Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2157(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0322/2012

Esitatud tekstid :

A7-0322/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.12
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0375

Vastuvõetud tekstid
PDF 212kWORD 44k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2012/001 IE/Talk Talk
P7_TA(2012)0375A7-0322/2012
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/001 IE/Talk Talk, Iirimaa) (COM(2012)0423 – C7-0204/2012 – 2012/2157(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0423 – C7-0204/2012),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 28,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0322/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Iirimaa on taotlenud abi seoses 592 koondamisega (millest abi taotletakse 432 puhul) ettevõttes Talk Talk Broadband Services (Ireland) Limited (edaspidi „Talk Talk”) ja kolmes talle teenuseid pakkuvas ettevõttes Iirimaal;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Iirimaal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Iirimaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 29.veebruaril 2012, lisasid sellele täiendavat teavet kuni 15. maini 2012 ja et komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 27. juulil 2012; väljendab heameelt, et hindamismenetlus viidi läbi ning Iirimaa esitas lisateabe kiiresti ja täpselt;

3.  märgib, et Talk Talki asukoht oli Waterford Iirimaa kagupiirkonnas (NUTS III) ning et selles piirkonnas on olnud püsivalt keskmisest kõrgem töötuse määr võrreldes ülejäänud riigiga; lisaks sellele on piirkonnal finants- ja majanduskriisi tõttu eriti halvasti läinud – nt töötuse määr kasvas aastatel 2007–2011 4,9%-lt 18,2%-le (riigi keskmine on 14,3%);

4.  märgib, et koondamised toimusid kagupiirkonnas, mille tööhõive tase langes aastatel 2007–2011 62,7%-lt 58,1%-le ning mille töötuse tase on riigi keskmisest näitajast kõrgem;

5.  peab kahetsusväärseks Talk Talki otsust sõlmida strateegilised sidemed kolme väljaspool ELi asuva teenusepakkujaga, kellele suunatakse suur osa tehtavast tööst, sest selline strateegia on kahjulik ELi tööstuse töökohtadele ja Euroopa 2020. aasta strateegiale;

6.  märgib, et varem oli Talk Talkis kaks koondamiste vooru (aprillis 2010 ja aprillis 2011) ning mõlemal juhul koondati ligikaudu 50 töötajat; kuid neid juhtumeid käsitleti juhtimise ümberkorraldamisena, mis võimaldaks juhtida Waterfordi üksust otse Ühendkuningriigis asuvast peakorterist; lisaks sellele vähenes kõnede arv Talk Talki Waterfordi keskusesse hinnanguliselt 40%;

7.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse koondatud töötajate tasemele ja vajadustele, eelkõige kuna enamik koondatud töötajatest olid klienditeenindajad ja tehnilise toe pakkujad;

8.  Peab kahetsusväärseks, et Talk Talk otsustas sulgeda Waterfordi keskuse ootamatult ning hoiatas töötajaid ainult 30 päeva ette, mis ei võimaldanud nõuetekohast arutelu koondamiskava üle ega sotsiaalpartnerite kaasamist; peab kahetsusväärseks, et fondi avalduse kavandamisel ega koostamisel ei osalenud sotsiaalpartnerid, sest Talk Talki tasandil ei olnud ametiühinguid; märgib siiski, et asjaomaste töötajatega konsulteeriti otse;

9.  tunneb heameelt, et Iirimaa ametivõimud otsustasid alustada kooskõlastatud paketi rakendamist juba 7. septembril 2011– enne kui eelarvepädevad institutsioonid olid teinud otsuse toetuse andmise kohta;

10.  märgib, et Iirimaa ametiasutused kaebavad fondi rakendusperioodi ajalise piirangu üle, mis takistab pakkumast kursusi, mille kestus on 24-kuulisest rakendusperioodist pikem; väljendab heameelt asjaolu üle, et abi saavatele töötajatele on loodud kiirendatud õppekavaga bakalaureusekursus, mis lähtub teatavate oskuste puudusest ja mida on võimalik läbida fondi rakendusperioodi jooksul;

11.  toonitab asjaolu, et nii selle taotluse kui ka muude massiliste koondamistega seotud taotluste ettevalmistamisest ja rakendamisest tuleks võtta õppust;

12.  peab kahetsusväärseks, et fondi määrus võimaldab sotsiaalabi maksed, mida riigi õigusaktide alusel tuleb maksta, asendada fondi toetusega; rõhutab, et fondi rahalisi vahendeid tuleks esmajoones kasutada koolituseks ja tööotsinguteks, kutseorientatsiooni programmidele ning ettevõtluse edendamisele, et need oleksid täienduseks riigi institutsioonide toetustele, mitte ei asendaks töötu abiraha ega muid sotsiaalkindlustusmakseid, mille eest vastutavad riigi õigusaktide kohaselt riigi institutsioonid;

13.  palub asjaomastel institutsioonidel teha fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks pingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamise osas; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on parlamendi nõudmisel kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et Globaliseerumisega fondi uues määruses (2014–2020) tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

14.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks, et anda individuaalset ühekordset ja ajaliselt piiratud toetust eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

15.  toonitab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate pikaajalist tagasipöördumist tööturule; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; taunib asjaolu, et fond võib anda ettevõtetele tõuke asendada lepingulised töötajad paindlikumas ja lühiajalisemas töösuhtes olevate töötajatega;

16.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivate eeskirjadega ja vältida liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamist;

17.  tunneb heameelt selle üle, et vastavalt parlamendi korduvatele nõudmistele on 2012. aasta eelarves fondi eelarvereale 04 05 01 kantud 50 000 000 euro suuruses summas maksete assigneeringud; tuletab meelde, et fond loodi eraldi erivahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks seetõttu eraldada omaette vahendid, et vältida assigneeringute ümberpaigutamist muudelt eelarveridadelt − nagu varem on juhtunud −, sest see võib raskendada fondi poliitiliste eesmärkide saavutamist;

18.  peab kahetsusväärseks nõukogu otsust tühistada taotluste puhul, mis on esitatud pärast 31. detsembrit 2011, kriisi tõttu tehtud erand, millega lubati lisaks nendele, kes on kaotanud töö maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel, toetada rahaliselt ka neid, kes on kaotanud töö praeguse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning millega lubati suurendada liidupoolset osa programmide kaasrahastamises 65 protsendini; palub nõukogul see meede viivitamatult uuesti kasutusele võtta;

19.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/001 IE/Talk Talk, Iirimaa)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2012/685/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika