Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2154(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0334/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0334/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2012 - 13.15
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0378

Pieņemtie teksti
PDF 375kWORD 57k
Otrdiena, 2012. gada 23. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana ‐ pieteikums EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction
P7_TA(2012)0378A7-0334/2012
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction, 41. nodaļa) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0395 – C7-0190/2012),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 28. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(2) (EGF regula),

–  ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusēju sarunu procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0334/2012),

A.  tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) darbības joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par EGF līdzekļu izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

D.  tā kā Nīderlande ir lūgusi palīdzību saistībā ar 516 darbinieku (atbalsts pieprasīts 435 darbiniekiem) atlaišanu 54 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. redakcijas 41. nodaļas nozarē (“Ēku būvniecība”)(3)NUTS 2 reģionā ‐ Gelderlandē (NL22), Nīderlandē;

E.  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka ir ievēroti EGF regulas 2. panta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi un ka līdz ar to Nīderlande saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  atzinīgi vērtē to, ka Nīderlandes valdība ir iesniegusi pieteikumu EGF finansējuma saņemšanai, lai gan šī dalībvalsts neatbalstīja ar krīzi saistītā izņēmuma pagarināšanu attiecībā uz pašreizējo EGF un rada kavēkļus EGF izmantošanai pēc 2013. gada;

3.  norāda, ka Nīderlandes iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2011. gada 15. decembrī un tā novērtējumu Komisijai darīja pieejamu 2012. gada 16. jūlijā; konstatē, ka dalībvalsts varēja ātrāk veikt novērtēšanu un sniegt papildu informāciju;

4.  norāda, ka, ņemot vērā būvniecības nozares svarīgumu Gelderlandē, darbinieku atlaišana atstājusi ļoti jūtamu ietekmi; salīdzinājumā ar citām nozarēm, piemēram, ķīmiskās rūpniecības nozari (9000 darbinieku), pārtikas rūpniecību (15 000 darbinieku) un metāla/ elektrorūpniecības nozari (40 300 darbinieku) būvniecības nozarē ir nodarbināti relatīvi daudz cilvēku (2011. gadā 60 000 darbinieku); 2011. gadā bezdarba līmenis Gelderlandē bija 5,9 %, kas ir mazliet virs Nīderlandes vidējā rādītāja; 2010. gadā būvniecības nozarē tika zaudētas 4100 darba vietas (kritums par 6,5 %); jauniešu bezdarbs 2011. gadā pieauga par 10 %;

5.  norāda, ka Gelderlandes province ir lielākā Nīderlandes province, kurā ir aptuveni 2 miljoni iedzīvotāju; reģionā ir augsts iedzīvotāju izglītības līmenis, un tajā izvietoti aptuveni 146 000 uzņēmumu; lielākajai daļa atlaistajiem darbiniekiem ir pamatprofesijas; tādēļ ir vajadzīga tālākapmācība un tālākizglītība, lai viņi varētu no jauna iekļauties darba tirgū;

6.  tomēr norāda, ka saskaņā ar Eurostat rīcībā esošajiem datiem bezdarba līmenis Nīderlandē 2012. gada jūlijā bija 5,3 %, un tas bija otrs zemākais bezdarba līmenis Eiropas Savienībā;

7.  atzinīgi vērē to, ka nolūkā ātri palīdzēt darba ņēmējiem Nīderlandes iestādes nolēma pasākumu īstenošanu sākt pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu saistībā ar piedāvāto koordinēto pasākumu kopumu;

8.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot darba ņēmēju, jo īpaši pamatprofesijās strādājošo, nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; cer, ka koordinēto pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota atlaisto darbinieku iemaņu līmenim un vajadzībām;

9.  atzinīgi vērtē sociālo partneru iesaistīšanu saskaņoto pakalpojumu kopuma izstrādē un īstenošanā, kas ir daļa no sociālā plāna, par kuru ir vienojušies sociālie partneri;

10.  atzinīgi vērtē plašākus skaidrojumus par moduļiem, kas iekļauti saskaņoto pakalpojumu kopumā, salīdzinājumā ar iepriekšējiem Nīderlandes pieteikumiem; tomēr norāda uz augstajām apmācības izmaksām EUR 18 000 apmērā vienam cilvēkam (plānota 75 darba ņēmējiem) un pārcelšanas atbalstu EUR 8500 apmērā vienam cilvēkam (plānots 150 darba ņēmējiem) un lūdz sniegt plašāku informāciju par šiem diviem pasākumiem un to veicējiem;

11.  uzsver, ka ir jāmācās no pieredzes, kas gūta, sagatavojot un iesniedzot šo un citus pieteikumus darbinieku masveida atlaišanas problēmas risināšanai daudzos vienas nozares MVU, jo īpaši saistībā ar pašnodarbināto un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) īpašnieku tiesībām uz EGF atbalstu nākamajā regulā un kārtībā, kuru reģioni un dalībvalstis izmanto, lai pēc iespējas ātri iesniegtu sektorālus pieteikumus, kas attiecas uz lielu skaitu uzņēmumu;

12.  atzinīgi vērtē to, ka ar EGF finansējumu ir plānots sniegt atbalstu tikai aktīviem darba tirgus pasākumiem (apmācībai un konsultācijām) un ka to neizmantos pabalstu izmaksai;

13.  prasa, lai iesaistītās iestādes veiktu vajadzīgos pasākumus, kas ļautu pilnveidot ar procedūras īstenošanu un ar budžetu saistītos noteikumus nolūkā paātrināt EGF izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu un kuras mērķis ir iesniegt budžeta lēmējinstitūcijai Komisijas novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību kopā ar priekšlikumu EGF līdzekļu izmantošanai; cer, ka jaunajā EGF regulā (2014–2020) tiks iekļauti turpmāki procedūras uzlabojumi un tiks palielināts EGF lietderīgums, pārredzamība un pamanāmība;

14.  atzinīgi vērtē to, ka nolūkā ātri palīdzēt darba ņēmējiem Nīderlandes iestādes nolēma pasākumu īstenošanu sākt 2012. gada 1. janvārī, t. i., labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņoto pakalpojumu kopumam;

15.  atgādina, ka iestādes ir apņēmušās nodrošināt netraucētu un ātru procedūras norisi, pieņemot lēmumus par EGF līdzekļu izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, terminētu un individuālu atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar globalizāciju un finanšu un ekonomikas krīzi; uzsver, ka EGF var būt liela nozīme atlaisto darbinieku reintegrācijā darba tirgū;

16.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, lai EGF palīdzētu no darba atlaistajiem darbiniekiem atrast ilgtermiņa darbu; uzsver arī to, ka ar EGF atbalstu drīkst līdzfinansēt vienīgi aktīvus darba tirgus pasākumus, ar kuriem var panākt ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF atbalsts nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem atbild uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; pauž nožēlu, ka EGF varētu stimulēt uzņēmumus aizstāt līgumdarbiniekus ar elastīgāku un uz neilgu laiku nodarbinātu darbaspēku;

17.  norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kuri jāfinansē no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar darbībām, ko finansē no struktūrfondiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un lai Savienības finansētie pakalpojumi netiktu sniegti divreiz;

18.  atzinīgi vērtē to, ka pēc vairākkārtējiem Parlamenta pieprasījumiem 2012. gada budžetā EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) ir iekļautas maksājumu apropriācijas EUR 50 000 000 apmērā; atgādina, ka EGF ir izveidots kā īpašs neatkarīgs instruments ar saviem mērķiem un termiņiem un ka tādēļ tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, lai novērstu nepieciešamību veikt pārvietojumus no citām budžeta pozīcijām, kas tika darīts agrāk un kas varētu traucēt EGF politikas mērķu sasniegšanu;

19.  pauž nožēlu par Padomes lēmumu nepiemērot ar krīzi saistīto izņēmumu (kas ļāva sniegt atbalstu ne tikai tiem darbiniekiem, kuru atlaišana ir saistīta ar lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, kuru atlaišanu ietekmējusi pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze, un kas ļāva palielināt Savienības līdzfinansējuma īpatsvaru līdz 65 % no programmas izmaksām) attiecībā uz pieteikumiem, kuri iesniegti pēc 2011. gada 31. decembra, un aicina Padomi nekavējoties atjaunot šo pasākumu;

20.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

21.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

22.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction, 41. nodaļa)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2012/681/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika