Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2203(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0301/2012

Pateikti tekstai :

A7-0301/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/10/2012 - 13.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0372

Priimti tekstai
PDF 390kWORD 71k
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Taryba
P7_TA(2012)0372A7-0301/2012
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba (COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 2011/2203(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų metines ataskaitas (COM(2011)0473 – C7–0258/2011)(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2010 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2010 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį už 2010 finansinius metus pateiktą finansinių ataskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimą(5), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir prie jo pridedamą rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Tarybos generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai sprendimą Nr. 31/2008 dėl Tarybos narių įgaliotų atstovų kelionių išlaidų apmokėjimo(7),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į antrąjį Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0301/2012),

1.  nepatvirtina Tarybos generaliniam sekretoriui, kad Tarybos 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 64, 2010 3 12.
(2) OL C 332, 2011 11 14, p. 1.
(3) OL C 326, 2011 11 10, p. 1.
(4) OL C 332, 2011 11 14, p. 134.
(5) OL L 286, 2012 10 17, p. 22.
(6) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(7) 2002 m. liepos 22 d. sprendimas, susijęs su Tarybos darbo tvarkos taisyklėmis (OL L 230, 2002 8 28, p. 7).
(8) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


2. 2012 m.spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Taryba (COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 2011/2203(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų metines ataskaitas (COM(2011)0473 – C7–0258/2011)(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2010 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2010 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį už 2010 finansinius metus pateiktą finansinių ataskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimą(5), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir prie jo pridedamą rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Tarybos generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai sprendimą Nr. 31/2008 dėl Tarybos narių įgaliotų atstovų kelionių išlaidų apmokėjimo(7),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į antrąjį Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0301/2012),

A.  kadangi piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiamos lėšos, gautos iš jų sumokėtų mokesčių, ir kaip naudojamasi politiniams organams suteiktais įgaliojimais(9),

B.  kadangi Taryba, kuri yra Sąjungos institucija, turėtų būti demokratiškai atskaitinga Sąjungos piliečiams už Sąjungos lėšų panaudojimą,

C.   kadangi Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija ir yra atsakingas už Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą,

1.  atkreipia dėmesį į Europos Parlamento vaidmenį tvirtinant biudžeto įvykdymą, kuris jam suteiktas pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo;

2.  primena, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 335 straipsnį „Sąjungai atstovauja institucijos, remdamosi savo administracine autonomija, tokiais klausimais, kurie susiję su jų atitinkama veikla“ ir tai reiškia, kad atsižvelgiant į Finansinio reglamento 50 straipsnį institucijos yra individualiai atsakingos už savo biudžeto įgyvendinimą;

3.  primena, kad pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį „nuostatos, reglamentuojančios procedūrą dėl patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, taip pat taikomos: [...]

   procedūrai suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą asmenims, atsakingiems už kitų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tokių kaip Taryba (dėl jos vykdomosios veiklos), Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas, biudžeto įvykdymą“;

2010 m. patikinimo pareiškime pateikta Audito Rūmų nuomonė dėl Tarybos

4.  pabrėžia, kad 2010 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai kritikavo pastato projekto „Résidence Palace“ finansavimą dėl sumokėtų avansų (7.19 dalis); pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, jog 2008–2010 m. laikotarpiu bendra Tarybos sumokėtų avansų suma buvo 235 000 000 EUR; pažymi, kad sumos išmokėtos iš nepakankamai panaudotų biudžeto eilučių; atkreipia dėmesį į tai, kad sąvoka „eilučių nepanaudojimas“ yra politiškai korektiškas terminas, kuriuo apibūdinamas per didelis biudžetas; pabrėžia, kad 2010 m. Taryba 40 000 000 EUR padidino biudžeto eilutei „Nekilnojamojo turto įsigijimas“ skiriamus asignavimus;

5.  atkreipia dėmesį į Tarybos paaiškinimus, kad asignavimai atsirado perkėlus biudžeto lėšas, o šiems perkėlimams leidimą suteikė biudžeto valdymo institucija pagal Finansinio reglamento 22 ir 24 straipsniuose numatytą tvarką;

6.  pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad tokia procedūra neatitinka biudžeto tikslumo principo, nors ir buvo sutaupyta lėšų nuomos mokėjimo srityje;

7.  atkreipia dėmesį į Tarybos atsakymą, kad vertimui žodžiu ir delegacijų kelionių išlaidoms skirtose biudžeto eilutėse nurodytos sumos turėtų geriau atitikti realias sąnaudas, ir ragina geriau planuoti biudžetą siekiant išvengti dabartinės praktikos taikymo ateityje;

8.  primena Audito Rūmams Parlamento prašymą atlikti išsamų Taryboje taikomų stebėsenos ir kontrolės sistemų vertinimą, kuris būtų panašus į vertinimus, atliktus Teisingumo Teisme, Europos ombudsmeno biure ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno biure rengiant Audito Rūmų 2010 finansinių metų ataskaitą;

9.  primena, kad veiksminga biudžeto vykdymo priežiūra – labai atsakinga užduotis ir jos atlikimas visiškai priklauso nuo nekliudomo Tarybos ir Parlamento tarpinstitucinio bendradarbiavimo;

Neišspręsti klausimai

10.  apgailestauja, kad vykdant 2007, 2008 ir 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat kildavo bendradarbiavimo su Taryba sunkumų, kadangi ji vengė įsitraukti į atvirą ir oficialų dialogą su Biudžeto kontrolės komitetu ir atsakyti į šio komiteto klausimus; primena, kad dėl 2011 m. gegužės 10 d.(10) ir 2011 m. spalio 25 d.(11) rezoliucijose konkrečiai nurodytų priežasčių Parlamentas nepatvirtino Tarybos generaliniam sekretoriui, kad Tarybos 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

11.  patvirtina, kad gauti dokumentai, skirti 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai (2010 m. galutinės finansinės ataskaitos, įskaitant sąskaitas, finansinės veiklos ataskaitą ir 2010 m. vidaus auditų santrauką); vis dar laukia visų biudžeto įvykdymo patvirtinimui reikalingų dokumentų (įskaitant visą 2010 m. vidaus auditą);

12.  primena, kad Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas 2012 m. sausio 31 d. Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei išsiuntė laišką(12), kuriame prašė, kad vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Taryba atsakytų į klausimus, pridėtus prie to laiško;

13.  primena, kad savo rezoliucijoje su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą minėto 2012 m. gegužės 10 d. sprendimo dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Taryba, Parlamentas pateikė dvidešimt šešis papildomus klausimus, susijusius su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra;

14.  apgailestauja, kad Taryba atsisako atsakyti į šiuos klausimus;

15.  taip pat apgailestauja, kad Taryba nepriėmė Parlamento kvietimo dalyvauti posėdyje, kuriame Biudžeto kontrolės komitetas svarstė Tarybos 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą;

16.  apgailestauja dėl to, kad Tarybos požiūris kliudo vykdyti demokratinę kontrolę, taip pat kenkia skaidrumui ir atskaitomybei Europos mokesčių mokėtojams;

17.  tačiau palankiai vertina tai, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė priėmė Parlamento kvietimą dalyvauti 2012 m. gegužės 10 d. plenariniame posėdyje vykusiose diskusijose dėl pranešimų, susijusių su 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu; pritaria Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės nuomonei, kad Parlamentas ir Taryba turėtų kuo greičiau susitarti dėl to, kaip pasirengti biudžeto įvykdymo patvirtinimui;

18.  nori padėkoti Tarybai pirmininkavusiai Danijai už konstruktyvų indėlį vykdant visą 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą; vis dėlto apgailestauja, kad Tarybai pirmininkavusi Danija neįtvirtino Tarybai pirmininkavusių Ispanijos ir Švedijos pasiektų rezultatų;

Patvirtinti biudžeto įvykdymą – Parlamento teisė

19.  pabrėžia Parlamento teisę patvirtinti, kad biudžetas įvykdytas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 316, 317 ir 319 straipsnius, kurie turi būti interpretuojami atsižvelgiant į jų kontekstą ir tikslą, t. y. vykdyti viso be išimties Europos Sąjungos biudžeto parlamentinę kontrolę ir tikrinimą ir suteikti nepriklausomą biudžeto įvykdymo patvirtinimą, susijusį ne tik su Komisijos vykdytu biudžeto skirsniu, bet ir su kitų institucijų vykdytais biudžeto skirsniais, kaip nurodyta Finansinio reglamento 1 straipsnyje;

20.  pažymi, kad Komisija 2011 m. lapkričio 25 d. atsakyme į Biudžeto kontrolės komiteto pirmininko laišką teigia, jog pageidautina, kad Parlamentas ir toliau tvirtintų kitų institucijų biudžeto įvykdymą, šį tvirtinimą atidėtų ar biudžeto įvykdymo nepatvirtintų, todėl išskirtinė Tarybos pozicija dar sunkiau suprantama;

21.  mano, kad bet kokiu atveju turi būti įvertintas Tarybos, kaip Sąjungos institucijos, nagrinėjamais finansiniais metais vykdytas valdymas, taip užtikrinant, kad būtų laikomasi Parlamento išimtinių teisių, visų pirma užtikrinta demokratinė atskaitomybė Sąjungos piliečiams;

22.  primena, kad Tarybos, lygiai kaip ir kitų institucijų, išlaidos turi būti tikrinamos ir mano, kad pagrindiniai tokio tikrinimo elementai visų pirma turi būti:

   a) Tarybos ir už biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą atsakingo Parlamento komiteto atstovų oficialus susitikimas, kuris vyktų remiantis raštu pateiktais klausimais, siekiant, kad būtų atsakyta į komiteto narių klausimus;
  b) kaip nurodyta 2010 m. birželio 16 d. EP rezoliucijoje(13) dėl 2008 m. Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, biudžeto įvykdymo tvirtinimas turėtų būti pagrįstas šiais įvairių institucijų pateiktais rašytiniais dokumentais:
   praėjusių finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaitomis,
   finansine turto ir įsipareigojimų ataskaita,
   metine biudžeto ir finansų valdymo veiklos ataskaita,
   metine jų vidaus auditoriaus ataskaita,
   Tarybos vidaus sprendimų biudžeto klausimu skelbimu;

23.  apgailestauja, kad tariantis dėl persvarstyto Finansinio reglamento nebuvo priimtas joks susitarimas dėl to, kaip būtų galima patobulinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

24.  palankiai vertina tai, kad Biudžeto kontrolės komitete surengtas seminaras apie įvairias Parlamento ir Tarybos užduotis vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kurias įgyvendinant galėtų būti atsižvelgiama taip pat ir į tokius aspektus:

   Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje institucijos raginamos tarpusavyje lojaliai bendradarbiauti,
   pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį apibrėžiamas Tarybos ir Europos Parlamento vaidmuo vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą,
   i) Tarybos užduotis – Europos Parlamentui pateikti rekomendaciją dėl visų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
   ii) Europos Parlamento užduotis – priimti sprendimą dėl visų Sąjungos institucijų ir įstaigų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
   visos Sąjungos institucijos yra administraciniu požiūriu savarankiškos jų atitinkamos veiklos klausimais,
   su biudžeto įvykdymo patvirtinimu susijusius Finansinio reglamento straipsnius (145–147 straipsniai),
   pagrindinį demokratinį skaidrumo ir atskaitomybės principą,
   tikslą gerinti biudžeto vykdymo našumą, veiksmingumą ir ekonomiškumą,
   siekiant užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba galėtų vykdyti savo atitinkamas užduotis, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Finansiniame reglamente nurodoma, kad biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai turi būti pateikiami tam tikri dokumentai:
   i) Audito Rūmų metinė ataskaita kartu su audituotų institucijų atsakymais į Audito Rūmų pastabas, įskaitant patikinimo pareiškimą, ir visos kitos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos,
   ii) metinė veiklos ataskaita, pagrįsta pasiektais rezultatais, ypač atsižvelgiant į Parlamento ir Tarybos pastabas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,
   iii) praėjusių finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaitos,
   iv) finansinė turto ir įsipareigojimų ataskaita,
   v) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita,
   vi) ataskaita, kurioje pateikiama atliktų vidaus auditų skaičiaus ir tipo, pateiktų rekomendacijų ir su jomis susijusių veiksmų santrauka,
   Taryba Parlamentui, kaip institucijai, atsakingai už sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimą, turėtų pateikti visą su biudžeto įvykdymo patvirtinimu susijusią informaciją, kurios jis prašo,
   Taryba raštu atsako į Parlamento klausimus, susijusius su biudžeto įvykdymo patvirtinimu,
   visoms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms turi būti taikomas vienodas požiūris, kai Taryba rengia savo rekomendaciją dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
   iki 2013 m. sausio mėn. pabaigos bus surengtas Parlamento ir Tarybos susitikimas biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimais, susijusiais su pirmiau nurodytais dalykais,
   Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovai turėtų aktyviai dalyvauti pristatant Audito Rūmų metinę ataskaitą ir Parlamento plenarinio posėdžio diskusijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

(1) OL L 64, 2010 3 12.
(2) OL C 332, 2011 11 14, p. 1.
(3) OL C 326, 2011 11 10, p. 1.
(4) OL C 332, 2011 11 14, p. 134.
(5) OL L 286, 2012 10 17, p. 22.
(6) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(7) 2002 m. liepos 22 d. sprendimas, susijęs su Tarybos darbo tvarkos taisyklėmis (OL L 230, 2002 8 28, p. 7).
(8) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(9) Europos skaidrumo iniciatyva.
(10) OL L 250, 2011 9 27, p. 25.
(11) OL L 313, 2011 11 26, p. 13.
(12) 2012 m. sausio 31 d. laiškas Nr. 301653.
(13) OL L 252, 2010 9 25, p. 24.

Teisinė informacija - Privatumo politika