Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2164(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0324/2012

Внесени текстове :

A7-0324/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2012 - 13.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0379

Приети текстове
PDF 317kWORD 56k
Вторник, 23 октомври 2012 г. - Страсбург
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/021 NL/Zalco
P7_TA(2012)0379A7-0324/2012
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/021 NL/Zalco, подадено от Нидерландия) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0450 – C7-0220/2012),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламента за ЕФПГ),

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0324/2012),

A.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че Нидерландия поиска помощ във връзка с 616 случая на съкращения (всички от които са в целевата група за получаване на помощ), от които 478 съкращения са в Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 съкращения в неговия доставчик ECL Services Netherlands bv и 120 в Start през краткия референтен период от 1 до 27 декември 2011 г.;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията по член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ са изпълнени и че следователно Нидерландия има право на финансова помощ съгласно въпросния регламент;

2.  Приветства този призив за финансова помощ от ЕФПГ на нидерландското правителство, въпреки че тази държава членка се противопостави на продължаването на „дерогацията във връзка с кризата“ за действащия ЕФПГ и застрашава бъдещето на ЕФПГ след 2013 г.;

3.  Отбелязва, че нидерландските органи внесоха заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 28 декември 2011 г. и че Комисията представи своята оценка на 9 август 2012 г.; изразява съжаление за дългия период на оценка;

4.  Отбелязва, че територията, засегната от съкращенията, е Zeeland ‐ регион от ниво NUTS II и провинция в югозападната част на Нидерландия; Zeeland може да се разглежда като малък пазар на труда: периферното му местоположение в Нидерландия, това, че е граничен регион, големи площи от който са под морското равнище, и сравнително голямата му територия с островна структура води до доста ограничени достъп и мобилност; съкратените работници живеят в сравнително малки градове (до приблизително 50 000 жители), така че съкращенията ще имат осезаеми местни последици;

5.  Отбелязва, че съдът в Middelburg е обявил Zalco Aluminium Zeeland Company NV в несъстоятелност на 13 декември 2011 г. и че социалните партньори очакват, че като пряко следствие от несъстоятелността на Zalco Aluminium Zeeland Company NV в предприятията нагоре и надолу по веригата могат да бъдат съкратени и други работници;

6.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, нидерландските органи решиха да започнат прилагането на мерките на 2 януари 2012 г. много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

7.  Отбелязва, че съкращенията ще окажат осезаемо въздействие върху местните общности и броя на откритите работни места спрямо броя на безработните; изразява съжаление, че в заявлението не се предоставят никакви статистически данни относно засегнатия пазар на труда;

8.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством съобразено с потребностите обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото обучение в съгласувания пакет да бъде адаптирано не само към потребностите на съкратените работници, но и към актуалната бизнес среда;

9.  Приветства факта, че със съответните социални партньори и местни общини са проведени консултации относно заявлението за помощ по линия на ЕФПГ;

10.  Приветства участието на социалните партньори в проектирането на координирания пакет посредством Центъра за мобилност на Zalco ‐ съвместна инициатива на страните, участващи в пазара на труда в Zeeland;

11.  Приветства факта, че се предвижда участието от ЕФПГ да бъде в подкрепа единствено на активни мерки в областта на труда (консултации и обучение) и няма да се използва за изплащането на помощи;

12.  Подчертава, че следва да се извлекат поуки от подготовката и изпълнението на настоящото и други заявления, които касаят масови съкращения;

13.  Изразява съжаление, че в информацията относно мерките за обучение не се съдържа описание на това в кои сектори има вероятност работниците да намерят работа и дали пакетът е адаптиран към бъдещите икономически перспективи в региона;

14.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ наред с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че в новия регламент за ЕФПГ (2014–2020 г.) ще бъдат включени допълнителни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

15.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на съкратените работници на пазара на труда;

16.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя дългосрочното реинтегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; освен това подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори; изразява съжаление поради факта, че ЕФПГ би могъл да стимулира дружествата да заменят своя договорно нает персонал с работна сила с по-несигурни работни места и краткосрочни договори;

17.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно зачитане на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не възниква дублиране на финансираните от Съюза услуги;

18.  Приветства факта, че вследствие на многократно отправяните искания на Парламента в бюджета за 2012 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 50 000 000 EUR в бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01; припомня, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно заслужава целево разпределение на средства, чрез което да се избегнат трансфери от други бюджетни редове, както се случваше в миналото, което може да възпрепятства постигането на целите на политиката на ЕФПГ;

19.  Изразява съжаление относно решението на Съвета да блокира удължаването на срока на действие на „дерогацията във връзка с кризата“, която допуска предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение към помощта за работниците, загубили работните си места поради промените в моделите на световната търговия, както и увеличаване на дела на съфинансиране от Съюза на 65 % от стойността на програмите, за заявленията, подадени след крайния срок, 31 декември 2011 г., и призовава Съвета незабавно да въведе отново горепосочената мярка;

20.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

21.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/021 NL/Zalco, подадено от Нидерландия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2012/684/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност