Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2127(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0308/2012

Esitatud tekstid :

A7-0308/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0364

Vastuvõetud tekstid
PDF 196kWORD 34k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 4/2012
P7_TA(2012)0364A7-0308/2012

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2012 kohta, III jagu – Komisjon (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 310 ja 314, ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(1) (edaspidi „finantsmäärus”), eriti selle artikleid 37 ja 38,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2011. aastal(2),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3),

–  võttes arvesse komisjoni 20. juunil 2012. aastal esitatud Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2012 (COM(2012)0340),

–  võttes arvesse nõukogu 24. septembri 2012. aasta seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2012 kohta (14059/2012 – C7-0305/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 423/2012, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendeid(4),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0308/2012),

A.  arvestades, et 2012. aasta üldeelarve paranduseelarve projektil nr 4/2012 on kolm eesmärki, nimelt nelja eelarverea loomine, et jagada kuni 10% Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi aastate 2007–2013 eraldistest ümber riskijagamisvahenditele, omavahendite prognoosi ülevaatamine ja eelarvestamine, mistõttu muutub liidu eelarvesse tehtavate liikmesriikide omavahendite maksete jaotus, ja eelarverea 16 03 05 01 „Ettevalmistav tegevus – EuroGlobe” maksete assigneeringute all oleva märke „‐” asendamine märkega p.m., mis võimaldab teha ümberpaigutamise;

B.  arvestades, et omavahendite korrigeerimine tuleneb traditsiooniliste omavahendite, käibemaksu ja kogurahvatulu arvestusbaasi prognoosi läbivaatamisest, eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimisest Ühendkuningriigi kasuks (Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine) aastate 2008, 2010 ja 2011 osas ja sellest, et Austria, Saksamaa, Madalmaade ja Rootsi osa Ühendkuningriigile tehtava tagasimakse rahastamisel on vähendatud neljandikuni nende tavapärasest maksest ja seda kärbet rahastavad muud liikmeriigid, Ühendkuningriik välja arvatud;

C.  arvestades, et paranduseelarve projektis nr 4/2012 nähakse ette võimalus lisada ühtekuuluvuspoliitika all riskijagamisvahenditele antud liidu toetusest üle jäänud vahendid ja tagasisaadavad vahendid asjaomase liikmesriigi taotluse alusel selle riigi ühtekuuluvuspoliitikale ette nähtud assigneeringutele järgmisel aastal;

D.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 4/2012 on täielikult vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel kokku lepitud finantsmääruses tehtavate muudatustega, eelkõige selle artikli 131 muutmisega;

1.  võtab paranduseelarve projekti nr 4/2012 teadmiseks;

2.  on seisukohal, et kõik ümberpaigutamised ühtekuuluvuspoliitika alt nende määratlemist vajavate rahastamisvahendite jaoks peaksid olema nõuetekohaselt põhjendatud ja kontrollitud, nagu sätestatakse määruses (EL) nr 423/2012;

3.  nõuab, et enne lõike 2 kohaste ümberpaigutuste tegemist teavitaks komisjon eelarvepädevaid institutsioone;

4.  nõuab, et parlamendile edastatakse korrapärast ja üksikasjalikku teavet kärbitavate tegevusprogrammide, kasutatavate rahastamisvahendite ja toetatavate projektide kohta;

5.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2012 kohta muutmata kujul heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 4/2012 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 56, 29.02.2012.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(4) ELT L 133, 23.5.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika