Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2164(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0324/2012

Esitatud tekstid :

A7-0324/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.16
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0379

Vastuvõetud tekstid
PDF 213kWORD 43k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/021 NL/Zalco
P7_TA(2012)0379A7-0324/2012
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/021 NL/Zalco, Madalmaad) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0450 – C7-0220/2012),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe),(1) eriti selle punkti 28,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (fondi määrus)(2),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0324/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Madalmaad taotlesid abi seoses 616 töötaja koondamisega (abi taotletakse kõigi puhul, nendest 478 koondamist toimus äriühingus Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 koondamist tema tarnijaettevõttes ECL Services Netherlands bv ja 120 koondamist ettevõttes Start), mis toimusid lühikesel vaatlusalusel perioodil 1.–27. detsembrini 2011;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Madalmaadel õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  tunneb heameelt Madalmaade valitsuse esitatud taotluse üle fondist finantstoetuse saamiseks, kuigi kõnealune liikmesriik on avaldanud vastuseisu laiendada kriisi tõttu tehtud erandit praegusele fondile, mis ohustab fondi tulevikku pärast 2013. aastat;

3.  märgib, et Madalmaade ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 28. detsembril 2011 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 9. augustil 2012; peab kahetsusväärseks, et hindamiseks kulus palju aega;

4.  märgib, et koondamistest mõjutatud ala asub NUTS II piirkonnas Zeelandis, mis on Madalmaade edelaosas paiknev provints; Zeelandit võib lugeda väikese tööturuga alaks, kuna ta asub Madalmaade äärealal, tal on piiriala staatus, väga suured alad on üle ujutatud ning Zeelandi suhteliselt suur pindala ja saarestikuline struktuur piiravad juurdepääsu ja liikuvust; koondatud töötajad elavad suhteliselt väikestes linnades (kuni 50 000 elanikku), seega on koondamistel siin märkimisväärne mõju;

5.  märgib, et Middelburgi kohus kuulutas 13. detsembril 2011 välja äriühingu Zalco Aluminium Zeeland Company NV pankroti; tööturu osapoolte hinnangul võidakse Zalco Aluminium Zeeland Company NV pankroti otsese tagajärjena koondada ka teisi töötajaid tootmisahela eelneva ja järgneva etapi ettevõtetes;

6.  tunneb heameelt asjaolu üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Madalmaade ametiasutused hakata rakendama meetmeid 2. jaanuaril 2012. aastal, st tublisti enne lõplikku otsust fondi toetuse andmise kohta esildatud kooskõlastatud paketi jaoks;

7.  märgib, et koondamised mõjutavad oluliselt kohalikke kogukondi ning vabade töökohtade ja töötute arvu suhet; peab kahetsusväärseks, et taotlus ei sisalda statistilisi andmeid kõnealuse tööturu kohta;

8.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

9.  väljendab heameelt asjaolu üle, et asjaomaste tööturu osapooltega konsulteeriti fondist saadava abi rakendamise üle;

10.  tunneb heameelt tööturu osapoolte kaasamine üle kooskõlastatud paketi kavandamisse Zalco mobiilsuskeskuse kaudu, mis on Zeelandi tööturu osaliste ühine algatus;

11.  väljendab heameelt asjaolu üle, et fondist saadavat toetust on kavas kasutada üksnes aktiivsete tööturumeetmete (koolituse ja nõustamise) jaoks ning seda ei kasutata toetuste maksmiseks.

12.  toonitab, et nii selle taotluse kui ka muude massiliste koondamistega seotud taotluste ettevalmistamisest ja rakendamisest tuleks õppust võtta;

13.  peab kahetsusväärseks, et teabes koolitusmeetmete kohta ei kirjeldata seda, millistes sektorites leiavad töötajad tõenäoliselt tööd ja kas paketti on kohandatud vastavalt piirkonna majanduslikele väljavaadetele;

14.  palub asjaomastel institutsioonidel teha fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks pingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamiseks; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse, eesmärgiga esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et fondi uues määruses (2014–2020) tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

15.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks, et anda individuaalset ühekordset ja ajaliselt piiratud toetust eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

16.  toonitab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tööturule tagasipöördumist pikemaajaliste töösuhete sõlmimiseks; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; taunib asjaolu, et fond võib anda ettevõtetele tõuke asendada lepingulised töötajad ebakindlamas ja lühiajalisemas töösuhtes olevate töötajatega;

17.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave hõlmab ka nende meetmete vastastikust täiendavust struktuurifondidest rahastatavate meetmetega; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivate eeskirjadega ja vältida liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamist;

18.  on rahul asjaoluga, et parlamendi korduvate nõudmiste peale on 2012. aasta eelarves fondi eelarvereale 04 05 01 kantud 50 000 000 euro ulatuses maksete assigneeringud; tuletab meelde, et fond loodi eraldi erivahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad, ning et fondile tuleks seetõttu eraldada omaette vahendid, et vältida assigneeringute ümberpaigutamist muudelt eelarveridadelt − nagu varem on juhtunud −, sest see võib raskendada fondi poliitiliste eesmärkide saavutamist;

19.  peab kahetsusväärseks nõukogu otsust mitte lubada laiendada pärast 31. detsembrit 2011 esitatud taotlustele nn kriisierandit, millega lubati lisaks maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel töö kaotanutele toetada rahaliselt ka neid, kes on kaotanud töö praeguse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning millega lubati suurendada liidupoolset osa programmide kaasrahastamises 65 protsendini; palub nõukogul see meede viivitamatult uuesti kasutusele võtta;

20.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse;

21.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/021 NL/Zalco, Madalmaad)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2012/684/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika