Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2226(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0299/2012

Pateikti tekstai :

A7-0299/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/10/2012 - 13.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0365

Priimti tekstai
PDF 374kWORD 74k
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
P7_TA(2012)0365A7-0299/2012
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Tarnybos atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimą(2) dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimo, į prie jo pridedamą rezoliuciją ir į Tarnybos vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą(4), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų ir prie jo pridedamą bendrą požiūrį, dėl kurio buvo susitarta 2012 m. birželio mėn., nustatytą atsižvelgiant į 2009 m. kovo mėn. įsteigtos tarpinstitucinės darbo grupės decentralizuotų agentūrų klausimais darbą, ir ypač bendro požiūrio skirsnius dėl valdymo, veiklos, programavimo, atskaitomybės ir skaidrumo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0299/2012),

1.   patvirtina Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad Tarnybos 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos maisto saugos tarnybos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 366, 2011 12 15, p. 106.
(2) OL L 286, 2012 10 17, p. 367.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


2. 2012 m.spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Tarnybos atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 10 d. Parlamento sprendimą(2) dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimo, į prie jo pridedamą rezoliuciją ir į Tarnybos vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą(4), ir ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų ir prie jo pridedamą bendrą požiūrį, dėl kurio buvo susitarta 2012 m. birželio mėn., nustatytą atsižvelgiant į 2009 m. kovo mėn. įsteigtos tarpinstitucinės darbo grupės decentralizuotų agentūrų klausimais darbą, ir ypač bendro požiūrio skirsnius dėl valdymo, veiklos, programavimo, atskaitomybės ir skaidrumo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0299/2012),

1.  pritaria Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 366, 2011 12 15, p. 106.
(2) OL L 286, 2012 10 17, p. 367.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


3. 2012 m.spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Tarnybos atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 10 d. Parlamento sprendimą(2) dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimo, į prie jo pridedamą rezoliuciją ir į Tarnybos vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002(4), įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą, ir ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5), ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų ir prie jo pridedamą bendrą požiūrį, dėl kurio buvo susitarta 2012 m. birželio mėn., nustatytą atsižvelgiant į 2009 m. kovo mėn. įsteigtos tarpinstitucinės darbo grupės decentralizuotų agentūrų klausimais darbą, ir ypač bendro požiūrio skirsnius dėl valdymo, veiklos, programavimo, atskaitomybės ir skaidrumo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0299/2012),

A.   kadangi 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamentas nusprendė atidėti sprendimą, kuriuo patvirtinamas Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymas ir uždaromos jos sąskaitos,

B.   kadangi Tarnyba biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai 2012 m. birželio 29 d. ir 2012 m. rugpjūčio 20 d. laiškuose pateikė išsamią informaciją,

C.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra veiksminga Europos Parlamento priemonė, kurią naudojant priimamas faktiniais ir svariais argumentais pagrįstas sprendimas; atsižvelgdamas į tai, primena galiojančias taisykles, t. y. Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomą finansinį reglamentą, Tarnybos steigimo reglamentą ir Tarnybos nustatytą konkrečią politiką ir procedūras,

Biudžeto ir finansų valdymas

1.   atkreipia dėmesį į Tarnybos pareiškimą, kad dabar imtasi tinkamų priemonių, kuriomis siekiama gerinti finansinį valdymą, ir kad 2011 m. biudžeto vykdymo rodiklis pagal įsipareigojimų asignavimus buvo artimas 100 proc.;

2.   palankiai vertina gautą informaciją apie didelį Tarnybos valdančiosios tarybos posėdžių išlaidų sumažinimą, kuris 2010 m. sudarė 6 175 EUR kiekvienam nariui; ypač palankiai vertina išlaidų sumažinimą 66 proc. palyginus su 2010 m., kuris pasiektas perėjus prie garso transliacijos pagal pareikalavimą, naudojant anglų kalbą, kaip vienintelę valdančiosios tarybos susirinkimų kalbą, ir visus posėdžius rengiant Parmoje esančiose Tarnybos patalpose;

Sutarčių valdymo procesas

3.   atkreipia dėmesį į tai, kad Tarnyba sukūrė subsidijų ir viešųjų pirkimų priemonę, skirtą konkurso proceso stebėsenos, sutarčių valdymo ir mokėjimo numatymo gebėjimams gerinti; pažymi, kad 2012 m. birželio 28 d. pradėjo veikti nauja viešųjų pirkimų ir dotacijų skyrimo duomenų bazė;

Interesų konfliktas ir skaidrumas

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinė Tarnybos užduotis – teikti nepriklausomus ir skaidrius mokslinius patarimus tais klausimais, kurie turi tiesioginį arba netiesioginį poveikį maisto ir pašarų saugai;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad būtina imtis priemonių Tarnybos patikimumui išsaugoti;

6.   palankiai vertina tai, kad 2012 m. spalio mėn. visiems valdančiosios tarybos nariams organizuojamas privalomas posėdis etikos ir sąžiningumo tema ir ragina valdančiąją tarybą veiksmingai užtikrinti savo elgesio kodekso taikymą ir priimti nuostatas, kurios padėtų išvengti darbuotojų perėjimo iš viešojo sektoriaus į privatųjį atvejų ir numatyti sankcijas siekiant ateityje išvengti situacijų, panašių į susijusią su buvusia pirmininke 2010 m.;

7.  praeityje jau nurodė kai kuriuos trūkumus, susijusius su interesų konfliktais, interesų deklaravimu ir skaidrumu; pabrėžia, kad buvusi Tarnybos valdančiosios tarybos pirmininkė 2010 m. nepranešė apie tai, kad yra Tarptautinio gyvosios gamtos mokslų instituto (ILSI) valdybos narė, nors ILSI finansuoja maisto, chemijos ir farmacijos sektorių įmonės; atkreipia dėmesį į tai, kad vykdomasis direktorius neskiria Tarnybos valdančiosios tarybos narių, taigi jis negali jų ir atleisti;

8.   palankiai vertina Tarnybos įsipareigojimą pasiūlyti valdančiajai tarybai savo pirmininką rinkti atviru balsavimu; mano, kad skaidrumo procedūra padidins valdančiosios tarybos atskaitomybę;

9.  ypač atkreipia dėmesį į visas naujas politikos kryptis, taisykles, įgyvendinimo priemones ir veiksmus, kurie nustatyti nuo 2007 m., siekiant išvengti mokslinių ekspertų ir darbuotojų interesų konflikto ir jį sušvelninti; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina Tarnybos valdančiosios tarybos elgesio kodeksą ir jos aktyvią poziciją iš naujo svarstant savo darbuotojų interesų deklaracijas, taip pat naujas nuo 2012 m. liepos mėn. galiojančias interesų konfliktų tikrinimo taisykles, kuriomis aktyviai vadovautasi atnaujinant mokslines grupes; yra pasiryžęs stebėti šių veiksmų rezultatus; ir toliau reguliariai kvies vykdomąjį direktorių keistis nuomonėmis, taip pat skatins keistis informacija per komiteto narį, kuris paskirtas ryšiams su Tarnyba palaikyti, ir kas dvejus metus lankantis Tarnyboje; primena, kad paskutinis toks apsilankymas vyko 2012 m. gegužės mėn.;

10.  pažymi, kad nauja Tarnybos politika dėl nepriklausomumo ir mokslinių sprendimų priėmimo procesų kartu su jos įgyvendinimo taisyklėmis įsigaliojo 2012 m. liepos mėn. ir kad Tarnybos nauja interesų konfliktų apibrėžtis yra suderinama su EBPO gairėmis; atkreipia dėmesį į praktinius Tarnybos veiksmus, taikomus ekspertui pažeidus nepriklausomumo politikos taisykles – jis nušalinimas 5-erių metų laikotarpiui; siūlo į nepriklausomumo politikos įgyvendinimo taisykles įtraukti pagrįstą proporcingų sankcijų rinkinį;

11.  pažymi, kad Tarnyba suplanavo iki 2013 m. pabaigos įvertinti savo nepriklausomumo politiką ir įsipareigojo apsvarstyti, be kita ko, galimybę paskelbti pasitikėjimo pažeidimo procedūrų rezultatus, įskaitant mokslinės recenzijos teisingumo tikrinimo procedūros rezultatus, ir praplėsti bei sustiprinti savo Interesų konfliktų komiteto įgaliojimus, pvz., suteikiant jam panašius įgaliojimus, kaip turi Prancūzijos sanitarinės maisto produktų, aplinkos ir darbo apsaugos agentūros (pranc. AFSSET) Etikos normų ir konfliktų prevencijos komitetas; tikisi, kad Tarnyba informuos biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją šiuo klausimu iki kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pradžios;

12.  skatina Tarnybą toliau stiprinti savo nepriklausomumo politiką ir apsvarstyti taisyklių, kurios, be kita ko, apimtų sankcijas ir vidaus ekspertų ir mokslininkų gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų skelbimą, priėmimą;

13.  yra tvirtai įsitikinęs, kad tais atvejais, kai nesilaikoma galiojančių taisyklių, turi būti imamasi reikiamų veiksmų; mano, kad tokiais atvejais Tarnyba turėtų parengti trūkumų šalinimo veiksmų planą kartu su tiksliu tvarkaraščiu, kad šio plano įgyvendinimą turėtų prižiūrėti Europos Parlamentas ir kad šios problemos turėtų būti sprendžiamos keičiant galiojančias taisykles ir reglamentus tam, kad būtų pašalintos galimos spragos;

14.  atkreipia dėmesį į Tarnybos pareiškimą, kad 2012 m. liepos 4 d. ji priėmė nuostatas dovanų ir vaišingumo priėmimo klausimu; giria šią iniciatyvą ir ragina Tarnybą paskelbti šias nuostatas savo interneto svetainėje;

15.  pripažįsta, kad nuo 2012 m. spalio 1 d. Tarnyba pradės vykdyti pirmų atsitiktinai atrinktų interesų deklaracijų vertinimą siekdama patikrinti jų atitiktį naujai priimtai nepriklausomumo politikai ir įgyvendinimo taisyklėms; tikisi, kad iki 2013 m. kovo 1 d. Tarnyba biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją supažindins su visų deklaracijų vertinimo rezultatais, kad į juos būtų atsižvelgta teikiant kito biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimo pakeitimus;

16.   pripažįsta Tarnybos įsipareigojimą dirbti su Komisija siekiant nustatyti visiškos viešosios prieigos prie nepaskelbtų neapdorotų duomenų sąlygas;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad aštuonios Tarnybos specialistų grupės ir jos mokslinis komitetas buvo atnaujinti 2012 m. birželio mėn.; palankiai vertina tai, kad Tarnybos interneto svetainėje paskelbtos naujai paskirtų ekspertų interesų deklaracijos, tačiau pastebi, kad ten dar nėra kai kurių ekspertų gyvenimo aprašymų; ragina Tarnybą iki 2013 m. sausio 1 d. visus juos paskelbti;

18.  pažymi, kad 2011 m., prieš Tarnybai patvirtinant naują politiką dėl nepriklausomumo ir mokslinių sprendimų priėmimo procesų, buvo paskirti 37 dviejų grupių ekspertai; todėl pritaria Tarnybos iniciatyvai iki 2012 m. spalio 31 d. patikrinti jų interesų deklaracijas atsižvelgiant į naujai patvirtintą politiką ir jos įgyvendinimo taisykles; skatina Tarnybą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie patikrinimo proceso rezultatus iki kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pradžios;

19.  ragina Tarnybą į savo metines veiklos ataskaitas įtraukti specialų skirsnį, apibūdinantį veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant išvengti interesų konfliktų ir juos valdyti, kuriame, be kita ko, turėtų būti nurodyta:

   tikrintų įtariamų interesų konfliktų atvejų skaičius,
   darbuotojų perėjimo iš viešojo sektoriaus į privatųjį (ir atvirkščiai) atvejų skaičius,
   priemonės, kurių imtasi pagal kiekvieno atvejo kategoriją,
   pradėtų pasitikėjimo pažeidimo procedūrų skaičius ir jų rezultatai;
   taikytos sankcijos;

20.  ragina Tarnybą gerinti rizikos vertinimo proceso atvirumą ir skaidrumą, geriau atsižvelgti į nepriklausomų kolegų recenzuotą mokslinę literatūrą ir tais atvejais, kai nepritaria kitokiai nuomonei, pateikti išsamų pagrindimą; ragina Tarnybą plėsti dialogą ir bendradarbiavimą su išorės ekspertais ir nacionalinėmis agentūromis, ypač, kai jų nuomonė dėl konkretaus rizikos vertinimo proceso yra skirtinga;

21.  iš esmės teigiamai vertina pirmiau minėtąjį bendrą pareiškimą ir bendrą požiūrį dėl decentralizuotų agentūrų, kuriame nagrinėjami kai kurie biudžeto įvykdymo patvirtinimui svarbūs klausimai ir mano, kad gairėse dėl tolesnių veiksmų taikant bendrą požiūrį, kurį Komisija pateiks iki 2012 m. pabaigos, bus tinkamai atsižvelgta į tuos klausimus;

o
o   o

22.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2012 m. gegužės 10 d.(6) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 366, 2011 12 15, p. 106.
(2) OL L 286, 2012 10 17, p. 367.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 286, 2012 10 17, p. 388.

Teisinė informacija - Privatumo politika