Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2203(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0301/2012

Esitatud tekstid :

A7-0301/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0372

Vastuvõetud tekstid
PDF 232kWORD 57k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu
P7_TA(2012)0372A7-0301/2012
Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta otsus Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – nõukogu (COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 2011/2203(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta raamatupidamise aastaaruannet (COM(2011)0473 – C7-0258/2011)(2),

–  võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2010. aastal tehtud siseauditite kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2010 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4), milles kinnitatakse 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta otsust(5), millega lükatakse edasi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, ning sellele lisatud resolutsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(6), eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

–  võttes arvesse nõukogu peasekretäri / ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja otsust nr 31/2008 nõukogu liikmete esindajate sõidukulude hüvitamise kohta(7),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A7-0301/2012),

1.  ei anna heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele nõukogu 2010. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 64, 12.3.2010.
(2) ELT C 332, 14.11.2011, lk 1.
(3) ELT C 326, 10.11.2011, lk 1.
(4) ELT C 332, 14.11.2011, lk 134.
(5) ELT L 286, 17.10.2012, lk 22.
(6) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(7) Otsus tuleneb nõukogu 22. juulil 2002. aastal vastu võetud kodukorrast (EÜT L 230, 28.8.2002, lk 7).
(8) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


2.Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – nõukogu (COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 2011/2203(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta raamatupidamise aastaaruannet (COM(2011)0473 – C7-0258/2011)(2),

–  võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2010. aastal tehtud siseauditite kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2010 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4), milles kinnitatakse 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta otsust(5), millega lükatakse edasi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, ning sellele lisatud resolutsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(6), eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

–  võttes arvesse nõukogu peasekretäri / ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja otsust nr 31/2008 nõukogu liikmete esindajate sõidukulude hüvitamise kohta(7),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A7-0301/2012),

A.  arvestades, et „kodanikel on õigus teada, kuidas nende tasutavaid makse kulutatakse ning kuidas poliitilistele organitele usaldatud võimu kasutatakse”(9);

B.  arvestades, et nõukogul kui liidu institutsioonil peab olema liidu kodanike ees vastutus liidu rahaliste vahendite kasutamise osas;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament on ainus otse valitud liidu institutsioon ja ta vastutab liidu üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise eest;

1.  juhib tähelepanu Euroopa Liidu toimimise lepinguga Euroopa Parlamendile antud rollile seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmisega;

2.  tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artikli 335 kohaselt esindab „iga institutsioon liitu (…) oma haldusliku iseseisvuse alusel oma tegevusalaga seotud küsimustes”, seega võib öelda – finantsmääruse artiklit 50 arvestades –, et iga institutsioon on ise vastutav oma eelarve täitmise eest;

3.  tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 77 „sätteid, mis reguleerivad Euroopa Komisjonile eelarve täitmisel heakskiidu andmise menetlust, kohaldatakse ka järgmiste heakskiidu andmise menetluste suhtes: [...]

   Euroopa Liidu teiste institutsioonide ja organite, nagu nõukogu (kui täitevvõimu asutuse), Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee eelarvete täitmise eest vastutavate isikute tegevusele eelarve täitmisel”;

Kontrollikoja arvamus nõukogu kohta 2010. aastat puudutavas kinnitavas avalduses

4.  rõhutab, et kontrollikoda kritiseeris 2010. aastat käsitlevas aruandes ettemaksete tegemise tõttu „Residence Palace’i” ehitusprojekti rahastamist (punkt 7.19); märgib, et kontrollikoja tähelepaneku kohaselt tegi nõukogu aastatel 2008–2010 ettemakseid kokku 235 000 000 eurot; märgib, et makstud summad võeti alakasutatud eelarveridadelt; juhib tähelepanu sellele, et „alakasutatud” on poliitiliselt korrektne termin, mille all mõeldakse eelarvesse kantud liigseid vahendeid; rõhutab, et 2010. aastal suurendas nõukogu eelarverida „Kinnisavara omandamine” 40 000 000 euro võrra;

5.  võtab teadmiseks nõukogu selgituse, et assigneeringud tehti kättesaadavaks ümberpaigutustega, milleks andsid loa eelarvepädevad institutsioonid vastavalt finantsmääruse artiklites 22 ja 24 sätestatud korrale;

6.  jagab kontrollikoja seisukohta, et selline menetlus ei ole kooskõlas eelarve õigsuse põhimõttega, ehkki üürimaksetes on raha kokku hoitud;

7.  võtab teadmiseks nõukogu vastuse, et suulise tõlke ja delegatsioonide sõidukulude eelarveread peaksid olema paremas kooskõlas tegeliku kasutusega, ning nõuab eelarve paremat kavandamist, et edaspidi praegust tava vältida;

8.  tuletab kontrollikojale meelde Euroopa Parlamendi nõudmist, et kontrollikoda korraldaks nõukogu järelevalve- ja kontrollisüsteemide põhjaliku hindamise, sarnaselt hindamistega, mille kontrollikoda tegi eelarveaasta 2010 aruande koostamise käigus Euroopa Kohtu, Euroopa Ombudsmani ja Euroopa Andmekaitseinspektori kohta;

9.  kordab, et eelarve täitmise tõhus kontroll on väga vastutusrikas ülesanne, mille täitmine sõltub täielikult nõukogu ja parlamendi vahel tõketeta toimivast institutsioonidevahelisest koostööst;

Lahendamata küsimused

10.  peab kahetsusväärseks 2007., 2008. ja 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses nõukoguga esinenud jätkuvaid probleeme, mis tulenesid nõukogu soovimatusest pidada avatud ja ametlikku dialoogi eelarvekontrollikomisjoniga ja vastata selle komisjoni küsimustele; tuletab meelde, et parlament keeldus andmast heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele nõukogu 2009. aasta eelarve täitmisel 10. mai 2011. aasta(10) ja 25. oktoobri 2011. aasta(11) resolutsioonides märgitud põhjustel;

11.  märgib, et on saanud rea dokumente 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse jaoks (2010. aasta lõplikud finantsaruanded, sh raamatupidamise aastaaruanne, finantstegevuse aruanne ja 2010. aasta siseauditite kokkuvõte); ootab endiselt, et nõukogu edastaks talle kõik eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse jaoks vajalikud dokumendid (kaasa arvatud 2010. aasta täieliku siseauditi kohta);

12.  tuletab meelde, et eelarvekontrollikomisjoni esimees saatis 31. jaanuaril 2012 nõukogu eesistujariigile kirja(12), milles ta palus nõukogul vastata eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames sellele kirjale lisatud küsimustele;

13.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament esitas oma 10. mai 2012. aasta resolutsioonis tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist (II jagu – Nõukogu) käsitleva otsuse lahutamatu osa, 26 täiendavat eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud küsimust;

14.  peab kahetsusväärseks, et nõukogu keeldub esitatud küsimustele vastamast;

15.  avaldab ühtlasi kahetsust selle üle, et nõukogu ei võtnud vastu parlamendi kutset tulla koosolekule, kus eelarvekontrollikomisjon arutas heakskiidu andmist nõukogu 2010. aasta eelarve täitmisele;

16.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et nõukogu suhtumine takistab demokraatlikku kontrolli toimimist ning kahjustab läbipaistvust ja aruandekohustust liidu maksumaksjate ees;

17.  väljendab samas heameelt selle üle, et ametis olev eesistuja võttis vastu parlamendi kutse osaleda aruteludel 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportite üle täiskogul 10. mail 2012; jagab arvamust, et oleks soovitatav, kui parlament ja nõukogu jõuaksid esimesel võimalusel kokkuleppele eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ettevalmistamises;

18.  avaldab tänu eesistujariigile Taanile konstruktiivse panuse eest 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajal; kahetseb siiski, et eesistujariik Taani ei suutnud säilitada Hispaania ja Rootsi eesistumise ajal saavutatud tulemusi;

Parlamendi õigus anda eelarve täitmisele heakskiit

19.  toonitab, et ELi toimimise lepingu artiklite 316, 317 ja 319 kohaselt on parlamendil õigus anda eelarve täitmisele heakskiit, mida tuleks tõlgendada selle kontekstist ja eesmärgist lähtudes, milleks on allutada kogu liidu eelarve täitmine ilma eranditeta parlamentaarsele kontrollile ja järelevalvele ning anda eelarve täitmisele heakskiit sõltumatult, mitte ainult komisjoni täidetavale jaole, vaid ka nendele jagudele, mida täidavad teised institutsioonid, nagu on sätestatud finantsmääruse artiklis 1;

20.  märgib, et komisjon teatas oma 25. novembri 2011. aasta vastuses eelarvekontrollikomisjoni esimehe kirjale, et on soovitav, et parlament jätkaks heakskiidu andmist, edasilükkamist või heakskiidu andmisest keeldumist teiste institutsioonide eelarve täitmisele nagu siiani, mistõttu nõukogu erandlik seisukoht on veelgi raskemini mõistetav;

21.  on arvamusel, et igal juhul tuleb anda hinnang nõukogu kui liidu institutsiooni haldusele vaatlusalusel aastal, tagades sellega parlamendi õigused, eeskätt demokraatliku aruandluskohustuse täitmise liidu kodanike ees;

22.  tuletab meelde, et nõukogu kulusid tuleks kontrollida samamoodi nagu muude institutsioonide kulusid, kusjuures selle kontrolli põhielemendid peaksid muu hulgas olema järgmised:

   a) kirjalikult vastatavatele küsimustele tuginev ametlik kohtumine nõukogu ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse eest vastutava parlamendikomisjoni esindajate vahel komisjoni liikmete küsimustele vastamiseks;
  b) nagu on märgitud Euroopa Parlamendi 16. juuni 2010. aasta resolutsioonis nõukogu 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohta(13), peaks heakskiidu andmine tuginema järgmistele kirjalikele dokumentidele, mille esitavad kõik institutsioonid:
   eelarve täitmisega seotud eelmise eelarveaasta raamatupidamisaruanded;
   bilanss;
   eelarve haldamist ja finantsjuhtimist käsitlev iga-aastane tegevusaruanne;
   siseaudiitori aastaaruanne;
   nõukogu avaldatud sisemised eelarveotsused;

23.  väljendab kahetsust selle üle, et finantsmääruse läbivaatamise läbirääkimistel ei suudetud jõuda kokkuleppele eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse parandamises;

24.  väljendab heameelt seminari korraldamise üle eelarvekontrollikomisjonis, kus käsitletakse parlamendi ja nõukogu eri ülesandeid eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses, et võtta muu hulgas arvesse järgmist:

   Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikes 2 kutsutakse institutsioone üles olema omavahelises koostöös üksteise suhtes lojaalsed;
   ELi toimimise lepingu artiklis 319 määratletakse nõukogu ja Euroopa Parlamendi ülesanded eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses:
   i) nõukogu ülesanne on esitada Euroopa Parlamendile soovitus kõigi liidu institutsioonide ja ametite eelarvetele heakskiidu andmise kohta;
   ii) Euroopa Parlamendi ülesanne on teha otsus kõigi liidu institutsioonide ja ametite eelarvetele heakskiidu andmise kohta;
   igal liidu institutsioonil on halduslik iseseisvus oma tegevusalaga seotud küsimustes;
   eelarve täitmisele heakskiidu andmist seoses finantsmääruse artiklitega (artiklid 145–147);
   demokraatia aluspõhimõtteid, milleks on läbipaistvus ja vastutus;
   eesmärki parandada veelgi mõjusust, tõhusust ja säästlikkust eelarve täitmisel;
   selleks, et parlament ja nõukogu saaksid täita oma vastavaid ülesandeid, on ELi toimimise lepingus ja finantsmääruses sätestatud, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni käsutusse tuleb anda teatud dokumendid:
   i) kontrollikoja aastaaruanne koos auditeeritud institutsioonide vastustega kontrollikoja tähelepanekutele, sealhulgas kinnitav avaldus ja muud kontrollikoja eriaruanded;
   ii) saadud tulemustel põhinev aasta tegevusaruanne, eriti seoses ELi toimimise lepingu artikli 319 alusel antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu juhistega;
   iii) eelarve täitmisega seotud eelmise eelarveaasta raamatupidamisaruanne;
   iv) bilanss;
   v) aruanne eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta;
   vi) aruanne, milles on tehtud kokkuvõte siseauditite arvu ja liigi, antud soovituste ja nende soovituste põhjal võetud meetmete kohta;
   nõukogu peaks esitama Euroopa Parlamendile kui otsuse tegevale eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kogu eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seonduva teabe, mida viimane taotleb;
   nõukogu vastab kirjalikult eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud Euroopa Parlamendi esitatud küsimustele;
   nõukogu peaks kohtlema eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus antavat soovitust koostades kõiki liidu institutsioone ja ameteid võrdselt;
   Euroopa Parlament ja nõukogu korraldavad enne 2013. aasta jaanuari lõppu eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva kohtumise, kus arutatakse eespool nimetatud punkte;
   nõukogu eesistuja peaks aktiivselt osalema kontrollikoja aastaaruande esitlusel ja eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleval parlamendi täiskogu arutelul.

(1) ELT L 64, 12.3.2010.
(2) ELT C 332, 14.11.2011, lk 1.
(3) ELT C 326, 10.11.2011, lk 1.
(4) ELT C 332, 14.11.2011, lk 134.
(5) ELT L 286, 17.10.2012, lk 22.
(6) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(7) Otsus tuleneb nõukogu 22. juulil 2002. aastal vastu võetud kodukorrast (EÜT L 230, 28.8.2002, lk 7).
(8) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(9) Euroopa läbipaistvuse algatus.
(10) ELT L 250, 27.9.2011, lk 25.
(11) ELT L 313, 26.11.2011, lk 13.
(12) 31. jaanuari 2012. aasta kiri nr 301653.
(13) ELT L 252, 25.9.2010, lk 24.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika