Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2160(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0323/2012

Esitatud tekstid :

A7-0323/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.14
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0377

Vastuvõetud tekstid
PDF 215kWORD 44k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
P7_TA(2012)0377A7-0323/2012
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, Hispaania) (COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0451 – C7-0214/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 28,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2) (edaspidi „fond”);

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0323/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Hispaania taotles abi seoses 878 töötaja koondamisega (fondi abi taotletakse 450 puhul) NACE Revision 2 osa 25 („Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed”)(3) alla kuuluvas 35 ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II tasandi piirkonnas Galicias (ES11) Hispaanias;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Hispaanial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Hispaania ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 28. detsembril 2011, lisasid sellele täiendavat teavet kuni 28. maini 2012 ja et komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 9. augustil 2012; märgib, et taotluse hindamismenetlus oleks võinud toimuda tunduvalt kiiremini;

3.  märgib, et koondamised laevaehituse abitööstuses teravdavad rasket tööhõivealast olukorda Galicia piirkonnas; täheldab, et traditsiooniliselt on Galicia peamised majandussektorid olnud kalandus, mootorsõiduki-, tekstiili- ja looduskivitööstus ning laevatehased; kriisi mõju arvestades ei tundu koondatud töötajate väljavaated selles piirkonnas tulevikus uuesti tööd leida olevat siiski eriti lootustandvad;

4.  märgib, et piirkonna tööhõiveolukord on keeruline, kuna naiste tööpuudus jõudis 2011. aasta lõpuks 18%-ni ja meeste tööpuudus 16,32%-ni; väljendab heameelt selle üle, et fondis nähakse tõhusat vahendit, millega toetada kohalikku tööturgu, ja selle üle, et piirkond on juba taotlenud fondilt tuge (EGF/2010/003 ES/ Galicia Textiles);

5.  märgib, et kuigi ELi tasandi prognoos laevaehitussektori taastumise kohta oli mõõdukalt optimistlik, vähenes uute tellimuste hulk 2011. aastal ootamatult 43% võrra;

6.  tunneb heameelt asjaolu üle, et selleks, et töölised saaksid kiiret abi, otsustasid Hispaania ametiasutused alustada meetmete rakendamist 23. märtsil 2012. aastal, pikalt enne lõpliku otsuse saamist fondist toetuse saamise kohta esildatud kooskõlastatud paketi jaoks;

7.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

8.  väljendab heameelt asjaolu üle, et piirkonna ametiasutused alustasid kõnelusi tööturu osapooltega, et kavandada ja rakendada individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti;

9.  väljendab heameelt asjaolu üle, et tööturu osapooled osalesid fondi rakendamist puudutavate meetmete kavandamises ja nende osalemist eeldatakse ka meetmete rakendamise järelevalves;

10.  märgib, et kooskõlastatud paketis nähakse ette mitmeid osalustoetuseid, et innustada meetmetest osavõttu: tööotsingutoetus (400 eurot) (kindlasummaline toetus), töökohavahetuse toetus (200 eurot), liikuvustoetus (180 eurot), töökohal toimuva väljaõppe toetus (300 eurot); tuletab meelde, et fondi toetust tuleks peamiselt kasutada koolituseks, tööotsinguteks ja koolitusprogrammideks ning see ei tohiks otseselt asendada töötushüvitist, mille eest vastutavad riigi institutsioonid;

11.  rõhutab asjaolu, et nii selle taotluse kui ka muude, eelkõige ühe majandussektori suurt hulka väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid puudutavate massiliste koondamistega seotud taotluste ettevalmistamisest ja rakendamisest tuleks võtta õppust;

12.  peab kahetsusväärseks, et teabes koolitusmeetmete kohta ei kirjeldata seda, millistes sektorites leiavad töötajad tõenäoliselt tööd ja kas paketti on kohandatud vastavalt piirkonna majanduslikele väljavaadetele;

13.  palub asjaomastel institutsioonidel teha fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks pingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamise osas; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on parlamendi nõudmise peale kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et fondi uues määruses (2014-2020) menetlust täiendatakse ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus, nähtavus ja järelmeetmed;

14.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks, et anda individuaalset ühekordset ja ajaliselt piiratud toetust eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

15.  toonitab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetab koondatud töötajate püsivat ja pikaajalist tagasipöördumist tööturule; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; taunib asjaolu, et fond võib anda ettevõtetele tõuke asendada lepingulised töötajad ebakindlamas ja lühiajalisemas töösuhtes olevate töötajatega;

16.  võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivate eeskirjadega ja vältida liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamist;

17.  tunneb heameelt tõsiasja üle, et vastavalt parlamendi korduvatele nõudmistele on 2012. aasta eelarves fondi eelarvereale 04 05 01 kantud 50 000 000 euro suuruses summas maksete assigneeringud; tuletab meelde, et fond loodi eraldi erivahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks seetõttu eraldada omaette vahendid, et vältida assigneeringute ümberpaigutamist muudelt eelarveridadelt − nagu varem on juhtunud −, sest see võib raskendada fondi poliitiliste eesmärkide saavutamist;

18.  peab kahetsusväärseks, et nõukogu otsustas taotluste puhul, mis on esitatud pärast 31. detsembrit 2011. aastal, blokeerida kriisi tõttu tehtud erandi, millega lubati lisaks nendele, kes on kaotanud oma töö maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel, anda rahalist abi praeguse finants- ja majanduskriisi tagajärjel töö kaotanud inimestele, ning suurendada liidupoolset osa programmi kaasrahastamises 65 %-ni, ning palub nõukogul see meede viivitamata jälle kasutusele võtta;

19.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, Hispaania)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2012/683/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika