Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2164(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0324/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0324/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/10/2012 - 13.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0379

Hyväksytyt tekstit
PDF 207kWORD 44k
Tiistai 23. lokakuuta 2012 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/021 NL/Zalco
P7_TA(2012)0379A7-0324/2012
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/021 NL/Zalco, Alankomaat) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0450 – C7-0220/2012),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0324/2012),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena;

C.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista, ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

D.  toteaa, että Alankomaat on hakenut tukea 616 irtisanotulle työntekijälle, joista kaikki ovat tuen kohteena, kun Zalco Aluminium Zeeland Company NV on vähentänyt 478 työntekijää, ECL Services Netherlands bv 18 työntekijää ja Start 120 työntekijää lyhyen viitejakson aikana 1.–27. joulukuuta 2011;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Alankomaat on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  pitää myönteisenä Alankomaiden hallituksen esittämää EGR:n tukea koskevaa pyyntöä, vaikka tämä jäsenvaltio onkin vastustanut kriisipoikkeuksen laajentamista nykyisen EGR-tuen osalta ja vaarantaa EGR:n tulevaisuuden vuoden 2013 jälkeen;

3.   toteaa, että Alankomaiden viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 28. joulukuuta 2011 ja että komissio antoi arvionsa hakemuksesta 9. elokuuta 2012; pahoittelee arviointijakson pitkää kestoa;

4.  toteaa, että irtisanomisten alue on NUTS II -alue Zeeland, joka on Alankomaiden lounaisosassa sijaitseva lääni; toteaa, että Zeelandissa voidaan katsoa olevan pienet työmarkkinat, koska sen syrjäinen sijainti Alankomaissa, sen rajaseutuasema ja valtavat vesialueet sekä suhteellisen suuri pinta-ala ja saaristorakenne heikentävät liikenneyhteyksiä ja liikkuvuutta; panee merkille, että irtisanotut työntekijät asuvat suhteellisen pienissä kaupungeissa (enintään 50 000 asukasta), joten irtisanomisilla on huomattava vaikutus paikallisesti;

5.  panee merkille, että Middelburgissa sijaitseva tuomioistuin on asettanut Zalco Aluminium Zeeland Company NV:n konkurssiin 13. joulukuuta 2011; toteaa työmarkkinaosapuolten arvioivan, että muitakin työntekijöitä vähennetään tuotantoketjussa varhaisemman ja korkeamman jalostusasteen yrityksissä suorana seurauksena Zalco Aluminium Zeeland Company NV -yrityksen konkurssista;

6.   panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa tukea työntekijöille mahdollisimman nopeasti Alankomaiden viranomaiset päättivät aloittaa toimenpiteiden täytäntöönpanon 2. tammikuuta 2012 eli jo hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

7.   toteaa, että irtisanomisilla on merkittävä vaikutus paikallisiin yhteisöihin sekä vapaiden työpaikkojen ja työttömien määrän väliseen suhteeseen; pitää valitettavana, että hakemuksessa ei anneta mitään tilastotietoja kyseisistä työmarkkinoista;

8.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla yksilöllisesti suunniteltua koulutusta ja tunnustamalla ammattiuran aikana saavutetut taidot ja osaaminen; odottaa, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että itse liiketoimintaympäristöön;

9.  pitää myönteisenä sitä, että asianomaisia työmarkkinaosapuolia ja paikallisia viranomaisia on kuultu EGR:n-tukihakemuksen laadinnan yhteydessä;

10.  pitää myönteisenä työmarkkinaosapuolten osallistumista koordinoidun paketin suunnitteluun Zalcon liikkuvuuskeskuksen kautta, joka on Zeelandin työmarkkinoilla toimivien osapuolten yhteinen aloite;

11.   pitää myönteisenä, että EGR:n varoista on tarkoitus tukea pelkästään aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä (koulutusta ja uraohjausta) eikä niistä makseta korvauksia;

12.   korostaa, että on hyödynnettävä kokemuksia, joita saadaan tämän ja muiden joukkoirtisanomisia koskevien hakemusten valmistelusta ja toteutuksesta;

13.   pitää valitettavana, että koulutustoimia koskevissa tiedoissa ei kerrota sitä, millä aloilla työntekijät todennäköisesti löytävät työtä, eikä sitä, onko pakettia mukautettu alueen tuleviin talousnäkymiin;

14.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; arvostaa sitä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että uudessa vuosia 2014–2020 koskevassa EGR-asetuksessa menettelyyn sisällytetään muitakin parannuksia ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään parantamaan;

15.  palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista, ajallisesti rajoitettua ja yksilöllistä tukea; korostaa EGR:n roolia irtisanottujen työntekijöiden integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille;

16.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista pysyvästi työmarkkinoille; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; toistaa, että EGR:n tuki ei voi korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; pitää valitettavana, että EGR saattaa kannustaa yrityksiä korvaamaan työsopimussuhteessa olevat työntekijänsä työntekijöillä, joiden työsuhteet ovat epävarmempia ja lyhytaikaisempia;

17.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettujen toimien kanssa; toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen esittää vuosikertomuksissa näiden tietojen vertaileva arviointi, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

18.  panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen vuoden 2012 talousarviossa EGR:n budjettikohdassa 04 05 01 on maksumäärärahoja 50 000 000 euroa; palauttaa mieliin, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja, ettei niitä tarvitse siirtää entiseen tapaan muista budjettikohdista, koska siitä saattaisi koitua haittaa EGR:n tavoitteiden saavuttamiselle;

19.  pitää valitettavana neuvoston päätöstä lopettaa kriisiin liittyvä poikkeus, joka on mahdollistanut rahoitustuen tarjoamisen myös nykyisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanotuille työntekijöille maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten vuoksi työttömäksi jääneiden lisäksi ja unionin yhteisrahoitusosuuden nostamisen 65 prosenttiin ohjelman kustannuksista määräaikaan 31. joulukuuta 2011 mennessä toimitettujen hakemusten osalta, ja kehottaa neuvostoa ottamaan tämän mahdollisuuden viipymättä uudelleen käyttöön;

20.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

21.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/021 NL/Zalco, Alankomaat)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2012/684/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö