Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2154(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0334/2012

Pateikti tekstai :

A7-0334/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/10/2012 - 13.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0378

Priimti tekstai
PDF 371kWORD 56k
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2011/009 NL/Gelderland“
P7_TA(2012)0378A7-0334/2012
Rezoliucija
 Priedas

2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2011/009 NL/Gelderland, statyba 41“) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0395 – C7-0190/2012),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (toliau –2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punkte,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0334/2012),

A.  kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones,

B.  kadangi Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama,

D.  kadangi Nyderlandai paprašė pagalbos dėl 516 atleidžiamų darbuotojų (435 jų teiktina pagalba) iš 54 įmonių, kurios vykdo veiklą sektoriuje, priskiriamame ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus Europos bendrijoje (NACE) 2 red. 41 skyriui (pastatų statyba(3), ir yra NUTS II kategorijai priklausančiame Gelderlando regione (NL22) Nyderlanduose,

E.  kadangi ši paraiška atitinka teisės gauti paramą kriterijus, nustatytus pagal EGF reglamentą,

1.  pritaria Komisijos nuomonei, kad tenkinamos EGF reglamento 2 straipsnio b dalyje išdėstytos sąlygos ir todėl Nyderlandai turi teisę gauti finansinę paramą pagal minėtąjį reglamentą;

2.  palankiai vertina Nyderlandų vyriausybės prašymą dėl finansinės paramos iš EGF, nors ši valstybė narė nepritarė šiuo metu EGF taikomos dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo pratęsimui, ir tai kelia pavojų EGF ateičiai po 2013 m.;

3.  pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos 2011 m. gruodžio 15 d. pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir kad 2012 m. liepos 16 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad paraiškos vertinimo ir valstybės narės papildomos informacijos teikimo procesas galėjo būti greitesnis;

4.  pažymi, kad, turint mintyje statybų sektoriaus Gelderlande svarbą, labai juntamos atleidimų pasekmės; palyginti daug gyventojų dirba statybos sektoriuje (2011 m. – maždaug 60 000 darbuotojų), palyginti su kitais pramonės sektoriais, kaip antai chemijos (9 000 darbuotojų), maisto (15 000) ir metalo / elektros (40 300) pramonės šakos; 2011 m. nedarbo lygis Gelderlande buvo 5,9 proc., viena dešimtąja didesnis nei vidutinis Nyderlandų nedarbo lygis; 2010 m. statybos sektoriuje prarasta 4 100 darbo vietų (jų sumažėjo 6,5 proc.); 2011 m. jaunimo nedarbo lygis padidėjo 10 proc.;

5.  pažymi, kad Gelderlandas – didžiausia Nyderlandų sritis, kurioje gyvena maždaug 2 mln. gyventojų; regiono gyventojai turi gerą išsilavinimą, jame yra maždaug 146 000 įmonių; didžioji dalis atleistų darbuotojų turėjo paprastas profesijas; todėl, siekiant sudaryti jiems galimybę iš naujo integruotis į darbo rinką, būtinas tolesnis mokymas;

6.  vis dėlto pažymi, kad remiantis Eurostato duomenimis nedarbo lygis Nyderlanduose 2012 m. liepos mėn. siekė 5,3 proc., ir tai buvo antras žemiausias nedarbo lygis ES;

7.  palankiai vertina tai, kad Nyderlandų valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, nusprendė pradėti taikyti priemones dar prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos pagal siūlomą suderintų priemonių rinkinį suteikimo;

8.  primena, kad svarbu gerinti darbuotojų, ypač turinčių paprastas profesijas, įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant per profesinę karjerą įgytus įgūdžius ir gebėjimus; tikisi, kad suderintų priemonių rinkinyje siūlomi mokymai bus pritaikyti prie atleistų darbuotojų lygio ir poreikių;

9.  džiaugiasi, kad socialiniai partneriai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant suderintą paketą, sudarantį dalį socialinio plano, dėl kurio socialiniai partneriai susitarė;

10.  palankiai vertina išsamesnius modulių, įtrauktų į suderintą paketą, paaiškinimus, palyginti su ankstesnėmis Nyderlandų paraiškomis; vis dėlto atkreipia dėmesį į labai dideles mokymo išlaidas, kurios sudaro 18 000 EUR vienam darbuotojui (numatytos 75 darbuotojams), ir įdarbinimo tame pačiame sektoriuje pagalbos išlaidas – 8 500 EUR vienam darbuotojui (numatytos 150 darbuotojų) ir reikalauja pateikti daugiau informacijos apie šias dvi priemones ir jas įgyvendinančius subjektus;

11.  pabrėžia tai, kad rengiant ir tenkinant šią ir kitas paraiškas dėl masinių atleidimų daugelyje vieno sektoriaus mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) reikėtų padaryti išvadas, ypač dėl savarankiškai dirbančių asmenų ir MVĮ savininkų tinkamumo gauti EGF paramą pagal būsimą reglamentą ir dėl regionų ir valstybių narių galimybių skubiai pateikti sektorių paraiškas, apimančias labai daug įmonių;

12.  palankiai vertina tai, kad EGF finansinę paramą planuojama panaudoti siekiant paremti tik aktyvias darbo rinkos priemones (mokymas ir konsultacijos) ir kad jis nebus naudojamas pragyvenimo išmokoms;

13.  reikalauja, kad susijusios institucijos dėtų reikiamas pastangas tam, kad, siekdamos pagreitinti EGF mobilizavimą, pagerintų procedūrinę ir biudžetinę tvarką; palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimo tvarką, pagerino procedūrą, pagal kurią Komisija biudžeto valdymo institucijai teikia atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; tikisi, kad kiti procedūros patobulinimai bus įtraukti į naująjį reglamentą dėl EGF (2014–2020 m.) ir kad bus pasiektas didesnis EGF efektyvumas, skaidrumas ir matomumas;

14.  palankiai vertina tai, kad, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, Nyderlandų valdžios institucijos nusprendė pradėti taikyti priemones 2012 m. sausio 1 d., iš anksto, dar nepriėmus galutinio sprendimo suteikti EGF paramą pagal siūlomą suderintą paketą;

15.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį EGF gali atlikti iš naujo į darbo rinką integruojant atleistus darbuotojus;

16.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu EGF lėšomis turėtų būti remiamas individualių atleistų darbuotojų pakartotinis įtraukimas į darbo rinką ilgam laikui; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių; apgailestauja dėl to, kad EGF gali paskatinti įmones pagal sutartis dirbančius darbuotojus pakeisti darbuotojais, kurie dirbtų lankstesnėmis sąlygomis ir trumpesnį laikotarpį;

17.  pažymi, kad informacija apie suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šios priemonės papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; primena savo raginimą Komisijai į jos rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą siekiant, kad būtų visiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nesidubliuotų Sąjungos finansuojamos paslaugos;

18.  palankiai vertina tai, kad atsižvelgta į pakartotinius Parlamento reikalavimus ir 2012 m. biudžeto EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 įrašyti 50 000 000 EUR mokėjimų asignavimai; primena, kad EGF buvo įsteigtas kaip atskira priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, taigi lėšų jam turi būti skiriama atskirai. Taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip būdavo daroma anksčiau, kadangi tai gali trukdyti siekti EGF politikos tikslų;

19.  apgailestauja dėl Tarybos sprendimo neleisti toliau taikyti dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos, pagal kurią galima teikti finansinę pagalbą ir darbuotojams, atleistiems dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės, kartu su pagalba darbuotojams, prarandantiems darbą dėl pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padidinti Sąjungos bendro finansavimo lygį iki 65 proc. programos sąnaudų prašymams, pateiktiems po 2011 m. gruodžio 31 d. termino, ir ragina Tarybą nedelsiant vėl leisti taikyti šią priemonę;

20.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

21.   paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

22.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(3) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2011/009 NL/Gelderland, statyba 41“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2012/681/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika