Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2067(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0287/2012

Esitatud tekstid :

A7-0287/2012

Arutelud :

PV 22/10/2012 - 27
CRE 22/10/2012 - 27

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0371

Vastuvõetud tekstid
PDF 152kWORD 74k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
Reisijate õigused kõikide transpordiliikide puhul
P7_TA(2012)0371A7-0287/2012

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon reisijate õiguste kohta kõikide transpordiliikide puhul (2012/2067(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu IV jaotist isikute vaba liikumise kohta,

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Euroopa nägemus reisijate hüvanguks: Teatis reisijate õiguste kohta kõikide transpordiliikide puhul” (COM(2011)0898),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2012. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni lennuettevõtja pankroti korral reisijatele makstava hüvitise kohta(2),

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta(3),

–  võttes arvesse oma 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni lennureisijatele kehtivate õiguste tõhususe ja rakendamise kohta(4),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0287/2012),

A.  arvestades, et alates komisjoni valge raamatu sihiseadest 2001. aastal on töötatud välja terviklik ELi reisijate õiguste kogum kõikide transpordiliikide, st õhu-, raudtee-, vee- ja maanteetranspordi jaoks; see pakub reisijatele miinimumkaitset ning aitab ühtlasi luua vedajatele võrdsed võimalused;

B.  arvestades, et mõnda nendest õigustest ei kohalda kõik vedajad veel täielikult ning siseriiklikud asutused ei kontrolli õigustest kinnipidamist ühetaoliselt ega jõusta neid nõuetekohaselt; arvestades, et mõned olemasolevad õigusaktid ei anna selget ülevaadet reisijate õigustest ja teenuse osutajate kohustustest ning vajavad seega läbivaatamist; arvestades, et lisaks on reisijate teadmised oma õigustest ja oodatavast teenuse kvaliteedist puudulikud ning nende õigusnõuete esitamine ja õiguste jõustamine on sageli seotud raskustega;

C.  arvestades, et seda hinnangut kinnitab ka küsitlus, mille raportöör viis läbi Euroopa Parlamendi liikmete ja ametnike seas;

D.  arvestades, et komisjon soovib oma kõige hilisema teatisega ja teiste viimase aja algatustega (lennureisijate õigusi reguleeriva määruse (EÜ) nr 261/2004 muutmine; reisipakettide direktiiv 90/314/EMÜ) selgitada ja tugevdada reisijate õigusi kõikides transpordivaldkondades;

E.  arvestades, et maapiirkondades tegutsevate väiksemate bussiettevõtjate puhul tuleks vältida liigset bürokraatiat, kuna nad pakuvad eraldatud piirkondades sageli väärtuslikku üldkasulikku teenust;

F.  arvestades, et reisijate vajadused, mis on seotud nende õigustega maapiirkondade bussiteenusele, on tähtis täita tasakaalustatud viisil, et oleks tagatud, et kaasnev koormus ei oleks liiga suur ega muudaks asjaomaseid teenuseid tulevikus mittetasuvaks;

G.  arvestades, et tarbijakaitse kõrge tase on tagatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 169 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 38;

H.  arvestades, et internetis pileteid broneerivate tarbijate jaoks on hindade kujunemise läbipaistvus jätkuvalt probleemne;

Üldine raamistik

1.  toetab komisjoni kavatsust jõustada tugevamalt reisijate õigusi käsitlevaid kehtivaid sätteid ja neid vajaduse korral parandada ning kiidab teatist kui kasulikku ülevaadet seni saavutatust;

2.  rõhutab, et reisijatel on lisaks õigustele ka kohustused, mille täitmisega nad aitavad kaasa, et kõik toimuks nende enda ja teiste reisijate jaoks ohutult ja tõrgeteta enne reisi, reisi ajal ja pärast reisi;

3.  on seisukohal, et ühised kriteeriumid (mittediskrimineerimine, võrdne kohtlemine, füüsiline ligipääs, ligipääs teabele, universaaldisaini tingimused, veolepingu täitmine, täpne, õigeaegne ja kättesaadav teave, mida antakse aegsasti enne reisi, reisi ajal ja pärast reisi, viivitamatu asjakohase abi andmine probleemide korral ning võimalik hüvitamine) koos komisjoni teatises loetletud 10 erilise reisijate õigusega vastavad põhilistele transpordiliigiülestele õigustele ja moodustavad tugeva aluse õiguslikult täitmisele pööratava reisijate õiguste harta kehtestamiseks;

4.  märgib, et ohutuse ja turvalisuse, sealhulgas nii transpordiseadmete tehnilise ohutuse kui ka reisijate füüsilise ohutuse eeltingimus peab jääma esmatähtsaks;

5.  soovitab komisjonil lisada tema kehtestatud reisijate õiguste loetelusse õiguse vedajate osutatavate kvaliteetsete teenuste miinimumstandardile ja määratleda see ühemõtteliselt;

6.  osutab vajadusele, et komisjon kõrvaldaks oma järgmistes reisijate õigustega seotud algatustes praeguste eeskirjade killustatuse tõttu esinevad puudused ning looks eelkõige katkematu reisiahela kõikide transpordiliikide kõikide reisijate jaoks; märgib, et ELi reisijate õigusi käsitlevate (õhu-, raudtee-, vee- ja maanteetranspordi) eeskirjade tulevasel läbivaatamisel tuleks esmatähtsaks pidada suuremat ühtsust nende nelja õigusakti vahel ning teha asjakohased muudatused;

7.  palub komisjonil hoolikalt läbi vaadata ja jälgida üldiste eeskirjade rakendamist, et vältida reisijate õiguste ja teenuse osutajate kohustuste mitmeti tõlgendamist ja sellega seotud arusaamatusi;

8.  on eelkõige seisukohal, et hilinemise ja tühistamise määratlused ei tohiks moonutada eri transpordiliikide puhul kohaldatavaid õigusi;

9.  on teadlik sellest, et üksikute transpordivaldkondade vahel on struktuurilised erinevused ning et kõikides transpordiliigiülestes määrustes kõikide reisijate õiguste kohta tuleks seda arvesse võtta; tunnistab, et sellist määrust ei ole praegu võimalik välja töötada, kuna laeva- ja bussireisijate õigusi käsitlevad määrused ei ole veel jõustunud, kuid see peab olema kindel keskmises perspektiivis teostatav eesmärk; on siiski seisukohal, et üldine lähenemisviis on vajalik selleks, et ühine õigusraamistik hõlmaks kõiki reisijate õigusi, muu hulgas õigust kompensatsioonile, hüvitisele ja teabele, ning looks võrdsed konkurentsitingimused eri transpordiliikide vahel;

10.  palub seepärast komisjonil esitada praegu kõikides transpordivaldkondades õiguste rakendamiseks ja jõustamiseks suunised, mille eesmärk ei ole õigusnormide ühtlustamine ega reisijate õiguste kahjustamine ning milles tunnustatakse nii kõikide transpordiliikide eri nõudeid kui ka nende ühiseid aspekte;

11.  soovitab komisjonil välja töötada reisijate õigusi käsitleva ühise tugiraamistiku, mis sisaldaks kõikide transpordiliikide reisijate õigusi reguleerivate eeskirjade põhimõtteid, määratlusi ja näidisnorme, et panna alus edasiseks reisijate õiguste ühtlustamiseks; märgib, et reisijate õigusi käsitleva ühise tugiraamistiku väljatöötamine peaks toimuma Euroopa lepinguõiguse ühise tugiraamistiku eeskujul;

12.  on arvamusel, et reisijate õigused ja teenindamine tuleb viia vastavusse reisimisharjumuste muutustega, ja osutab seoses sellega eelkõige reisijate ja transpordiettevõtjate uutele probleemidele ühendvedude abil reisimise ning vastavate teabe- ja broneerimissüsteemide puhul; rõhutab vajadust kohandada reisijate õigused ja reisipakettide(5) korraldajate kohustused praegusele olukorrale ning nõuab, et komisjon esitaks kiiresti muudetud ettepaneku, mis kõrvaldaks viivitamatult praegused puudused, mida leidub eelkõige kohaldamisalas, reisipakettide e-kaubanduses ja ebaõiglaste lepingutingimuste näol;

13.  rõhutab, kui tähtis on, et Euroopa Liit jätkaks reisijate õiguste küsimusega tegelemist kõiki transpordiliike käsitlevates kahepoolsetes ja rahvusvahelistes lepingutes, et parandada reisijate kaitset väljaspool ELi piire;

Teave

14.  pooldab komisjoni otsust jätkata reisijate õigusi käsitlevat teabekampaaniat kuni 2014. aastani; soovitab kaasata kampaaniasse liikmesriikide tarbijakaitseametid ja reisibürood, kuna need saavad anda väärtusliku panuse reisijate õigustest teavitamisel (nt pakkudes teabematerjali reisibüroodes ja internetis); rõhutab, et reisijate õiguste ja vedajate võimalike arvustustega seotud põhiteave peaks olema kättesaadav ühest ja samast allikast, et hõlbustada reisijatel päringute tegemist; palub ametiasutustel, riikide tarbijakaitseametitel ja organisatsioonidel, mis esindavad kõikide reisijate huvisid, alustada sarnaste kampaaniatega;

15.  palub, et kõikide transpordiliikide ühiste õiguste nimekirja levitataks laiaulatuslikult, kokkuvõtlikult ja kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes;

16.  tuletab meelde, et reis on teenuse osutaja ja tarbija vaheline leping, mida saab täita mitmel viisil, seega peaksid kõik sellise lepingu osad olema selle sõlmimise hetkel tarbijale teada ning kõikidest hilisematest muudatustest tuleks teavitada seotud osapooli õigeaegselt; on arvamusel, et selline leping peaks sisaldama teavet reisi kohta ning samuti reisija õiguste kohta probleemide tekkimise korral;

17.  nõuab, et transpordiettevõtjad ja muud asjaomased teenuse osutajad teeksid suuremaid pingutusi tarbija paremaks teavitamiseks, eelkõige piiriüleste reiside korral; on seisukohal, et teave peab olema kergesti mõistetav, täpne ja põhjalik, lihtsalt kättesaadav kõigile ning esitatud eri kujul ja nii riigikeeles kui ka inglise keeles, see peaks sisaldama vastavate veebisaitide ning nutitelefoni rakenduste andmeid, aga ka postiaadressi kaebuste esitamiseks ja kaebusevorme;

18.  nõuab ühtlasi, et reisijaid teavitataks nendest õigustest samamoodi, nagu neid teavitatakse nende kohustustest;

19.  rõhutab, et tuleb esitada reisijate ning teiste asjaomaste sidusrühmade (nt vedajad, infrastruktuuri haldajad, puudega inimeste saatjad) õigused ja kohustused, aga ka reisieelne teave (sealhulgas veebilehed), broneeringusüsteemid, reaalajas saadav reisiteave ja internetipõhised teenused peavad olema reisijatele tagatud puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele kättesaadaval kujul;

20.  kutsub vedajaid üles lisama piletile reisijate õigustega seotud teabe, iseäranis abi ja toe saamiseks vajalikud kontaktid;

21.  rõhutab, et juhul kui pilet ostetakse ette kogu reisiks, tuleb anda selget teavet vedajate vastutuse kohta reisi jooksul tekkinud pagasikahju eest, erinevate lubatud pagasilimiitide kohta, hilinemise eest makstavate hüvitiste ja eri vedajate eeskirjade kohta ning marsruudi muutmise, sealhulgas ühendvedude marsruudi muutmise kohta reisi katkemise ja reisist mahajäämise korral;

22.  kiidab komisjoni pakutud uut nutitelefoni rakendust, mis annab teavet reisijate õiguste kohta mitmes keeles ja puudega reisijatele kättesaadaval kujul; kutsub liikmesriike ja transpordiettevõtjaid üles kiirendama sarnaste moodsate tehnoloogiate – sh SMS, sotsiaalsed võrgustikud, videotehnoloogial põhinevad viipekeelsed teenused, kurtide, vaegkuuljate ja kõnepuudega kasutajate kaasamist tagavad tekstipõhised teenused – kasutamise arendamist ja kasutamist; palub ametiasutustel, tarbijakaitseametitel ja organisatsioonidel, mis esindavad kõikide reisijate huvisid, luua sarnased algatused; palub lisaks komisjonil alati arvestada eakamate inimestega, kellel ei ole reisides alati kaasas kaasaegset tehnoloogiat; on ühtlasi seisukohal, et tuleks kaaluda internetile tasuta juurdepääsu võimaldamist lennujaamades, jaamades ja muudes suurtes lähtekohtades, et teenust saaks laialdasemalt kasutada;

23.  nõuab tungivalt, et komisjon edendaks uute tehnoloogiate kasutamist kõikide transpordiliikide puhul pardakaardi väljastamiseks, nii et pardakaart säiliks ja oleks kehtiv ja seda saaks näha elektrooniliselt, et soodustada sujuvamat pardaleminekut ja keskkonnasäästlikumat reisimist;

24.  soovitab luua lahkumis- ja saabumiskohtadesse (lennujaamad, raudteejaamad, bussiterminalid ja sadamad) nähtavas ja keskses kohas asuvad füüsiliselt ja teabevahetuse seisukohalt ligipääsetavad info- ja abipunktid, kus on piisavalt töötajaid, kes on läbinud asjakohase koolituse, et vastata puudega või piiratud liikumisvõimega reisijate vajadustele ning pakkuda tõhusamaid abiteenuseid üksik- ja rühmareisijatele transpordiprobleemide korral, pöörates erilist tähelepanu lastega reisijatele ning puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele; soovitab, et kohal peaksid olema asjakohase koolituse saanud töötajad, kes suudavad teha kiireid otsuseid marsruudi muutmise või uue broneerimise kohta, aidata pagasi kadumise, hilinemise ja kahjustumise korral ning tegeleda kompensatsiooni- ja hüvitamistaotlustega; märgib, et väikestes ja töötajateta raudtee- ja bussijaamades tuleks pakkuda alternatiivseid lahendusi nagu infotelefoni number või veebileht;

25.  on seisukohal, et kõik transpordiettevõtjad peaksid kasutusele võtma kõikidele reisi broneerinud reisijatele mõeldud kättesaadava ja tõhusa abitelefoni; abitelefonilt tuleb pakkuda teavet ja alternatiivseid ettepanekuid reisi katkemise korral ning lennu-, laeva- ja raudteetranspordi puhul ei tohiks kõne hind mingil juhul olla suurem kui kohaliku kõne hind;

26.  on seisukohal, et ülebroneerimise korral tuleks pileteid ostvatele reisijatele anda asjakohast teavet;

27.  palub komisjonil hiljutisi kohtuotsuseid ja eelkõige Euroopa Liidu Kohtu otsuseid arvesse võttes ajakohastada kõik materjalid (komisjoni veebileht, dokumendid, brošüürid), mis on seotud eri transpordiliikidega reisivate reisijate õigustega;

Läbipaistvus

28.  palub komisjonil laiendada teenuse standardi kohta aru andmise kohustust, nagu see kehtib juba raudteeveo-ettevõtjatele, ka transpordile teistes transpordivaldkondades, võttes arvesse vastava transpordiliigi eripära; on arvamusel, et võrdlusandmete avaldamine võib aidata tarbijatel orienteeruda ja ettevõtetel reklaami teha;

29.  nõuab, et komisjon kohustaks liikmesriike koguma statistilisi andmeid nii reisijate õiguste rikkumise ja nende kõikide kaebuste menetlemise kui ka hilinemiste arvu ja kestuse ning kaotatud, hilinenud või kahjustatud pagasi kohta; palub komisjonil analüüsida neid liikmesriikide esitatud statistilisi andmeid, avaldada analüüside tulemused ja luua andmebaasi teabe vahetamiseks; palub komisjonil võtta koostöös liikmesriikide ja riiklike täitevasutustega selleks vajalikke meetmeid;

30.  on seisukohal, et paljude transpordiettevõtjate veebilehed ei ole veel piisavalt selged ja võivad tarbijat pileti broneerimisel eksitada; palub komisjonil tagada hindade läbipaistvust ja ebaausaid kaubandustavasid käsitlevate kehtivate õigusaktide tõhus rakendamine ja jõustamine kooskõlas direktiividega 2011/83/EL ja 2005/29/EÜ ning kaaluda karistusmenetluste süsteemi loomist, mida tuleks kasutada hindade läbipaistvuse alaste Euroopa õigusaktide tuvastatud rikkumise korral;

31.  palub komisjonil kindlustada, et eelkõige määruse (EÜ) nr 80/2009 reguleerimisalasse kuuluvate arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul sisaldaksid hinnad kohustuslikke tegevuskulusid ja et tõepoolest vabatahtlikud kaubad oleksid avaldatud ja broneeritavad koos vajaliku teabega ja kõrvalteenuste tasudega (krediitkaardiga maksmise tasud ja teenustasud), nii et vahetult enne ostu sooritamist ei lisata enam lisatasusid ning tarbijatel on võimalik teha selget vahet hindades sisalduvate kohustuslike tegevuskulude ja broneeritavate lisakaupade vahel;

32.  kutsub komisjoni üles tagama veebilehtede parema järelevalve ning teavitama riiklikke täitevasutusi kehtivate eeskirjade väärast kohaldamisest, et neid tugevdada;

33.  kutsub komisjoni üles koostöös riiklike asutustega kaaluma ühendvedudekeskse ühtlustatud lähenemisviisi kehtestamist, mis käsitleks reisijateveoteenuse sisu ja hinnaelemente, mida kõikide transpordiliikide baashind peab hõlmama;

34.  on veendunud, et baashinnas arvestatavasse teenuste tuumikusse peaksid vähemalt kuuluma kõik reisijateveoks vältimatud tegevuskulud (sealhulgas need, mis on seotud vedaja õiguslike kohustustega, nagu ohutus, turvalisus ja reisijate õigused), kõik reisija seisukohast reisimiseks hädavajalikud aspektid (nagu piletite ja pardakaartide esitamine ning võimalikult vähese pagasi ja isiklike asjade kaasaskandmine) ning kõik makse sooritamisega seotud kulud (näiteks krediitkaardiga maksmisega seotud kulud);

35.  palub komisjonil tegeleda lennuettevõtjate lepingutes üha rohkem levivate ebaõiglaste tingimustega, näiteks ebaõiglane nõue, et reisijad peavad edasi-tagasi suuna pileti puhul kõigepealt ära kasutama esimese otsa pileti, et saada piletit hiljem kasutada tagasilennu suunal, ning et reisijad peavad kõiki pileteid kasutama reisi jooksul kindlas järjekorras;

36.  palub komisjonil tagada, et piletimüük ja hinna kujunemise läbipaistvus oleksid diskrimineerimiseta kättesaadavad kõikidele, sõltumata tarbija või reisibüroo asukohast või riigist, ning et uuritaks põhjalikumalt reisijatele hinna kehtestamisel diskrimineerimist nende elukohariigi alusel ning et probleemi leidmisel kõrvaldataks see täielikult;

37.  palub komisjonil tegeleda väljaspool arvutipõhiseid ettetellimissüsteeme käsitleva määruse (EÜ) nr 80/2009 reguleerimisala arenenud turustuskanalite läbipaistvuse ja neutraalsuse küsimusega;

38.  kordab oma palvet, et komisjon pakuks meetmeid, mis võimaldavad ühtlustada käsipagasi transpordiga seotud eeskirju, et kaitsta reisijaid ülemääraste piirangute eest ja võimaldada neil viia pardale mõistlikus koguses käsipagasit, sealhulgas lennujaama kauplustes tehtud ostud;

39.  nõuab komisjonilt tungivalt reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide direktiivi 90/314/EMÜ kiiremat läbivaatamist käsitleva seadusandliku ettepaneku esitamist, et tagada, et tarbijatel ja sektoris tegutsevatel ettevõtjatel oleks nii tavapärastes olukordades kui ka eriolukordades olemas selge õigusraamistik; on lisaks seisukohal, et komisjon peas direktiivi läbivaatamisel kaaluma samade õigusaktide kohaldamist kõikidele turismiteenuste osutajatele, kuna esmatähtsad tegurid peaksid siinkohal olema tarbijale osutatud teenuse kvaliteet ja õiglane konkurents;

40.  palub komisjonil reisipakettide direktiivi läbivaatamisel põhjalikult uurida e-kaubanduse ja digitaalsete turgude mõju tarbija käitumisele Euroopa turismitööstuses; on seisukohal, et komisjon peab rohkem pingutama, et parandada turistidele antava teabe kvaliteeti ja sisu ning et asjaomane teave oleks tarbijatele kergesti kättesaadav ja usaldusväärne;

Rakendamine ja jõustamine

41.  märgib, et lennu- ja muude reisijate õigusi käsitlevaid ELi eeskirju rakendatakse ja jõustatakse ELis kõigi transpordiliikide puhul veel ebaühtlaselt ning see kahjustab vaba liikumist siseturul, kuna see tekitab kodanikes reisimise ajal ebakindlust ning kahjustab transpordiettevõtjate ausat konkurentsi;

42.  nõuab komisjonilt tungivalt selgete eeskirjade kehtestamist riiklike täitevasutuste loomise kohta, et hõlbustada reisijatele läbipaistvamat ja lihtsamat juurdepääsu asjaomastele asutustele;

43.  peab eri transpordiliikide riiklike täitevasutuste ühendamist vajalikuks sammuks, et saavutada reisijate õiguste ühtne rakendamine;

44.  palub komisjonil tagada, et riiklikud täitevasutused teevad tihedamat koostööd, kasutavad ühtlasemaid töömeetodeid ning vahetavad tihedalt teavet riiklikul tasandil ja kogu ELis võrgustike loomiseks ja õigusaktide kohaldamiseks; palub komisjonil kasutada kõiki oma volitusi, sealhulgas vajaduse korral rikkumismenetlust, et tagada asjaomaste ELi õigusaktide ühtlasem rakendamine;

45.  tuletab meelde, et kõikides riiklikes täitevasutustes ühtse töömeetodi kasutamine tagab reisijate õiguste ühtlase jõustamise kõikides liikmesriikides;

46.  palub liikmesriikidel eraldada piisavad vahendid, et tagada õiguste tõhus jõustamine ja koostöö teiste liikmesriikide riiklike täitevasutustega; rõhutab ühtsete, tõhusate, hoiatavate ja proportsionaalsete karistuste ja hüvitamisskeemide tähtsust, et luua kõikidele asjaosalistele reisijate õigusi käsitlevate õigusaktide järgimiseks võrdsed võimalused ja tugevad majanduslikud stiimulid;

47.  palub komisjonil toetada keskse, elektroonilise kaebuste esitamise punkti (clearing house) loomist, see oleks riiklike täitevasutuste ühine struktuur kaebuste menetlemiseks ning peaks nõustama lennu- ja muid reisijaid kaebuste esitamisel ning suunama nad aega ja kulusid säästvalt edasi vastava pädeva riikliku täitevasutuse juurde; soovitab luua standardse meiliaadressi ja kogu ELis toimiva tasuta infoliini, et kaebuste esitamise punkt saaks reisijaid teavitada ja nõustada;

48.  kutsub komisjoni üles koostama kaebuste kiiresti ja lihtsustatud korras lahendamise suunised;

49.  palub komisjonil töötada välja koostöös liikmesriikidega ja konsulteerides kõikide sidusrühmadega iga transpordiliigi kohta kogu ELis kehtiva kaebusevormi, mis tuleks tõlkida kõigi ELi liikmesriikide ametlikesse keeltesse ning peaks olema juurdepääsetav kõigile reisijatele, sealhulgas pimedatele, ning kättesaadav eri kujul, broneerimise etapis, kõigis reisiterminalides ja internetis; palub komisjonil teha ettepaneku kõikides transpordivaldkondades reisijatele kaebuste esitamise ning transpordiettevõtjatele ja riiklikele täitevasutustele kaebuste menetlemise maksimumaja kohta;

50.  kutsub komisjoni üles tagama kõikidele reisijatele võimaluse võtta transpordiettevõtjaga ühendust, eelkõige teabe saamiseks või kaebuse esitamiseks, kõikide broneerimisel kasutatavate sidevahendite kaudu ja mõistliku hinna eest;

51.  on arvamusel, et piletil peaksid olema selgelt näha transpordiettevõtja pakutavate müügijärgsete teenuste kontaktandmed, nt teabeteenused reisijatele ja kaebuste käsitlemine, samuti kõik transporditeenuse olulised omadused, nt hind ja reisi tingimuste ja üksikasjade kokkuvõte;

52.  julgustab komisjoni selgitama koos liikmesriikidega välja riiklike kaebuste esitamise punktide struktuurilised ja menetluslikud puudused ning need kõrvaldama ja hoolitsema selle eest, et õigusakte rakendatakse kooskõlas vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks kavandatud ELi meetmete ja tõhusate kollektiivsete õiguskaitsemehhanismidega eesmärgiga tagada, et reisijad saavad oma õigusi teostada taskukohase, otstarbeka ja juurdepääsetava üleeuroopalise süsteemi abil, kusjuures reisijatel peab olema endiselt võimalus valida kohtutee; nõuab liikmesriikidelt tungivalt, et nad võtaksid komisjoni toel kasutusele hästi reguleeritud vahendid vahendamiseks või arendaksid neid, et tegeleda täitevasutuste ja teiste sõltumatute ametiasutuste juhtimisel kõikides transpordiliikides reisijate ja teenuse osutajate vahel tekkivate lahkhelidega;

53.  soovitab suurendada põhiteenuste valdkonnas mobiilside rakenduste kasutust, iseäranis lennutranspordis, näiteks piletite ostmise ja lennule registreerimisega seoses, ning nõuab tungivalt, et mobiilside rakenduste tööstusharu kiirendaks sarnaste vahendite väljatöötamist ka kaebuste menetlemise ja kadunud pagasi küsimuste lahendamisega seoses;

Vastutusega seotud küsimused

54.  juhib tähelepanu vajadusele määratleda ühemõttelisemalt mõiste „erakorralised asjaolud” kõikide transpordiliikide puhul, kuna see võimaldaks vedajatel rakendada eeskirju ühetaolisemalt ning annaks reisijatele vahendi oma õiguste kehtestamiseks, vähendaks kehtiva õiguse riikide tasandil erinevat jõustamist ning hüvitamiseeskirjadega seotud õiguslike probleemide ulatust; palub komisjonil esitada vastavad seadusandlikud ettepanekud, kaasates sellesse transpordi valdkonna sidusrühmad ja võttes arvesse Euroopa Kohtu asjakohaseid otsuseid; rõhutab, et määratlemisel tuleb arvesse võtta transpordiliikide erinevusi; märgib, et tehnilist riket ei tohiks pidada erakorraliseks asjaoluks ning et see peaks jääma vedaja vastutusse; rõhutab, et vedajad ei peaks vastutama häirete eest, mida nad ei ole põhjustanud, kui vedaja on nende vältimiseks võtnud kõik mõistlikud meetmed;

55.  on seisukohal, et praegune tarbijakaitse tase lennuettevõtjate pankroti või maksejõuetuse korral ei ole piisav ja et vabatahtliku kindlustuse kavad ei asenda nõutavaid seaduslikke õigusi; palub komisjonil esitada seadusandliku ettepaneku asjakohaste meetmete kohta, mis aitaksid kaitsta reisijaid lennuettevõtjate maksejõuetuse või pankroti või ettevõtjalt tegevusloa äravõtmise korral, meetmed hõlmaksid kitsikusse jäetud reisijate kodumaale tagasi viimist tegevuse lõpetamise korral, kohustuslikku kindlustust või tagatisfondi loomist; juhib sellega seoses tähelepanu oma 25. novembri 2009. aasta resolutsioonile lennuettevõtja pankroti korral reisijatele makstava hüvitise kohta; nõuab, et komisjon töötaks välja rahvusvahelise lepingu, mis näeb sellised meetmed ette ka kolmandate riikide lennuettevõtjatele;

56.  tuletab liikmesriikidele meelde, et vastavalt määrusele (EÜ) nr 1008/2008 on neil kohustus korrapäraselt hinnata lennuettevõtjate rahalist olukorda ja tingimuste mittetäitmisel võtta ettenähtud meetmed, sealhulgas võtta vajaduse korral lennuettevõtjalt tegevusluba; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et riiklikud asutused täidaksid oma kohustusi;

57.  nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku erinevate transpordiliikide teenuse osutajate kohustuse kohta anda lõplik garantii, et nad täidavad maksejõuetuse, pankroti või tegevusloa kaotamise korral oma kohustused lennureisijate ees;

58.  tervitab komisjoni kaalutlust muuta määrust (EÜ) nr 261/2004; palub komisjonil seoses sellega uurida õigusakti ettepaneku mõju hindamise raames ka kohtuotsuse Sturgeon tagajärgi(6);

59.  palub komisjonil selgitada vastutuse küsimust seoses pagasikahjudega, eelkõige liikumis- või muude abivahendite puhul, mille asendamise kulud ületavad sageli rahvusvahelise õigusega ette nähtud maksimaalse hüvitise; nõuab, et vedajate või teenusepakkujate poolt pagasi käitlemisel piiratud liikumisvõimega või puudega inimeste liikumisabivahenditele tekitatud kahju kuuluks täielikult hüvitamisele, kuna asjaomased vahendid on tähtsad nende kaasamise, inimväärikuse ja sõltumatuse seisukohast ega ole seega võrreldavad pagasiga;

60.  palub liikmesriikidel välja selgitada oma riiklike täitevasutuste pädevuse seoses mere- ja lennutranspordil valesti käideldud pagasiga esitatud kaebuste menetlemisel;

61.  on seisukohal, et pagasi kadumise, hilinemise või rikkumise korral peavad lennuettevõtjad esimese asjana maksma hüvitist reisijatele, kellega neil on sõlmitud leping, kuid teisalt peab neil lennuettevõtjatel olema vaidlustamisõigus, et kahju, mille eest nad ei ole tingimata vastutavad, hüvitaksid lennujaamad ja teenuseosutajad;

Puudega inimesed ja piiratud liikumisvõimega inimesed

62.  palub transpordiettevõtjatel pöörata turvalisuse ja ohutuse, sealhulgas nii transpordiseadmete tehnilise ohutuse kui ka reisijate füüsilise ohutuse aspektile suurimat tähelepanu ning pakkuda oma töötajatele hädaolukordi silmas pidades asjakohast väljaõpet ja täienduskoolitust, sealhulgas piiratud liikumisvõimega ja puudega inimestega suhtlemine; rõhutab, et koolitus tuleks läbi viia koostöös puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute esindusorganisatsioonidega.

63.  palub komisjonil koos transpordiettevõtjatega vaadata läbi puudega inimeste ja piiratud liikumisvõimega inimestega seotud ohutusnõuded eesmärgiga kehtestada erinevates transpordiliikides kohaldatavad eristandardid, eelkõige lennuliikluses(7);

64.  palub vedajatel koos tööstusharuga ning puudega isikute esindusorganisatsioonidega luua arusaadavad ja ühtsed teavitamisprotsessid ning korraldada need võimaluse korral kooskõlastatult, et muuta reisimine puudega inimeste ja piiratud liikumisvõimega inimeste jaoks lihtsamaks ning pakkuda võimalust teatada vajaminevast abist ette ilma lisatasuta, et vedajad saaksid arvestada nende erivajadustega ja täita seega oma abistamise kohustusi;

65.  peab oluliseks kehtestada miinimumnõuded puudega ja piiratud liikumisvõimega inimeste abistamiseks kõikides transpordiliikides, et tagada ühtne lähenemisviis kogu Euroopa Liidus;

66.  palub komisjonil kehtestada transpordiliigiülesed ühtsustatud miinimumeeskirjad reisiterminalis/jaamas või sõidukis/rongis/lennukis pikaajalise hilinemise korral pakutava hoolitsuse miinimumtaseme kohta; märgib, et puudega inimeste majutus või alternatiivne veoteenus peab olema nende jaoks juurdepääsetav ning et tagatud peab olema asjakohane abi;

67.  märgib, et juurdepääsetavus mõjutab otseselt eakamate inimeste tervist ja seltsielu, kuna neil on sageli liikumise või tundlikkusega seotud või vaimseid probleeme, mis mõjutavad eakate suutlikkust reisida ja jääda ühiskonnaelus aktiivseteks osalejateks;

68.  kutsub komisjoni puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele transpordisektori kaupade ja teenuste turgude võrdse ning piiramatu juurdepääsu tagamiseks välja töötama transporditaristu ja -teenuste juurdepääsetavust käsitleva üldise standardite kogumi, mis hõlmaks selliseid aspekte nagu piletimüük ning reaalajas reisiteabe ja sidusteenuste pakkumine;

69.  rõhutab vajadust sellise transporditaristu järele, mis tagab puudega inimestele ja piiratud liikumisvõimega inimestele diskrimineerimiseta ja vajadusele vastaval viisil (nt pimedate kirjas, kergesti loetavalt) juurdepääsu kõikidele transpordivahenditele ja nendega seotud teenustele kooskõlas universaaldisaini nõudega, sealhulgas ühelt transpordiliigilt teisele üleminekule kõikidel reisietappidel alates pileti ostmisest, platvormile juurdepääsust ja sõidukisse sisenemisest kuni vajaduse korral kaebuse esitamiseni;

70.  on seisukohal, et vaatamata paljudele edusammudele abi kvaliteedi alal on veel liiga palju arhitektoonilisi tõkkeid, mis takistavad piiratud liikumisvõimega inimestel teenuseid täiel määral kasutada, see puudutab näiteks transpordivahenditesse (lennukid, rongid, buss jne) sisenemist; nõuab tungivalt, et transpordiettevõtjad parandaksid puudega inimestele ja piiratud liikumisvõimega inimestele pakutava abi kvaliteeti ning juhinduksid oma töötajate väljaõppes tugevamalt selle inimesterühma vajadustest ja suutlikkusest neid täita; rõhutab, et koolitust tuleks läbi viia koostöös puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute esindusorganisatsioonidega.

71.  nõuab tungivalt, et transpordiettevõtjad arvestaksid uute teenuste arendamisel puudega või piiratud liikumisvõimega inimeste vajadustega, iseäranis selliste kaasaegsete maksevahendite arendamisel nagu nutitelefonid ja kiipkaardid;

72.  soovib, et teatud transpordiettevõtjad lõpetaksid kuritarvitamise ja/või diskrimineerimise, nõudes, et piiratud liikumisvõimega inimesed liiguksid koos saatjaga; rõhutab, et transpordiettevõtja ei tohi nõuda saatja pidevat kohalolu; viitab Bobigny kõrgeima instantsi kohtu 13. jaanuari 2012. aasta otsusele, mis puudutab ilma saatjata puudega inimeste pardale lubamisest keeldumist turvanõuete tõttu;

73.  on seisukohal, et kui puudega inimesed on kohustatud reisima koos saatjaga, peaksid saatjad saama reisida tasuta, kuna saatja kohalolek on vajalik selleks, et reisija saaks reisida;

74.  rõhutab, et sellega seoses peaks igal juhul olema tagatud õigus kasutada liikumisabivahendeid ning võtta kaasa tunnustatud juhtkoer või abikoer;

75.  on seisukohal, et transpordiprobleemide korral tuleb hilinemisest või tühistamisest, hotelli majutusest, alternatiivsest veoteenusest, hüvitisskeemidest ning reisi jätkamise või marsruudi muutmise võimalustest teatada puudega või piiratud liikumisvõimega inimeste jaoks kättesaadaval viisil;

76.  nõuab sügava puudega inimeste jaoks, kes vajavad mähkimist ja tualettruumi abivahendeid, eraldi tasuta ruume (nn mähkimiskohti) kõikides ELi lennujaamades, mille aastane reisijate läbisõit on üle 1 000 000 inimese;

Ühendveod

77.  võtab teadmiseks, et kui laeva-(8) ja bussireisijate(9) õigusi käsitlevad määrused vastavalt 2012. aasta detsembris ja 2013. aasta märtsis jõustuvad, saab EList maailma esimene ühtne ala, kus reisijaõigused kehtivad kõigi transpordiliikide suhtes; märgib, et kõik liikmesriigid peavad nüüd rakendama asjakohaseid ELi õigusakte täiel määral, kooskõlastatult ja koordineeritult, tagamaks, et liidu reisijateveo poliitika kujundataks strateegia poolest üheliigilisele transpordile keskenduvalt poliitikalt ümber ühendvedu toetavaks poliitikaks;

78.  palub komisjonil luua uued suhtlusmudelid, mis ühendaksid reisijaid esindavaid asutusi, vedajaid ja transpordisektori sidusrühmi, et edendada ühendvedude teostamise põhimõtet;

79.  palub liikmesriikidel rongi- ja bussitranspordi määruse kohaldamisalas püüda igati loobuda erandite kasutamisest, et lihtsustada reisimist ühendvedude abil reisijate õigusi silmas pidades;

80.  rõhutab, et ühendvedusid tuleks hõlbustada jalgrataste, ratastoolide ja lapsevankrite transportimise abil kõikides transpordiliikides ja teenustes, kaasa arvatud piiriülestel ja pikamaaühendustel ning kiirrongides;

81.  palub komisjonil moodustada ühendvedusid hõlmav sidusrühm, kes annab käesoleva määruse ühendvedudele kohaldamise küsimuste korral nõuandvat abi;

82.  julgustab tööstusharu töötama välja selget ja teabevahetuse seisukohalt kõigile juurdepääsetavat taristut otsepiletite (üks veoleping katab mitut reisietappi ühe transpordiliigi piires) ja ühtsete piletite (millega sõlmitakse veoleping ühendvedudel põhineva reisi jaoks) pakkumiseks, eriti kiipkaartide pakkumiseks; viitab sellega seoses raudteemäärusele, mille kohaselt tuleb elektroonilisi reisiteabe- ja broneerimissüsteeme kohandada ühiste standarditega, et võimaldada reisiteabe- ja piletimüügiteenuste osutamist kogu ELis;

83.  nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks pingutusi Euroopa mitmeliigilise reisiplaneerimisvahendi väljatöötamiseks, mida peetakse arukate transpordisüsteemide rakendamise põhiteguriks, et tagada reisijatele „uksest ukseni” transpordiga, sealhulgas reisi hinna ja kestusega seotud teave, ning kutsub liikmesriike üles kõrvaldama koos komisjoniga olemasolevaid takistusi avalikele transpordiandmetele juurdepääsul ja andmete edastamisel, ilma seejuures piisavat andmekaitse taset kahjustamata;

o
o   o

84.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 229, 31.7.2012, lk 122.
(2) ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 42.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0453.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0099.
(5) Nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta (EÜT L 158, 23.6.1990, lk 59).
(6) Kohtuotsusega Sturgeon kehtestati hüvitamise kohustus üle kolme tunni pikkuse hilinemise korral. Sellel on oluline rahaline mõju lennuettevõtjatele ja tagajärjed reisijatele (tühistamised, lendude vähendamine jne). Kohtuotsuse tagajärgi on vaja seega kriitiliselt kontrollida.
(7) Möödunud aastate kogemuste põhjal võib öelda, et näiteks lennutranspordis suurendatakse kurtide reisijate arvu lennuettevõtjate hulgas erinevalt, selle põhjused ei ole selged. Vt sellega seoses komisjonile esitatud kirjalikku küsimust E-005530/12.
(8) ELT L 334, 17.12.2010, lk 1.
(9) ELT L 55, 28.2.2011, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika