Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2154(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0334/2012

Texte depuse :

A7-0334/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2012 - 13.15
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0378

Texte adoptate
PDF 220kWORD 60k
Marţi, 23 octombrie 2012 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/009 NL/Gelderland
P7_TA(2012)0378A7-0334/2012
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, din Țările de Jos) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0395 – C7-0190/2012),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII din 17 mai 2006), în special punctul 28,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2) (Regulamentul FEG),

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice şi monetare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0334/2012),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare corespunzătoare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât domeniul de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

C.  întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.  întrucât Țările de Jos au solicitat asistență pentru 516 de cazuri de disponibilizări, dintre care 435 sunt vizate de asistență, în 54 de întreprinderi încadrate în diviziunea 41 a NACE Rev. 2 („Construcții de clădiri”)(3) din regiunea de nivel NUTS II Gelderland (NL22) din Țările de Jos;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Țările de Jos au dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

2.  salută această cerere depusă de guvernul olandez în vederea obținerii unei contribuții financiare din partea FEG, deși acest stat membru s-a opus prelungirii derogării aferente crizei pentru actualul FEG și pune în pericol viitorul FEG după anul 2013;

3.  constată că autoritățile neerlandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 15 decembrie 2011, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 16 iulie 2012; observă că procesul de evaluare și prezentarea de informații suplimentare de către statul membru în cauză s-ar fi putut desfășura mai rapid;

4.  observă că, având în vedere importanța sectorului construcțiilor în Gelderland, disponibilizările sunt resimțite profund; în sectorul construcțiilor lucrează destul de multe persoane (aproximativ 60 000 în 2011) în comparație cu alte sectoare industriale, cum ar fi industria chimică (9 000), industria alimentară (15 000) și industriile metalurgică/electrică (40 300); în 2011, rata șomajului în Gelderland a fost de 5,9%, cu o fracțiune mai mare decât media din Țările de Jos; în 2010, sectorul construcțiilor a pierdut 4 100 de locuri de muncă (scădere de 6,5%); șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 10% în 2011;

5.  observă că Gelderland este cea mai mare provincie din Țările de Jos, numărând aproximativ 2 milioane de locuitori; această regiune are o populație cu un nivel de studii ridicat și numără aproximativ 146 000 de întreprinderi; majoritatea covârșitoare a lucrătorilor disponibilizați provin din profesii cu un nivel scăzut de calificare; prin urmare, sunt necesare măsuri suplimentare de formare și instruire pentru a le permite să se reintegreze pe piața muncii;

6.  observă totuși că, potrivit Eurostat, rata națională a șomajului din Țările de Jos era de 5,3 % în iulie 2012, fiind a doua cea mai mică rată a șomajului din UE;

7.  salută faptul că, pentru a oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile neerlandeze au decis să demareze implementarea măsurilor înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

8.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de angajare a lucrătorilor, mai ales a celor din profesiile cu un nivel scăzut de calificare, cu ajutorul unor măsuri de formare adaptate și prin recunoașterea aptitudinilor și a competențelor dobândite pe parcursul carierei lor profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată la nivelul și nevoile lucrătorilor disponibilizați;

9.  salută implicarea partenerilor sociali în conceperea și implementarea pachetului coordonat, care face parte dintr-un plan social convenit de partenerii sociali;

10.  salută explicațiile mai detaliate privind modulele incluse în pachetul coordonat față de cererile anterioare depuse de Țările de Jos; remarcă, totuși, costul foarte ridicat al măsurilor de formare profesională, care se ridică la 18 000 EUR pe lucrător (prevăzut pentru 75 de lucrători) și al asistenței pentru plasarea personalului disponibilizat - 8 500 EUR pe lucrător (prevăzut pentru 150 de lucrători) și solicită mai multe informații privind aceste două măsuri și operatorii care le pun în aplicare;

11.  subliniază faptul că pregătirea și punerea în aplicare a acestei cereri și a altora vizând concedierile masive din cadrul a numeroase întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) dintr-un singur sector ar trebui să servească drept învățământ în ceea ce privește, în special, eligibilitatea pentru sprijin din partea FEG, în următorul regulament, a persoanelor care desfășoară activități independente și a patronilor de IMM-uri și în ceea ce privește măsurile întreprinse de regiuni și de statele membre pentru a interveni rapid cu cereri sectoriale care să includă un număr mare de întreprinderi;

12.  salută faptul că se prevede utilizarea contribuției FEG exclusiv pentru măsuri active în favoarea forței de muncă (formare și consiliere), nu și pentru plata de alocații de subzistență;

13.  solicită instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; speră ca viitoarele îmbunătățiri ale procedurii să fie integrate în noul regulament privind FEG (2014–2020) și că FEG va atinge un grad sporit de eficiență, transparență și vizibilitate;

14.  salută faptul că, pentru a oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile olandeze au decis să demareze implementarea măsurilor la 1 ianuarie 2012, cu mult timp înainte de decizia finală de acordare a sprijinului din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

15.  reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual unic, limitat în timp care are ca obiectiv ajutarea lucrătorilor disponibilizați ca urmare a globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați;

16.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, ar trebui să se garanteze că FEG sprijină reintegrarea în muncă pe termen lung a lucrătorilor individuali care au fost disponibilizați; subliniază, de asemenea, că asistența FEG nu poate cofinanța decât măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate; regretă faptul că FEG ar putea stimula întreprinderile să își înlocuiască salariații angajați cu contract cu o mână de lucru mai flexibilă, angajată pe termen scurt;

17.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate de FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; își reiterează apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

18.  salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 include credite de plată în valoare de 50 000 000 EUR la linia bugetară aferentă FEG – 04 05 01; reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective și termene proprii, și, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare care se realizau în trecut și care pot împiedica realizarea obiectivelor de politică ale FEG;

19.  regretă decizia Consiliului de a bloca, în cazul cererilor depuse după 31 decembrie 2011, prelungirea derogării aferente crizei, care permite furnizarea de asistență financiară și lucrătorilor disponibilizați în urma actualei crize financiare și economice, nu numai celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial, și care permite, de asemenea, majorarea ratei de cofinanțare din partea Uniunii până la 65% din costurile programului, și invită Consiliul să reintroducă fără întârziere această măsură;

20.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(3) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, din Țările de Jos)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2012/681/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate