Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2217(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0300/2012

Esitatud tekstid :

A7-0300/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0373

Vastuvõetud tekstid
PDF 219kWORD 57k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
P7_TA(2012)0373A7-0300/2012
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta otsus Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta otsust(2), millega lükati edasi Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, sellega kaasnevat resolutsiooni ning ameti tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(3), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse nõukogu 7. mai 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(5), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6), eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt 2012. aasta juunis kokku lepitud ühisavaldust detsentraliseeritud asutuste kohta ning sellele lisatud ühist lähenemisviisi, mis põhineb 2009. aasta märtsis loodud institutsioonidevahelise detsentraliseeritud asutuste töörühma tööl ning eriti selle osadel, milles käsitletakse valitsemistava, tegevust, programmitööd, vastutust ja ühise lähenemisviisi arusaadavust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0300/2012),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 366, 15.12.2011, lk 57.
(2) ELT L 286, 17.10.2012, lk 356.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1.
(5) ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


2.Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta otsus Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta otsust(2), millega lükati edasi Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, sellega kaasnevat resolutsiooni ning ameti tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(3), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse nõukogu 7. mai 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(5), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6), eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt 2012. aasta juunis kokku lepitud ühisavaldust detsentraliseeritud asutuste kohta ning sellele lisatud ühist lähenemisviisi, mis põhineb 2009. aasta märtsis loodud institutsioonidevahelise detsentraliseeritud asutuste töörühma tööl ning eriti selle osadel, milles käsitletakse valitsemistava, tegevust, programmitööd, vastutust ja ühise lähenemisviisi arusaadavust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0300/2012),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 366, 15.12.2011, lk 57.
(2) ELT L 286, 17.10.2012, lk 356.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1.
(5) ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


3.Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta otsust(2), millega lükati edasi Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, sellega kaasnevat resolutsiooni ning ameti tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(3), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse nõukogu 7. mai 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(5), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6), eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt 2012. aasta juunis kokku lepitud ühisavaldust detsentraliseeritud asutuste kohta ning sellele lisatud ühist lähenemisviisi, mis põhineb 2009. aasta märtsis loodud institutsioonidevahelise detsentraliseeritud asutuste töörühma tööl ning eriti selle osadel, milles käsitletakse valitsemistava, tegevust, programmitööd, vastutust ja ühise lähenemisviisi arusaadavust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0300/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Parlament lükkas 10. mail 2012. aastal edasi otsuse tegemise Euroopa Keskkonnaameti (ameti) 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ja raamatupidamiskontode sulgemise kohta;

B.  arvestades, et amet esitas eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile oma 24. mai, 15. juuni ja 3. juuli 2012. aasta kirjades vastused; arvestades, et ameti haldusnõukogu esitas oma 6. juuni 2012. kirjas eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teabe meetmete kohta, mis võeti pärast eelarve täitmisele heakskiidu andmise edasilükkamist;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmine on Euroopa Parlamendi jaoks sobiv vahend liidu toetuse nõuetekohase kasutamise hindamiseks, tuginedes faktidele ja sisulistele argumentidele; tuletades sellega seoses meelde kehtivaid eeskirju, s.t Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ning liidu muude teenistujate teenistustingimusi, Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, ameti asutamismäärust ning ameti kehtestatud konkreetset poliitikat ja menetlusi;

D.  arvestades, et ameti 2010. aasta eelarve oli 50 600 000 eurot, mis on 2009. aasta eelarvest 26% suurem; arvestades, et 2010. aastal oli Euroopa Liidu eelarvetoetus ametile 35 258 000 eurot, mis on 2009. aastal eraldatud 34 560 000 euroga võrreldes 2% rohkem;

1.  on alati tundnud heameelt ameti poolt kõigile institutsioonidele, liikmesriikidele ja liidu poliitikat kujundavatele organitele pakutava professionaalse, usaldusväärse ja sõltumatu teabe üle ning eeldab sellist professionaalsust ka tulevikus;

2.  võtab teadmiseks, et ameti eelarve täitmise määr kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringute osas oli vastavalt 100% ja 90,75%;

3.  juhib tähelepanu detsentraliseeritud ameteid käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Komisjoni ühisavaldusele lisatud ühise lähenemisviisi lõikele 16; ootab ameti sõltumatust piiramata avatud ja läbipaistvat valikumenetlust seoses tegevdirektori ametisse nimetamisega 2013. aasta juunis, mis tagab kandidaatide range hindamise ja sõltumatuse kõrge taseme; teeb seetõttu ettepaneku, et kandidaatide kuulamine Euroopa Parlamendi pädevates komisjonides oleks tegevdirektori ametikoha puhul osa ametisse nimetamise menetlusest;

Eelarve täitmine ja finantsjuhtimine

4.  tuletab meelde, et amet lasi viieks kuuks, 22. maist 2010 kuni oktoobrini 2010 katta oma hoone fassaadi taimeseinaga, mille maksumus oli 294 641 eurot, ning et avalikku hanget ei korraldatud;

5.  tuletab meelde, et taimeseinaga kaetud fassaadiga seotud kulude katmiseks suurendati 9. aprillil 2010. aastal eelarverea 2140 „Teenistusruumide sisustamine” vahendeid 180 872 euro ülekandmise teel eelarverealt 2100 „Ruumide rent”;

6.  kutsub seetõttu ametit üles kehtestama selged siseeeskirjad finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 126 lõike 1 punkti b rakendamiseks; märgib, et haldusnõukogu otsustas rakendada erakorraliste kulude suhtes eelnevaid kontrolle;

7.  on kindlalt veendunud, et juhul, kui kehtivaid eeskirju ei järgita, tuleb võtta vajalikke meetmeid; on veendunud, et sellisel juhul peab amet koostama puuduste kõrvaldamiseks täpset ajagraafikut sisaldava tegevuskava, mille elluviimise üle peaks teostama järelevalvet Euroopa Parlament, ning et kõnealuseid probleeme tuleks lahendada kehtivate eeskirjade ja määruste muutmise kaudu, et võimalikud lüngad kõrvaldada;

Inimressursid

8.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet on vastu võtnud 12 külalisteadurit, kes on töötanud ameti ruumides, ilma et neist 11 puhul oleks avaldatud curriculum vitae, mis sisaldanuks vähemalt andmeid hariduse ja töökogemuse kohta; võtab teadmiseks haldusnõukogu avalduse, mille kohaselt tugevdatakse külalisteadurite valiku ja tegevuse alaseid eeskirju suurema selguse ja läbipaistvuse tagamiseks ning mille kohaselt on ameti kehtiv külalisteadurite vastuvõtmise alane poliitika praegu läbivaatamisel;

9.  tuletab meelde, et ameti tegevdirektor oli juunist 2010 kuni aprillini 2011 rahvusvahelise keskkonnaalase heategevusorganisatsiooni Earthwatch rahvusvahelise nõuandekogu liige ja usaldusisik ning ekslike teadete kohaselt ka Worldwatch Europe Euroopa nõuandekogu liige; võtab teadmiseks, et tegevdirektor astus tagasi oma ametist organisatsioonis Earthwatch, järgides kontrollikoja presidendi nõuannet, et tegemist võib olla huvide konfliktiga;

10.  märgib, et 2010. aasta veebruaris – enne, kui tegevdirektor end organisatsiooniga Earthwatch otseselt sidus –, sõlmiti leping 29 ameti töötaja, kaasa arvatud tegevdirektori koolitamiseks ja koolitatavad käisid kuni 10-päevastel uurimisreisidel seoses Earthwatchi juhitud bioloogilise mitmekesisuse projektidega Kariibi või Vahemere piirkonnas ning et amet maksis sellele valitsusvälisele organisatsioonile kokku 33 791,28 eurot, nagu väitis ameti tegevdirektor; märgib ühtlasi, et 2010. aastat käsitlevas kontrollikoja lõpparuandes ei olnud sellega seoses ühtegi huvide konfliktile viitavat leidu;

11.  võtab teadmiseks haldusnõukogu otsuse rakendada edaspidi tegevdirektori muudesse välistesse nõukogudesse kuulumise ning ameti koolitusi käsitleva poliitika suhtes eelnevaid kontrolle;

12.  märgib, et amet kinnitas, et Worldwatch Institute Europe registreeris novembris 2010 oma kontaktaadressiks ameti aadressi ilma ameti sellekohase nõusolekuta; märgib ühtlasi, et Worldwatch Institute Europe tegevdirektor töötas ametis külalisteadurina; kutsub ametit üles tagama tulevikus külalisteaduritega seonduva korra täieliku selguse; märgib, et

   ameti tegevdirektor väitis oma 11. aprilli 2012. aasta kirjas, et kui Euroopa Keskkonnaamet märkas, et Worldwatch Institute Europe'i veebisaidil oleva teabe kohaselt asub selle Euroopa kontor ameti aadressil, võeti selles suhtes viivitamatult meetmeid;
   Worldwatch Institute Europe'i asutamisakti kohaselt asutati see 5. novembril 2010 ameti aadressil;
   lisaks toimus Worldwatch Institute Europe'i avaüritus 25. veebruaril 2011 ameti ruumides ning Worldwatch Institute Europe'i veebisaidil esitatud teabe kohaselt oli ürituse külalisesinejaks tegevdirektor;

13.  võtab teadmiseks, et amet ajakohastas Euroopa Ombudsmani soovituste kohaselt oma huvide konflikti poliitikat ning asjaomast tegevuskava; kutsub ametit üles nimetatud ajakohastatud projekti avalikustama ning algatama selle poliitika ja tegevuskava üle enne selle haldusnõukogule esitamist arutelu;

14.  märgib, et ameti veebisaidil on avaldatud juhtkonna ja teaduskomitee liikmete elulookirjeldused; märgib lisaks, et kättesaadavaks on tehtud ka teaduskomitee liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid; rõhutab, et vastupidiselt ameti 15. juuni 2012. aasta kirjas esitatud väidetele ei ole mitte ühegi haldusnõukogu liikme elulookirjeldus ameti veebisaidil praegu kättesaadav, ning märgib, et esitatud on ainult nende organisatsioonile viitav link; kutsub ametit üles, püüdmaks suurendada läbipaistvust huvide konflikti vältimise ja tõkestamise eesmärgil, avaldama oma veebisaidil ekspertide, tulevaste külalisteadurite ja haldusnõukogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid ja elulookirjeldused; on seisukohal, et sellised meetmed annaksid eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ja avalikkusele võimaluse tutvuda nende inimeste kvalifikatsiooniga ja vältida võimalikke huvide konflikte;

15.  ootab teavet ametiga seonduvate käimasolevate haldusuurimiste kohta;

16.  juhib tähelepanu asjaolule, et vastutav parlamendikomisjon on ametiga tihedas kontaktis, kutsudes tegevdirektorit vähemalt kord aastas arvamuste vahetusele, olles määranud oma liikmete seast kontaktisiku ja külastades ametit regulaarselt; märgib, et viimane külastus toimus 2011. aasta septembris;

17.  rõhutab, et ametilt nõutakse asjakohaste kontaktide loomist huvitatud pooltega ja koostöö tegemist selliste sidusrühmadega nagu välisorganisatsioonid; märgib, et selle tegevusega ei ole kaasnenud asjakohased meetmed ja eeskirjad mainega seotud võimaliku riski välistamiseks; tunneb seetõttu heameelt haldusnõukogu ja tegevdirektori lubaduse üle võtta asjakohaseid meetmeid kõnealuste riskide koheseks välistamiseks;

18.  tunneb üldjoontes heameelt eespool nimetatud ühisavalduse ning ühise lähenemisviisi üle detsentraliseeritud ametite suhtes, mis käsitleb teatavaid eelarve täitmisele heakskiidu andmise jaoks olulisi aspekte; on veendunud, et tegevuskavas ühise lähenemisviisi järelmeetmete kohta, mille komisjon esitab 2012. aasta lõpuks, võetakse kõnealuseid küsimusi nõuetekohaselt arvesse;

Tegevustulemused

19.  on teadlik, et ametis teostatakse praegu korrapärast välishindamist, mille tulemused peaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile esitatama 2013. aastal; võtab teadmiseks haldusnõukogu avalduse, et hindamine hõlmab ka ameti sisemisi protsesse;

o
o   o

20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 10. mai 2012. aasta resolutsioonile(7) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 366, 15.12.2011, lk 57.
(2) ELT L 286, 17.10.2012, lk 356.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1.
(5) ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 286, 17.10.2012, lk 388.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika