Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2164(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0324/2012

Pateikti tekstai :

A7-0324/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/10/2012 - 13.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0379

Priimti tekstai
PDF 375kWORD 56k
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“
P7_TA(2012)0379A7-0324/2012
Rezoliucija
 Priedas

2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0450 – C7-0220/2012),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (toliau –2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punkte,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0324/2012),

A.  kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžeto priemones,

B.  kadangi Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau,

D.  kadangi Nyderlandai paprašė pagalbos dėl 616 atleidžiamų darbuotojų (visiems teiktina pagalba), iš kurių 478 darbuotojai atleidžiami iš Aluminium Zeeland Company NV, 18 darbuotojų atleidžiami iš jos tiekėjo ECL Services Netherlands bv ir 120 – iš Start trumpu ataskaitiniu laikotarpį nuo 2011 m. gruodžio 1 iki 27 d.;

E.  kadangi šis prašymas atitinka teisės gauti paramą kriterijus, nustatytus pagal EGF reglamentą,

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos sąlygos, nustatytos EGF reglamento 2 straipsnio a punkte, ir kad todėl Nyderlandai turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.   palankiai vertina Nyderlandų vyriausybės prašymą dėl finansinės paramos iš EGF, nors ši valstybė narė nepritarė šiuo metu EGF taikomos dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos pratęsimui ir stato į pavojų EGF ateitį po 2013 m.;

3.   pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos 2011 m. gruodžio 28 d. pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir kad 2012 m. rugpjūčio 9 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; apgailestauja, kad vertinimo laikotarpis užsitęsė;

4.  pažymi, kad teritorija, kurioje atleisti darbuotojai, patenka į Zelandijos NUTS II regioną – provinciją Nyderlandų pietvakariuose; Zelandija gali būti laikoma maža darbo rinka: dėl jos periferinės padėties Nyderlanduose, pasienio regiono statuso, didelio ploto po vandeniu ir palyginti nemažo Zelandijos dydžio bei salos struktūros ji yra gana sunkiai pasiekiama ir joje sudėtinga judėti; atleisti darbuotojai gyvena palyginti mažuose miestuose (ne daugiau kaip 50 000 gyventojų), taigi darbuotojų atleidimas turės pastebimą poveikį vietos mastu;

5.  pažymi, kad Midelburgo teismas 2011 m. gruodžio 13 d. paskelbė Zalco Aluminium Zeeland Company NV bankrotą; socialiniai partneriai mano, kad kiti darbuotojai gali būti atleisti iš gamintojų grandies ar vartotojų grandies įmonių dėl tiesioginio Zalco Aluminium Zeeland Company NV bankroto poveikio;

6.   palankiai vertina tai, kad, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, Nyderlandų valdžios institucijos nusprendė pradėti taikyti priemones 2012 m. sausio 2 d., iš anksto, dar nepriėmus galutinio sprendimo suteikti EGF paramą pagal siūlomą pritaikytų paslaugų paketą;

7.   pažymi, kad darbuotojų atleidimas turės pastebimą poveikį vietos bendruomenėms ir pakeis neužimtų darbo vietų skaičiaus ir bedarbių skaičiaus santykį; apgailestauja, kad paraiškoje nepateikiami jokie statistiniai duomenys apie susijusią darbo rinką;

8.  primena, kad svarbu gerinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per profesinę karjerą; tikisi, kad pritaikytų paslaugų pakete siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

9.  palankiai vertina tai, kad rengiant paraišką dėl EGF paramos buvo konsultuojamasi su atitinkamais socialiniais partneriais ir vietos savivaldybėmis;

10.   džiaugiasi, kad socialiniai partneriai, dalyvaudami Judumo centro Zalco, kuris yra bendra Zelandijos provincijos darbo rinkoje dalyvaujančių šalių iniciatyva, veikloje, prisideda prie pritaikytų paslaugų paketo rengimo;

11.   palankiai vertina tai, kad EGF paramą planuojama naudoti siekiant paremti tik aktyvias darbo rinkos priemones (mokymas ir konsultacijos) ir kad ji nebus naudojama išmokoms;

12.   atkreipia dėmesį į tai, kad reikėtų pasimokyti iš šios ir kitų paraiškų dėl masinių atleidimų rengimo ir jų tenkinimo;

13.   apgailestauja, kad informacijoje apie mokymo priemones nenurodomi sektoriai, kuriuose darbuotojai galėtų rasti darbą, ir nenurodoma, ar paketas pritaikytas prie šio regiono ekonomikos perspektyvų;

14.   reikalauja, kad susijusios institucijos dėtų reikiamas pastangas siekdamos pagerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką tam, kad pagreitėtų EGF mobilizavimas; palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimo tvarką, pagerino procedūrą, pagal kurią Komisija biudžeto valdymo institucijai teikia atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; tikisi, kad kiti procedūros patobulinimai bus įtraukti į naująjį reglamentą dėl EGF (2014–2020 m.) ir kad bus pasiektas didesnis EGF naudojimo efektyvumas, skaidrumas bei regimumas;

15.   primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį EGF gali atlikti iš naujo į darbo rinką integruojant atleistus darbuotojus;

16.   pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu EGF lėšomis turėtų būti remiamas atskirų atleistų darbuotojų pakartotinis integravimas į darbo rinką ilgam laikui; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ilgalaikis užimtumas; pakartoja, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių; apgailestauja dėl to, kad EGF galbūt gali paskatinti įmones pagal sutartis dirbančius darbuotojus pakeisti darbuotojais, kurie dirbtų nesaugiomis sąlygomis ir trumpesnį laikotarpį;

17.   pažymi, kad informacija apie suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šios priemonės papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; primena savo raginimą Komisijai į jos rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą siekiant, kad būtų visiškai laikomasi esamų taisyklių ir kad nesidubliuotų Sąjungos finansuojamos paslaugos;

18.   palankiai vertina tai, kad atsižvelgta į pakartotinius Parlamento reikalavimus ir 2012 m. biudžeto EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 nurodyti mokėjimų asignavimai – 50 000 000 EUR; primena, kad EGF buvo įsteigtas kaip atskira priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, taigi todėl jam turi būti skiriama lėšų atskirai – taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip būdavo daroma anksčiau, nes tai galėtų trukdyti siekti EGF politikos tikslų;

19.   apgailestauja dėl Tarybos sprendimo neleisti toliau taikyti dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos, pagal kurią galima papildomai teikti finansinę pagalbą darbuotojams, atleistiems dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės, kartu su pagalba darbuotojams, prarandantiems darbą dėl pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir pagal kurią galima Sąjungos bendro finansavimo lygį prašymams, pateiktiems po 2011 m. gruodžio 31 d., termino padidinti iki 65 proc. programos sąnaudų, ir ragina Tarybą nedelsiant vėl leisti taikyti šią priemonę;

20.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

21.   paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

22.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2012/684/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika