπάνες που σχετίζονται με ακίνητα, με αναφορά στο άρθρο 195

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι:

   1. η διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης του άρθρου 195 παράγραφος 4 και η διαδικασία προηγούμενης έγκρισης του άρθρου 195 παράγραφος 5 δεν εφαρμόζονται στην απόκτηση γης με μηδενικό ή συμβολικό αντίτιμο·
   2. κάθε αναφορά του άρθρου 195 σε «κτίρια» αφορά μόνο μη οικιστικά κτίρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με οικιστικά κτίρια·
   3. σε εξαιρετικές ή επείγουσες πολιτικές περιστάσεις, οι πληροφορίες για σχέδια περί ακινήτων που σχετίζονται με αντιπροσωπείες της ΕΕ ή με γραφεία σε τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 4, μπορούν να υποβληθούν μαζί με το σχέδιο περί ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 195 παράγραφος 5· στις περιπτώσεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύονται να εξετάσουν το σχέδιο περί ακινήτων όσο το δυνατόν ταχύτερα·
   4. η διαδικασία προηγούμενης έγκρισης του άρθρου 195 παράγραφοι 5 και 6 δεν εφαρμόζεται στις προπαρασκευαστικές συμβάσεις ή μελέτες που είναι αναγκαίες προκειμένου να αξιολογηθεί το αναλυτικό κόστος και η χρηματοδότηση του σχεδίου περί ακινήτων·
   5. τα κατώτατα όρια των 750 000 EUR ή 3 000 000 EUR, που αναφέρονται στα σημεία (ii) έως (iv) του άρθρου 195 παράγραφος 7, περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό του κτιρίου· στην περίπτωση συμβάσεων μίσθωσης, αυτά τα κατώτατα όρια εφαρμόζονται στο μίσθωμα χωρίς επιβάρυνση λειτουργικών εξόδων αλλά περιλαμβάνουν τα έξοδα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό του κτιρίου·
   6. οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 195 παράγραφος 3 στοιχείο α) δεν περιλαμβάνουν τα λειτουργικά έξοδα·
   7. ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή θα εκπονήσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 195.

Γ)  Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 195 παράγραφος 3

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι ισοδύναμες διατάξεις θα συμπεριληφθούν στον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ.

Δ)  Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το ποσό ύψους 85,9 εκατομμυρίων EUR που επιστράφηκε από το Βέλγιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2010 και προορίζεται για σχέδια περί ακινήτων πρέπει να θεωρηθεί εξωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό βάσει του άρθρου 18 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου