Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2160(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0323/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0323/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2012 - 13.14
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0377

Pieņemtie teksti
PDF 376kWORD 54k
Otrdiena, 2012. gada 23. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds: pieteikums EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
P7_TA(2012)0377A7-0323/2012
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2011/019 ES/Galicia Metal) (COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0451 – C7-0214/2012),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums)(1) un jo īpaši tā 28. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(2) (EGF regula),

–  ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusēju sarunu procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0323/2012),

A.  tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) darbības joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par EGF līdzekļu izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

D.  tā kā Spānija ir lūgusi palīdzību saistībā ar 878 darbinieku atlaišanu (EGF atbalsts pieprasīts 450 darbiniekiem) 35 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. redakcijas 25. nodaļas nozarē (“Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas”)(3)NUTS 2 reģionā ‐ Galisijā (ES11), Spānijā;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka ir ievēroti EGF regulas 2. panta b) punktā paredzētie nosacījumi un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Spānijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2011. gada 28. decembrī, līdz 2012. gada 28. maijam sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija nāca klajā ar tā novērtējumu 2012. gada 9. augustā; konstatē, ka pieteikuma novērtēšanas process varēja būt raitāks;

3.  norāda, ka darbinieku atlaišana kuģu būves palīgnozarē vēl vairāk pasliktinās Galisijas reģionā jau tā sarežģīto situāciju nodarbinātības jomā; konstatē, ka galvenās tautsaimniecības nozares Galisijā tradicionāli ir bijušas zivsaimniecība, autobūve, tekstilrūpniecība, dabiskā akmens ieguve un kuģu būve; tomēr, ņemot vērā krīzes ietekmi, atlaisto darbinieku izredzes nākotnē atrast darbu šajā teritorijā nav pārāk daudzsološas;

4.  norāda, ka apgabalā ir sarežģīta situācija nodarbinātības jomā ‐ bezdarba līmenis 2011. gada beigās bija sasniedzis 18 % sieviešu vidū un 16,32 % ‐ vīriešu vidū; atzinīgi vērtē to, ka EGF tiek uzskatīts par efektīvu instrumentu, lai atbalstītu vietējos darba tirgus, un to, ka apgabals jau iepriekš ir iesniedzis pieteikumus EGF finanšu atbalsta saņemšanai (EGF/2010/003 ES Galisija / tekstilrūpniecība);

5.  norāda ‐ lai gan ES līmenī prognozes par kuģu būves nozares atlabšanu nebija pārspīlēti optimistiskas, jaunu pasūtījumu skaits 2011. gadā tomēr negaidīti samazinājās par 43 %;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Spānijas iestādes, vēloties pēc iespējas ātrāk palīdzēt darba ņēmējiem, attiecīgo pasākumu īstenošanu nolēma sākt 2012. gada 23. martā ‐ labu laiku, pirms tika pieņemts galīgais lēmums par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņoto pasākumu kopumam;

7.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; cer, ka saskaņoto pasākumu kopumā piedāvātā apmācība būs pielāgota ne vien atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī faktiskajai uzņēmējdarbības videi;

8.  atzinīgi vērtē to, ka reģionālās iestādes ir iesaistījušas dialogā ar sociālajiem partneriem, lai plānotu un īstenotu koordinēto personalizēto pakalpojumu kopumu;

9.  atzinīgi vērtē to, ka ar EGF pieteikumu saistītie pasākumi ir plānoti sadarbībā ar sociālajiem partneriem un ka ir sagaidāma sociālo partneru līdzdalība pasākumu īstenošanas uzraudzības procesā;

10.  norāda ‐ lai veicinātu dalību attiecīgajos pasākumos, saskaņotajā pakalpojumu kopumā ir paredzētas vairākas līdzdalības iniciatīvas: darba meklēšanas pabalsts EUR 400 apjomā (vienreizējs pabalsts), pārcelšanas pabalsts EUR 200 apjomā, mobilitātes pabalsts EUR 180 apjomā un stažēšanās pabalsts EUR 300 apjomā; atgādina, ka atbalsts no EGF pirmām kārtām jāpiešķir apmācībai un darba meklēšanai, kā arī mācību programmām, nevis tiešā veidā jāizmanto bezdarbnieka pabalstu izmaksai, kas ir dalībvalstu iestāžu kompetence;

11.  uzsver, ka ir jāmācās no pieredzes, kas gūta, sagatavojot un iesniedzot šo un citus pieteikumus, kuru mērķis ir risināt darbinieku masveida atlaišanas problēmu, jo īpaši tad, ja tā skārusi daudzus vienas nozares mazos un vidējos uzņēmumus;

12.  pauž nožēlu par to, ka informācijā par mācību pasākumiem nav ietvertas ziņas par to, kurās nozarēs darba ņēmējiem ir iespējas atrast darbu, un par to, vai minētais pakalpojumu kopums ir pielāgots turpmākajām ekonomikas perspektīvām šajā reģionā;

13.  prasa, lai iesaistītās iestādes veiktu vajadzīgos pasākumus, kas ļautu pilnveidot ar procedūras īstenošanu un ar budžetu saistītos noteikumus, nodrošinot iespēju ātrāk izmantot EGF līdzekļus; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu un kura paredz Komisijas novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegt kopā ar priekšlikumu EGF līdzekļu izmantošanai; cer, ka jaunajā EGF regulā (2014−2020) tiks iekļauti turpmāki procedūras uzlabojumi un ka tiks palielināts EGF lietderīgums, pārredzamība, pamanāmība un pārraudzība;

14.  atgādina, ka iestādes ir apņēmušās nodrošināt netraucētu un ātru procedūras norisi, pieņemot lēmumus par EGF līdzekļu izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, terminētu un individuālu atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar globalizāciju un finanšu un ekonomikas krīzi; uzsver, ka EGF var būt liela nozīme atlaisto darbinieku reintegrācijā darba tirgū;

15.  uzsver, ka atbilstoši EGF regulas 6. pantam ar EGF atbalstu ir jānodrošina iespēja konkrētiem no darba atlaistiem darba ņēmējiem atgriezties darba tirgū, veidojot stabilas ilgtermiņa darba attiecības; turklāt uzsver, ka ar EGF atbalstu drīkst līdzfinansēt tikai aktīvus darba tirgus pasākumus, kas ilgtermiņā spēj nodrošināt stabilu nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF atbalsts nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; pauž nožēlu, ka EGF atbalsts varētu rosināt uzņēmumus savus līgumdarbiniekus aizstāt ar mainīgāku, uz neilgu laiku nodarbinātu darbaspēku;

16.  norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kuri jāfinansē no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar darbībām, ko finansē no struktūrfondiem; vēlreiz aicina Komisiju gada pārskatos iekļaut šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek ievērots spēkā esošais regulējums un ka Savienības finansētie pakalpojumi netiek sniegti divreiz;

17.  atzinīgi vērtē to, ka pēc vairākkārtējiem Parlamenta pieprasījumiem 2012. gada budžetā EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) ir iekļautas maksājumu apropriācijas EUR 50 000 000 apmērā; atgādina, ka EGF ir izveidots kā īpašs neatkarīgs instruments ar saviem mērķiem un termiņiem un ka tādēļ tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, lai nebūtu jāveic pārvietojumi no citām budžeta pozīcijām, kas tika darīts agrāk un kas varētu traucēt EGF politikas mērķu sasniegšanu;

18.  pauž nožēlu par Padomes lēmumu nepiemērot tā dēvēto krīzes laiku izņēmuma režīmu (kas ļāva sniegt atbalstu ne tikai tiem darbiniekiem, kuru atlaišana ir saistīta ar lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, kuru atlaišanu ietekmējusi pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze, un kas ļāva palielināt Savienības līdzfinansējuma īpatsvaru līdz 65 % no programmas izmaksām) attiecībā uz pieteikumiem, kuri iesniegti pēc 2011. gada 31. decembra, un aicina Padomi nekavējoties atjaunot šo izņēmuma režīmu;

19.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

20.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006, 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006, 1. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2011/019 ES/Galicia Metal)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2012/683/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika