Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2154(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0334/2012

Indgivne tekster :

A7-0334/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/10/2012 - 13.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0378

Vedtagne tekster
PDF 27kWORD 52k
Tirsdag den 23. oktober 2012 - Strasbourg
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/009 NL/Gelderland
P7_TA(2012)0378A7-0334/2012
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 fra Nederlandene) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0395 - C7-0190/2012),

–  under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 28,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF-forordningen)(2),

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 28 i IIA af 17. maj 2006,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0334/2012),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise;

C.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af EGF;

D.  der henviser til, at Nederlandene har anmodet om støtte i forbindelse med 516 afskedigelser, hvoraf 435 er tiltænkt støtte, i 54 virksomheder, der er aktive inden for NACE (rev. 2), hovedgruppe 41 (»Opførelse af bygninger«)(3) i NUTS II-regionen Gelderland (NL22) i Nederlandene;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 2, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Nederlandene derfor er berettiget til finansiel støtte i henhold til denne forordning;

2.  glæder sig over denne ansøgning fra den nederlandske regering om støtte fra EGF, selv om denne medlemsstat har været imod forlængelsen af den krisebetingede undtagelse for den nuværende og sætter spørgsmålstegn ved fremtiden for EGF efter 2013;

3.  bemærker, at de nederlandske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra EGF den 15. december 2011, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 16. juli 2012; bemærker, at evalueringsprocessen og medlemsstatens indsendelse af supplerende oplysninger kunne have været hurtigere;

4.  bemærker, at afskedigelserne i betragtning af bygge- og anlægssektorens betydning i Gelderland vil være særdeles følelige; relativt mange mennesker arbejder inden for bygge- og anlægssektoren (ca. 60 000 i 2011) sammenlignet med andre sektorer i erhvervslivet, f.eks. den kemiske sektor (9 000), fødevaresektoren (15 000) og metal- og elektrosektorerne (40 300); ledigheden i 2011 i Gelderland var på 5,9 %, dvs. en anelse højere end gennemsnittet i Nederlandene; i 2010 gik der 4 100 job tabt i bygge- og anlægssektoren (et fald på 6,5 %); ungdomsledigheden steg med 10 % i 2011;

5.  bemærker, at Gelderland er den største af provinserne i Nederlandene med ca. 2 millioner indbyggere; regionens befolkning er veluddannet, og der findes ca. 146 000 virksomheder; langt størsteparten af de afskedigede arbejdstagere er tilknyttede de elementære professioner; det er derfor nødvendigt med yderligere oplæring og uddannelse for at gøre det muligt for dem at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

6.  bemærker imidlertid, at arbejdsløsheden i Nederlandene ifølge Eurostat lå på 5,3 % på landsplan i juli 2012 og dermed er den næstlaveste i EU;

7.  glæder sig over, at de nederlandske myndigheder, for hurtigt at hjælpe arbejdstagerne, besluttede at påbegynde gennemførelsen af foranstaltningerne inden den endelige beslutning om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

8.  minder om betydningen af at forbedre arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed - navnlig inden for elementære professioner - i form af skræddersyet oplæring og anerkendelse af de færdigheder og kompetencer, der er tilegnet i løbet af arbejdslivet; forventer, at den uddannelse, der tilbydes i den samordnede pakke, tilpasses til niveauet og behovet hos de afskedigede arbejdstagere;

9.  glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter er blevet inddraget i udformningen og gennemførelsen af den samordnede pakke, som udgør et led i en socialplan, som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om;

10.  glæder sig over, at der er redegjort mere detaljeret for modulerne i den samordnede pakke, end det var tilfældet i forbindelse de tidligere nederlandske ansøgninger; bemærker imidlertid de meget høje omkostninger til efteruddannelsesforanstaltningerne, der beløber sig til 18 000 EUR pr. arbejdstagere (til anslået 75 arbejdstagere) og hjælpen til genplacering - 8 500 EUR pr. arbejdstager (til anslået 150 arbejdstagere) og anmoder om yderligere oplysninger vedrørende disse to foranstaltninger og de aktører, der skal gennemføre dem;

11.  understreger, at der bør tages ved lære af udarbejdelsen og gennemførelsen af denne og andre ansøgninger, der omhandler masseafskedigelser i et stort antal små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for én sektor, navnlig når det gælder selvstændiges og SMV-ejeres berettigelse til EGF-støtte i den kommende forordning og de ordninger, som regionerne og medlemsstaterne har anvendt for hurtigt at indgive sektoransøgninger, der omfatter et stort antal virksomheder;

12.  glæder sig over, at støtten fra EGF alene er rettet mod aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger (uddannelse og rådgivning) og ikke vil blive anvendt til understøttelse;

13.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de procedure- og budgetmæssige bestemmelser for at fremskynde anvendelsen af EGF; påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført på Parlamentets anmodning om at fremskynde frigivelsen af tilskud, og som har til formål at sikre, at Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, forelægges budgetmyndigheden sammen med forslaget om at anvende EGF; håber, at yderligere forbedringer af proceduren vil blive indarbejdet i den nye forordning om EGF (2014-2020), og at EGF vil blive gjort mere effektiv, gennemsigtig og synlig;

14.  glæder sig over, at de nederlandske myndigheder, for hurtigt at hjælpe arbejdstagerne, besluttede at påbegynde gennemførelsen af foranstaltningerne den 1. januar 2012, i god tid inden den endelige beslutning om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

15.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af EGF og derved stille en tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, som kan hjælpe arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, EGF kan spille for afskedigede arbejdstageres tilbagevenden til arbejdsmarkedet;

16.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers langsigtede tilbagevenden til arbejdsmarkedet; understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må finansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger til omlægning af virksomheder eller sektorer; beklager dybt, at EGF måske giver virksomhederne et incitament til at erstatte deres kontraktansatte arbejdsstyrke med en mere fleksibel arbejdsstyrke med kortvarig ansættelse;

17.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger, og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning af EU-finansierede tjenester sted;

18.  konstaterer med tilfredshed, at 2012-budgettet - efter gentagne anmodninger fra Parlamentet - indeholder betalingsbevillinger på 50 000 000 EUR på EGF-budgetposten 04 05 01; minder om, at EGF blev oprettet som et separat, specifikt instrument med egne målsætninger og frister og derfor fortjener en særskilt tildeling, således at tidligere tiders overførsler fra andre budgetposter, som kunne skade gennemførelsen af EGF's politiske målsætninger, kan undgås;

19.  beklager Rådets beslutning om at blokere for en forlængelse af den »kriseundtagelse«, der har gjort det muligt også at yde økonomisk støtte til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af den nuværende finansielle og økonomiske krise, ud over dem, som har mistet deres arbejde som følge af ændringer i verdenshandelsmønstrene, og at øge Unionens medfinansieringssats til 65 % af programmets udgifter, for ansøgninger indsendt efter udløbet af fristen den 31. december 2011, og opfordrer Rådet til at genindføre denne foranstaltning snarest muligt;

20.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

21.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med formanden for Rådet og foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning GF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 fra Nederlandene)

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 2012/681/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik