Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2154(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0334/2012

Внесени текстове :

A7-0334/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2012 - 13.15
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0378

Приети текстове
PDF 318kWORD 59k
Вторник, 23 октомври 2012 г. - Страсбург
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/009 NL/Gelderland
P7_TA(2012)0378A7-0334/2012
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, подадено от Нидерландия) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0395 – C7-0190/2012),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0334/2012),

A.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да се подпомогне тяхното повторно приобщаване към пазара на труда;

Б.  като има предвид, че обхватът на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че Нидерландия поиска помощ във връзка с 516 случая на съкращения, 435 от които са в целевата група за получаване на помощ, в 54 предприятия с предмет на дейност в рамките на разделение 41 на NACE Revision 2 („Строителство на сгради“)(3) в региона по NUTS II Gelderland (NL22) в Нидерландия;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията по член 2, буква б) от Регламента за ЕФПГ са изпълнени и че следователно Нидерландия има право на финансова помощ съгласно въпросния регламент;

2.  Приветства този призив за финансова помощ от ЕФПГ на нидерландското правителство, въпреки че тази държава членка се противопостави на продължаването на „дерогацията във връзка с кризата“ за действащия ЕФПГ и застрашава бъдещето на ЕФПГ след 2013 г.;

3.  Отбелязва, че нидерландските органи внесоха заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 15 декември 2011 г. и че Европейската комисия представи своята оценка на 16 юли 2012 г.; отбелязва, че процесът на оценка и предоставянето на допълнителна информация от държавата членка можеха да протекат по-бързо;

4.  Отбелязва, че предвид важността на строителния сектор в Gelderland, съкращенията имат осезателно въздействие; в сравнение с други промишлени сектори ‐ напр. химическата (9 000 души), хранителната (15 000 души) или металургичната промишленост/производството на електрически уреди (40 300 души), броят на заетите в строителството е относително висок (около 60 000 души през 2011 г.); през 2011 г. равнището на безработица в Gelderland е било 5,9 %, малко по-високо от средното за страната; през 2010 г. в строителния сектор са закрити 4 100 работни места (намаление от 6,5 %); през 2011 г. безработицата сред младежите е нараснала с 10 %;

5.  Отбелязва, че Gelderland е най-голямата провинция в Нидерландия, с население от близо 2 милиона жители; регионът има население с добро образователно равнище, като на негова територия осъществяват дейност около 146 000 дружества; по-голямата част от съкратените работници са с професии, неизискващи специална квалификация; по тази причина е необходимо повишаване на квалификацията и обучение, за да могат те да се реинтегрират на пазара на труда;

6..  Отбелязва при все това, че според Евростат процентът на безработицата в Нидерландия на национално равнище през юли 2012 г. е бил 5,3 % – вторият най-нисък процент в ЕС;

7.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, нидерландските органи решиха да започнат прилагането на мерките преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на работниците, и по-специално на работниците с професии, неизискващи специална квалификация, посредством съобразено с потребностите обучение и признаването на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото обучение в съгласувания пакет да бъде адаптирано към равнището и потребностите на съкратените работници;

9.  Приветства включването на социалните партньори при изготвянето и прилагането на съгласувания пакет, който е част от социален план, одобрен от социалните партньори;

10.  Приветства по-подробните разяснения относно модулите, включени в съгласувания пакет, в сравнение с предишните нидерландски заявления; отбелязва при все това много високите разходи за обучение в размер на 18 000 EUR на работник (за 75 работници) и сумата от 8 500 EUR на работник за подпомагане при реинтеграция (за 150 работници) и изисква повече информация относно тези две мерки и съответните изпълнители;

11.  Подчертава, че трябва да се извлекат поуки от подготовката и изпълнението на настоящото и други заявления, които касаят масови съкращения в голям брой малки и средни предприятия (МСП) в един сектор, по-специално по отношение на допустимостта на самостоятелно заети лица и собственици на МСП за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ в бъдещия регламент и механизмите, които регионите и държавите членки използват за бързото представяне на секторни заявления, които обхващат голям брой предприятия;

12.  Приветства факта, че се предвижда участието от ЕФПГ да бъде в подкрепа единствено на активни мерки в областта на труда (обучение и консултации) и няма да се използва за изплащането на дневни надбавки;

13.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ, наред с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че в новия Регламент за ЕФПГ (2014‐2020 г.) ще бъдат включени допълнителни подобрения на процедурата, като се постигне по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

14.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, нидерландските органи решиха да започнат прилагането на мерките на 1 януари 2012 г., много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

15.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното приобщаване на съкратените работници към пазара на труда;

16.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя дългосрочното реинтегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; освен това подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори; изразява съжаление поради факта, че ЕФПГ би могъл да стимулира дружествата да заменят своя договорно нает персонал с по-гъвкава работна сила на краткосрочен договор;

17.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно зачитане на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не възниква дублиране на финансираните от Съюза услуги;

18.  Приветства факта, че вследствие на многократно отправяните искания на Парламента в бюджета за 2012 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 50 000 000 EUR в бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01; припомня, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно заслужава целево разпределение на средства, чрез което да се избегнат трансфери от други бюджетни редове, както се случваше в миналото, което може да възпрепятства постигането на целите на политиката на ЕФПГ;

19.  Изразява съжаление относно решението на Съвета да блокира удължаването на срока на действие на „дерогацията във връзка с кризата“, която допуска предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение към помощта за работниците, загубили работните си места поради промените в моделите на световната търговия, както и увеличаване на дела на съфинансиране от Съюза на 65 % от стойността на програмите за заявленията, подадени след крайния срок – 31 декември 2011 г., и призовава Съвета незабавно да въведе отново горепосочената мярка;

20.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

21.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, подадено от Нидерландия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2012/681/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност