Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2164(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0324/2012

Předložené texty :

A7-0324/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2012 - 13.16
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0379

Přijaté texty
PDF 380kWORD 55k
Úterý, 23. října 2012 - Štrasburk
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Žádost EGF/2011/021 NL/Zalco
P7_TA(2012)0379A7-0324/2012
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/021 NL/Zalco, Nizozemsko) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0450 – C7-0220/2012),

  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (dále jen „IID ze dne 17. května 2006“), a zejména na bod 28 této dohody,

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (dále jen „nařízení o EFG“),

  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 28 IID ze dne 17. května 2006,

  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0324/2012),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila patřičné legislativní a rozpočtové nástroje, jež mají poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při jejich opětovném začlenění na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných po 1. květnu 2009 byla působnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni bezprostředně v důsledku světové finanční a hospodářské krize,

C.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG,

D.  vzhledem k tomu, že Nizozemsko požádalo o pomoc pro 616 propuštěných pracovníků – přičemž by pomoc byla určena všem z nich –, z nichž 478 bylo propuštěno ve společnosti Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 u jejího dodavatele ECL Services Netherlands bv a 120 ve společnosti Start, a to během krátkého referenčního období od 1. do 27. prosince 2011,

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Nizozemsko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  vítá tuto žádost o příspěvek z EFG, kterou předložila nizozemská vláda, přestože tento členský stát nesouhlasí s prodloužením „krizové výjimky“ ze stávajícího EFG a ohrožuje budoucnost EFG po roce 2013;

3.  bere na vědomí, že nizozemské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 28. prosince 2011 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 9. srpna 2012; vyjadřuje politování nad zdlouhavým posuzováním žádosti;

4.  konstatuje, že území postižené daným propouštěním je součástí regionu NUTS II Zeeland, provincie na jihozápadě Nizozemska; Zeeland, pokud jde o velikost trhu práce, představuje malou oblast: jeho okrajová poloha v rámci Nizozemska, jeho umístění (jedná se o hraniční region s rozsáhlými oblastmi pod vodní hladinou), poměrně velká rozlehlost a ostrovní charakter spíše omezují jeho přístupnost a mobilitu; propuštění pracovníci žijí v poměrně malých městech (do velikosti přibližně 50 000 obyvatel), tudíž propouštění bude mít znatelný lokální dopad;

5.  bere na vědomí, že soud v Middelburgu dne 13. prosince 2011 vyhlásil úpadek společnosti Zalco Aluminium Zeeland Company NV; sociální partneři očekávají, že přímým důsledkem úpadku společnosti Zalco Aluminium Zeeland Company NV může být propouštění u jejích dodavatelů a odběratelů;

6.  vítá skutečnost, že se nizozemské orgány rozhodly zajistit pracovníkům rychlou pomoc, a proto začnou uplatňovat opatření od 2. ledna 2012, tedy ještě před tím, než bude s konečnou platností rozhodnuto o přidělení finanční podpory z EFG na navrhovaný koordinovaný soubor opatření;

7.  konstatuje, že propouštění bude mít znatelný dopad na místní komunity a na počet volných pracovních míst v porovnání s počtem nezaměstnaných; vyjadřuje politování nad tím, že žádost neobsahuje žádné statistické údaje o dotčeném pracovním trhu;

8.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která tvoří součást koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také skutečnému podnikatelskému prostředí;

9.  vítá skutečnost, že žádost o poskytnutí pomoci z fondu EFG byla konzultována s příslušnými sociálními partnery a místními správními orgány;

10.  vítá zapojení sociálních partnerů do plánování koordinovaného souboru opatření prostřednictvím centra pro mobilitu Zalco, což je společná iniciativa zúčastněných stran pracovního trhu v provincii Zeeland;

11.  vítá skutečnost, že příspěvek z fondu EFG má podpořit pouze aktivní opatření na trhu práce (odbornou přípravu a poradenství) a nebude používán na příspěvky;

12.  zdůrazňuje skutečnost, že je třeba vzít si ponaučení z přípravy a konkrétní činnosti na základě této a dalších žádostí, které se týkají hromadného propouštění;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že informace o opatřeních v oblasti odborné přípravy neuvádějí, v kterých odvětvích by mohli pracovníci pravděpodobně nalézt zaměstnání a zda byl soubor opatření uzpůsoben budoucím hospodářským vyhlídkám tohoto regionu;

14.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí o zlepšení procedurální a rozpočtové úpravy s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG; oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG také posouzení Komise ohledně způsobilosti žádosti o pomoc z EFG; doufá, že další zlepšení postupu budou začleněna do nového nařízení o EFG (2014–2020) a že bude dosaženo vyšší účinnosti, transparentnosti a viditelnosti EFG;

15.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu zaměřenou na pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou může EFG hrát při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

16.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG by mělo být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné dlouhodobé začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na trhu práce, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví; lituje skutečnosti, že EFG může být pro společnosti motivací k tomu, aby smluvní zaměstnance nahrazovaly zaměstnanci s nejistějšími a krátkodobými smlouvami;

17.  konstatuje, že informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

18.  vítá skutečnost, že po opakovaných žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet na rok 2012 v rozpočtové linii EFG 04 05 01 prostředky na platby ve výši 50 000 000 EUR; připomíná, že EFG byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a lhůtami, a zaslouží si proto vlastní přidělené prostředky; tím se zamezí převodům z jiných rozpočtových linií, k nimž docházelo v minulosti a jež by mohly bránit plnění politických cílů EFG;

19.  lituje rozhodnutí Rady blokovat prodloužení „krizové výjimky“, která umožňuje poskytovat finanční pomoc jak pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku současné finanční a hospodářské krize, tak pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku velkých změn ve struktuře světového obchodu, a která by v případě žádostí podaných po 31. prosinci 2011 umožnila zvýšit finanční účast Unie na nákladech programu na 65 %; žádá Radu, aby neprodleně tuto výjimku znovu zavedla;

20.  schvaluje rozhodnutí připojené k tomuto usnesení;

21.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/021 NL/Zalco, Nizozemsko)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2012/684/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí