Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2154(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0334/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0334/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/10/2012 - 13.15
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0378

Hyväksytyt tekstit
PDF 208kWORD 45k
Tiistai 23. lokakuuta 2012 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/009 NL/Gelderland
P7_TA(2012)0378A7-0334/2012
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, Alankomaat) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0395 – C7-0190/2012),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0334/2012),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan globalisaatiorahaston toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena,

C.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

D.  ottaa huomioon, että Alankomaat on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat 516 työntekijän, joista 435 on tuen kohteena, vähentämistä NACE Rev. 2:n kaksionumerotason 41 (talonrakentaminen)(3) piirissä toimivissa 54 yrityksessä NUTS II -alueella Gelderlandissa (NL22) Alankomaissa;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Alankomaat on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että Alankomaiden hallitus on pyytänyt EGR:n rahoitustukea, vaikka kyseinen jäsenvaltio on vastustanut kriisiin liittyvän poikkeuksen jatkamista nykyisen EGR:n osalta ja kyseenalaistaa EGR:n jatkamisen vuoden 2013 jälkeen;

3.  toteaa, että Alankomaiden viranomaiset toimittivat EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 15. joulukuuta 2011 ja että komissio antoi arvionsa hakemuksesta 16. heinäkuuta 2012; toteaa, että arviointimenettely olisi voitu toteuttaa ja jäsenvaltio olisi voinut toimittaa lisätietoja nopeammin;

4.  toteaa, että työntekijävähennykset ovat tuntuneet voimakkaasti, koska rakennusala on Gelderlandissa merkittävä työnantaja; toteaa, että alueella on suhteellisen paljon rakennusalan työpaikkoja (vuonna 2011 noin 60 000) verrattuna muihin teollisuudenaloihin kuten kemianteollisuuteen (9 000), elintarviketeollisuuteen (15 000) ja metalli- ja sähköteollisuuteen (40 300); toteaa, että vuonna 2011 Gelderlandin työttömyysaste oli 5,9 prosenttia, joka oli hieman Alankomaiden keskiarvoa korkeampi; toteaa, että vuonna 2010 rakennusalalta hävisi 4 100 työpaikkaa (6,5 prosentin pudotus); toteaa, että nuorisotyöttömyys kasvoi 10 prosenttia vuonna 2011;

5.  ottaa huomioon, että Gelderland on Alankomaiden suurin maakunta, jonka asukasluku on noin 2 miljoonaa asukasta; toteaa, että alueen väestö on hyvinkoulutettua, ja alueella on 146 000 yritystä; toteaa, että valtaosa irtisanotuista työntekijöistä toimii perusammateissa; katsoo näin ollen, että olisi tarjottava täydentävää koulutusta, jotta he voivat integroitua uudelleen työmarkkinoille;

6.  toteaa kuitenkin, että Eurostatin mukaan Alankomaiden työttömyysaste oli heinäkuussa 2012 5,3 prosenttia eli EU:n toiseksi matalin;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa tukea työntekijöille mahdollisimman nopeasti Alankomaiden viranomaiset päättivät aloittaa toimenpiteiden täytäntöönpanon jo ennen kuin EGR-tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille oli tehty lopullista päätöstä;

8.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia – etenkin perusammateissa – tarjoamalla yksilöllisesti suunniteltua koulutusta ja tunnustamalla ammattiuran aikana saavutetut taidot ja osaaminen; odottaa, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan irtisanottujen työntekijöiden tasoon ja tarpeisiin;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että työmarkkinaosapuolet ovat osallistuneet koordinoidun paketin suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja paketti on osa työmarkkinaosapuolten sopimaa sosiaalista suunnitelmaa;

10.  panee tyytyväisenä merkille koordinoituun pakettiin sisältyvien moduulien selvitykset, jotka ovat kattavammat kuin Alankomaiden aiemmissa hakemuksissa; panee kuitenkin merkille erittäin suuret koulutuskustannukset, jotka ovat 18 000 euroa työntekijää kohti (suunniteltu 75 työntekijälle), ja avustukset työhön sijoittumisessa, jotka ovat 8 500 euroa työntekijää kohti (suunniteltu 150 työntekijälle), ja pyytää lisätietoja näistä kahdesta toimenpiteestä ja niistä vastaavista toimijoista;

11.  korostaa, että olisi otettava oppia tämän ja muiden sellaisten hakemusten valmistelusta ja toteuttamisesta, joilla puututaan joukkoirtisanomisiin, jotka kohdistuvat useisiin pk-yrityksiin yhdellä alalla; toteaa, että tulevassa asetuksessa olisi tarkasteltava erityisesti itsenäisten ammatinharjoittajien ja pk-yritysten omistajien EGR-tukikelpoisuutta sekä alueiden ja jäsenvaltioiden käyttämiä järjestelyjä, joilla pyritään laatimaan nopeasti alakohtaisia hakemuksia, jotka kattavat suuren määrän yrityksiä;

12.  toteaa tyytyväisenä, että EGR:n varoista on tarkoitus tukea pelkästään aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä (koulutusta ja uraohjausta) eikä niistä makseta toimeentulotukea.

13.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; arvostaa sitä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että uudessa vuosia 2014–2020 koskevassa EGR-asetuksessa menettelyyn sisällytetään muitakin parannuksia ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään parantamaan;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa tukea työntekijöille mahdollisimman nopeasti Alankomaiden viranomaiset päättivät aloittaa toimenpiteiden täytäntöönpanon 1. tammikuuta 2012 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR-tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

15.  palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista, ajallisesti rajoitettua ja yksilöllistä tukea; korostaa EGR:n roolia irtisanottujen työntekijöiden integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille;

16.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen pysyvästi työmarkkinoille; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; toistaa, että EGR:n tuki ei voi korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; pitää valitettavana, että EGR saattaa kannustaa yrityksiä korvaamaan työsopimussuhteessa olevat työntekijänsä työntekijöillä, joiden työsuhteet ovat joustavampia ja lyhytaikaisempia;

17.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettujen toimien kanssa; toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen esittää vuosikertomuksissa näiden tietojen vertaileva arviointi, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

18.  panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen vuoden 2012 talousarviossa EGR:n budjettikohdassa 04 05 01 on maksumäärärahoja 50 000 000 euroa; palauttaa mieliin, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omat määrärahat, ettei niitä tarvitse entiseen tapaan siirtää muista budjettikohdista, mikä puolestaan saattaisi haitata EGR:n tavoitteiden saavuttamista;

19.  pitää valitettavana neuvoston päätöstä lopettaa kriisiin liittyvä poikkeus, joka on mahdollistanut rahoitustuen tarjoamisen myös nykyisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanotuille työntekijöille maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten vuoksi työttömäksi jääneiden lisäksi ja unionin yhteisrahoitusosuuden nostamisen 65 prosenttiin ohjelman kustannuksista määräajan 31. joulukuuta 2011 jälkeen toimitettujen hakemusten osalta, ja kehottaa neuvostoa ottamaan tämän mahdollisuuden viipymättä uudelleen käyttöön;

20.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

21.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, Alankomaat)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2012/681/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö