Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2154(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0334/2012

Esitatud tekstid :

A7-0334/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.15
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0378

Vastuvõetud tekstid
PDF 213kWORD 46k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/009 NL/Gelderland
P7_TA(2012)0378A7-0334/2012
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction osa 41, Madalmaad) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0395 – C7-0190/2012),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 28,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0334/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.  arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Madalmaad taotlesid abi seoses 516 töötaja koondamisega (abi taotletakse 435 puhul) NACE Revision 2 osa 41 (hoonete ehitus)(3) alla kuuluvas 54 ettevõttes, mis tegutsevad Madalmaade NUTS II tasandi piirkonnas Gelderlandis (NL22);

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Madalmaadel õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  tunneb heameelt Madalmaade valitsuse esitatud taotluse üle saada fondist finantstoetust, kuigi kõnealune liikmesriik on avaldanud vastuseisu kriisi tõttu tehtud erandi laiendamisele fondi praegustele toetustele, mis ohustab fondi tulevikku pärast 2013. aastat;

3.  märgib, et Madalmaade ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 15. detsembril 2011 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 16. juulil 2012; märgib, et hindamismenetlus ning liikmesriigi poolt lisateabe esitamine oleks võinud toimuda tunduvalt kiiremini;

4.  märgib, et arvestades ehitussektori olulisust Gelderlandis, on koondamised avaldanud ränka mõju; ehituses töötab suhteliselt palju inimesi (ca 60 000 inimest 2011. aastal), võrreldes teiste sektoritega, nagu keemia- (9000), toiduainete- (15 000) ning metallurgia- ja elektritööstus (40 300); tööpuuduse määr Gelderlandis oli 2011. aastal 5,9 %, mis on veidi kõrgem kui Madalmaades keskmiselt; aastal kadus ehitussektoris 4100 töökohta (langus 6,5 %); noorte tööpuudus tõusis 2011. aastal 10 % võrra;

5.  märgib, et Gelderland on oma ligi 2 miljoni elanikuga Madalmaade suurim provints; piirkonna elanikud on hea haridusega ja seal asub umbes 146 000 ettevõtet; valdav enamus koondatud töötajatest on lihtelukutsete esindajad; seetõttu on vajadus lisakoolituse ja -hariduse järele, et võimaldada neil naasta tööturule;

6.  märgib sellegipoolest, et Eurostati andmetel oli Madalmaade töötuse määr 2010. aasta juulis 5,3%, mis oli oma madaluse poolest ELis teisel kohal;

7.  tunneb heameelt asjaolu üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Madalmaade ametiasutused alustada meetmete rakendamist enne, kui on tehtud lõplik otsus fondi toetuse andmise kohta esildatud kooskõlastatud paketi jaoks;

8.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta töötajate tööalast konkurentsivõimet – eriti lihtelukutsete puhul, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse koondatud töötajate tasemele ja vajadustele;

9.  märgib rahuloluga, et sotsiaalpartnerid osalesid kooskõlastatud paketi koostamisel ja rakendamisel ning et nimetatud pakett on osa sotsiaalpartnerite poolt heaks kiidetud sotsiaalkavast;

10.  väljendab heameelt selle üle, et Madalmaade eelmiste taotlustega võrreldes on kooskõlastatud paketi elemendid käesolevas taotluses põhjalikumalt lahti seletatud; märgib sellegipoolest, et koolituse hind on väga kõrge (18 000 eurot töötaja kohta, kusjuures see on ette nähtud 75 töötajale), samuti on kõrged töökohavahetuseks ette nähtud toetused (8500 eurot töötaja kohta ning ette nähtud 150 töötajale); soovib nende kahe meetme ja neid läbi viivate ettevõtjate kohta rohkem teavet;

11.  rõhutab asjaolu, et nii selle taotluse kui muude ühe ja sama sektori suures hulgas väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKEd) toimunud massiliste koondamistega seotud taotluste ettevalmistamisest ja rakendamisest tuleks võtta õppust, eelkõige selles osas, mis puutub füüsilisest isikust ettevõtjate ja VKEde omanike fondist toetuse saamise kõlblikkuse käsitlemist tulevases määruses ning korda, mida piirkonnad ja liikmesriigid kasutavad sektoripõhiste, suurt hulka ettevõtteid hõlmavate toetustaotluste kiireks esitamiseks;

12.  väljendab heameelt asjaolu üle, et fondist saadavat toetust on kavas kasutada üksnes aktiivsete tööturumeetmete (koolituse ja nõustamise) jaoks ning seda ei kasutata toimetulekutoetuste maksmiseks;

13.  palub asjaomastel institutsioonidel teha fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks menetlus- ja eelarvekorra parandamise osas pingutusi; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on parlamendi nõudmisel kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et fondi uues määruses (2014–2020) tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

14.  tunneb heameelt selle üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Madalmaade ametiasutused alustada meetmete rakendamist 1. jaanuaril 2012, aegsasti enne lõpliku otsuse tegemist fondist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks toetuse andmise kohta;

15.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks, et anda individuaalset ühekordset ja ajaliselt piiratud toetust eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

16.  toonitab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate pikaajalist tagasipöördumist tööturule; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale, pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; taunib asjaolu, et fond võib anda ettevõtetele tõuke asendada lepingulised töötajad paindlikumas ja lühiajalisemas töösuhtes olevate töötajatega;

17.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka oma aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivate eeskirjadega ja vältida liidu rahastatavate teenuste kattumist;

18.  tunneb heameelt selle üle, et vastavalt parlamendi korduvatele nõudmistele on 2012. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale 04 05 01 kantud 50 000 000 euro suuruses summas maksete assigneeringud; tuletab meelde, et fond loodi eraldi erivahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks seetõttu eraldada omaette vahendid, et vältida assigneeringute ümberpaigutamist muudelt eelarveridadelt − nagu varem on juhtunud −, sest see võib raskendada Globaliseerimisega Kohanemise Euroopa Fondi poliitiliste eesmärkide saavutamist;

19.  peab kahetsusväärseks nõukogu otsust tühistada taotluste puhul, mis on esitatud pärast 31. detsembrit 2011, kriisi tõttu tehtud erand, millega lubati lisaks nendele, kes on kaotanud töö maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel, toetada rahaliselt ka neid, kes on kaotanud töö praeguse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning millega lubati suurendada liidupoolset osa programmide kaasrahastamises 65 protsendini; palub nõukogul see meede viivitamatult uuesti kasutusele võtta;

20.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

21.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction osa 41, Madalmaad)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2012/681/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika