Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2154(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0334/2012

Ingivna texter :

A7-0334/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2012 - 13.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0378

Antagna texter
PDF 215kWORD 46k
Tisdagen den 23 oktober 2012 - Strasbourg
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/009 NL/Gelderland
P7_TA(2012)0378A7-0334/2012
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 från Nederländerna) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0395 – C7-0190/2012),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2) (EGF-förordningen),

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0334/2012), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har inrättat lämpliga lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (”fonden” eller ”EGF”) har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att ansöka om stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D.  Nederländerna har ansökt om ekonomiskt stöd för 516 uppsägningar, varav 435 berörs av stödåtgärder, i 54 företag som är verksamma inom huvudgrupp 41 (byggande av hus)(3) enligt Nace rev 2, i Nuts II-regionen Gelderland (NL22) i Nederländerna.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt EGF-förordningen.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 2 b i EGF-förordningen är uppfyllda och att Nederländerna därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet välkomnar denna ansökan från den nederländska regeringen om ekonomiskt stöd från EGF, trots att denna medlemsstat har motsatt sig förlängningen av krisundantaget för den nuvarande fonden och äventyrar fondens framtid efter 2013.

3.  Europaparlamentet noterar att de nederländska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 15 december 2011 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 16 juli 2012. Parlamentet konstaterar att den berörda medlemsstaten snabbare kunde ha genomfört utvärderingen och lämnat in kompletterande information.

4.  Europaparlamentet noterar att uppsägningarna är mycket kännbara på grund av byggsektorns betydelse i Gelderland. Relativt många arbetar inom byggverksamhet (ca 60 000 år 2011) jämfört med andra branscher, som den kemiska industrin (9 000), livsmedelsindustrin (15 000) och metallindustrin/elindustrin (40 300). Arbetslösheten i Gelderland uppgick 2011 till 5,9 %, dvs. något högre än genomsnittet i Nederländerna. År 2010 försvann 4 100 arbetstillfällen inom byggsektorn (en minskning med 6,5 %). Ungdomsarbetslösheten ökade med 10 % år 2011.

5.  Europaparlamentet noterar att Gelderland är den största provinsen i Nederländerna med ungefär två miljoner invånare. Regionen har en välutbildad befolkning och cirka 146 000 företag. De flesta av de uppsagda arbetstagarna kommer från elementära yrkesgrupper. Det krävs därför ytterligare fortbildning och utbildning för att de ska kunna återintegreras på arbetsmarknaden.

6.  Europaparlamentet noterar att arbetslösheten, enligt Eurostat, i juli 2012 uppgick till 5,3 % på nationell nivå i Nederländerna, och är den näst lägsta inom EU.

7.  Europaparlamentet ser positivt på att de nederländska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, beslutat att inleda åtgärderna före det slutliga beslutet om beviljande av stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

8.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet, särskilt för de arbetstagare som kommer från elementära yrkesgrupper, med hjälp av anpassad yrkesutbildning och ett erkännande av de färdigheter och den kompetens som förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas till de uppsagda arbetstagarnas nivå och behov.

9.  Europaparlamentet välkomnar arbetsmarknadsparternas involvering i utformningen och genomförandet av det samordnade paketet, vilket utgör en del av en social plan som arbetsmarknadsparterna har kommit överens om.

10.  Europaparlamentet uppskattar att förklaringen av vilka moduler som ingår i det samordnade paketet är utförligare jämfört med tidigare nederländska ansökningar. Parlamentet noterar dock de synnerligen höga kostnaderna för utbildning på 18 000 EUR per arbetstagare (planerat för 75 arbetstagare) och för hjälp till omställning på 8 500 EUR per arbetstagare (planerat för 150 arbetstagare), och begär ytterligare information om dessa två åtgärder och om de aktörer som ska genomföra dem.

11.  Europaparlamentet påpekar att lärdomar bör dras av förberedelserna och genomförandet i samband med denna och andra ansökningar som rör massuppsägningar i ett stort antal små och medelstora företag i en sektor, i synnerhet när det gäller rätten till stöd från fonden för egenföretagare och ägare till små och medelstora företag i den framtida förordningen samt regionernas och medlemsstaternas arrangemang för att snabbt kunna lämna in sektorsansökningar som omfattar ett stort antal företag.

12.  Europaparlamentet gläder sig över att fondens bidrag är planerat att endast stödja aktiva arbetsmarknadsåtgärder (utbildning och rådgivning) och inte ska användas till bidrag för uppehälle.

13.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen, efter en begäran från Europaparlamentet om att påskynda frigörandet av bidrag, i syfte att för budgetmyndigheten lägga fram kommissionens bedömning av berättigandet av en ansökan om medel från fonden tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar kommer att integreras i den nya förordningen om EGF (2014–2020) och att ökad effektvitet, transparens och tydlighet därmed ska uppnås inom fonden.

14.  Europaparlamentet ser positivt på att de nederländska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 1 januari 2012 beslutade att inleda åtgärderna, långt före det slutliga beslutet om att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

15.  Europaparlamentet erinrar om institutionernas åtagande att säkerställa ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har sagts upp till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet understryker att fonden kan spela en viktig roll för att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden.

16.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i EGF-förordningen bör tillses att fonden stöder ett långsiktigt återinträde på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet beklagar att fonden skulle kunna ge företagen incitament att ersätta fast anställda med en mer flexibel arbetsstyrka på korttidskontrakt.

17.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

18.  Europaparlamentet välkomnar att budgeten för 2012, efter upprepade krav från parlamentet, innehåller betalningsbemyndiganden på 50 000 000 EUR för budgetpost 04 05 01 som avser EGF. Parlamentet påminner om att fonden skapades som ett separat specifikt instrument med egna mål och tidsfrister och att den därför förtjänar ett eget anslag, som innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket inträffade tidigare och som kunde inverka negativt på uppfyllandet av fondens mål.

19.  Europaparlamentet beklagar rådets beslut att blockera förlängningen av ”krisundantaget”, som gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen utöver de arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av strukturförändringar inom världshandeln, och som gör det möjligt att för ansökningar som lämnats in efter tidsfristen den 31 december 2011 öka unionens andel av samfinansieringen till 65 % av kostnaderna för programmen. Parlamentet uppmanar rådet att omedelbart återinföra denna åtgärd.

20.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 från Nederländerna)

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut 2012/681/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy