Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2164(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0324/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0324/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2012 - 13.16
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0379

Pieņemtie teksti
PDF 378kWORD 54k
Otrdiena, 2012. gada 23. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds: pieteikums EGF/2011/021 NL/Zalco
P7_TA(2012)0379A7-0324/2012
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2011/021 NL/Zalco) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0450 – C7-0220/2012),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums)(1) un jo īpaši tā 28. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(2) (EGF regula),

–  ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusēju sarunu procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0324/2012),

A.  tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) darbības joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, lēmumu pieņemšanā par EGF izmantošanu pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

D.  tā kā pieteikumā norādīti pavisam 616 atlaišanas gadījumi (478 ‐ Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 ‐ tā piegādes uzņēmumā ECL Services Netherlands bv un 120 ‐ tā piegādes uzņēmumā Start) neilgajā pārskata periodā no 2011. gada 1. līdz 27. decembrim;

E.  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka ir ievēroti EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi un ka līdz ar to Nīderlande saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  atzinīgi vērtē to, ka Nīderlandes valdība ir iesniegusi pieteikumu EGF finansējuma izmantošanai, lai gan šī dalībvalsts neatbalstīja ar krīzi saistītā izņēmuma paplašināšanu un rada kavēkļus EGF izmantošanai pēc 2013. gada;

3.  norāda, ka Nīderlandes iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2011. gada 28. decembrī un ka Komisija nāca klajā ar tā novērtējumu 2012. gada 9. augustā; pauž nožēlu par tik ilgu novērtēšanas periodu;

4.  ņem vērā, ka darbinieku skaita samazināšana notikusi NUTS II līmeņa reģiona ‐ Nīderlandes dienvidrietumu provinces ‐ Zēlandes teritorijā; Zēlandi var uzskatīt par mazu darba tirgu; tai ir grūti piekļūt un mobilitāte ir ierobežota, jo tā atrodas Nīderlandes perifērijā, tā ir robežreģions, kurā lielas platības sedz ūdens, un Zēlande, kuru veido salas, ir salīdzinoši plaša; atlaistie darbinieki dzīvo salīdzinoši mazās pilsētās (apmēram līdz 50 000 iedzīvotāju), tādēļ darbinieku skaita samazināšanas ietekme vietējā līmenī būs ievērojama;

5.  ņem vērā to, ka 2011. gada 13. decembrī Midelburgas tiesa pasludināja uzņēmuma Zalco Aluminium Zeeland Company NV maksātnespēju; sociālie partneri uzskata, ka uzņēmuma Zalco Aluminium Zeeland Company NV bankrota dēļ varētu tikt atlaisti arī darbinieki no iepriekšējā vai nākamā tirgus posma uzņēmumiem;

6.  atzinīgi vērtē to, ka nolūkā ātri palīdzēt darba ņēmējiem Nīderlandes iestādes nolēma pasākumu īstenošanu sākt 2012. gada 2. janvārī, t. i., labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņoto pakalpojumu kopumam;

7.  norāda, ka darbinieku skaita samazināšana ievērojami ietekmēs vietējās kopienas un brīvo darba vietu skaitu salīdzinājumā ar bezdarbnieku skaitu; pauž nožēlu par to, ka pieteikumā nav sniegti statistikas dati par attiecīgo darba tirgu;

8.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; cer, ka saskaņotajā pakalpojumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības vides vajadzībām;

9.  atzinīgi vērtē to, ka par EGF atbalsta pieteikuma iesniegšanu notika apspriešanās ar attiecīgajiem sociālajiem partneriem un vietējo pašvaldību iestādēm;

10.  atzinīgi vērtē sociālo partneru iesaistīšanu saskaņotā pakalpojumu kopuma izstrādē, izmantojot Mobility Center Zalco ‐ Zēlandes darba tirgū iesaistīto ieinteresēto personu kopīgi izveidoto iniciatīvu;

11.  atzinīgi vērtē to, ka ar EGF finansējumu ir plānots atbalstīt tikai aktīvus darba tirgus pasākumus (apmācību un konsultācijas) un ka tas netiks izmantots pabalstu izsniegšanai;

12.  uzsver to, ka, sagatavojot un īstenojot šo un citus pieteikumus darbinieku masveida atlaišanas gadījumos, ir jāmācās no gūtās pieredzes;

13.  pauž nožēlu par to, ka informācijā par mācību pasākumiem nav ietvertas ziņas par to, kurās nozarēs darba ņēmējiem ir iespējas atrast darbu, un par to, vai minētais pakalpojumu kopums ir pielāgots turpmākajām ekonomikas perspektīvām šajā reģionā;

14.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, kas ļautu pilnveidot ar procedūru un budžetu saistīto kārtību, lai paātrinātu EGF izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu un kura paredz Komisijas novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegt kopā ar priekšlikumu EGF līdzekļu izmantošanai; cer, ka jaunajā EGF regulā (2014–2020) tiks iekļauti turpmāki procedūras uzlabojumi un ka tiks palielināts EGF lietderīgums, pārredzamība un pamanāmība;

15.  atgādina, ka iestādes ir apņēmušās nodrošināt netraucētu un ātru procedūras norisi, pieņemot lēmumus par EGF līdzekļu izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, terminētu un individuālu atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar globalizāciju un finanšu un ekonomikas krīzi; uzsver, ka EGF var būt liela nozīme atlaisto darbinieku reintegrācijā darba tirgū;

16.  uzsver, ka atbilstoši EGF regulas 6. pantam ar EGF atbalstu ir jānodrošina iespēja konkrētiem no darba atlaistiem darba ņēmējiem atgriezties darba tirgū, veidojot ilgtermiņa darba attiecības; turklāt uzsver, ka ar EGF atbalstu drīkst līdzfinansēt tikai aktīvus darba tirgus pasākumus, kas ilgtermiņā spēj nodrošināt stabilu nodarbinātību; atkārtoti norāda, ka ar EGF atbalstu nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; pauž nožēlu, ka EGF atbalsts varētu rosināt uzņēmumus savus līgumdarbiniekus aizstāt ar mainīgāku, uz neilgu laiku nodarbinātu darbaspēku;

17.  norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kuri jāfinansē no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar darbībām, ko finansē no struktūrfondiem; vēlreiz aicina Komisiju gada pārskatos iekļaut šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek ievērots spēkā esošais regulējums un ka Savienības finansētie pakalpojumi netiek sniegti divreiz;

18.  atzinīgi vērtē to, ka pēc vairākkārtējiem Parlamenta pieprasījumiem 2012. gada budžetā EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) ir iekļautas maksājumu apropriācijas EUR 50 000 000 apmērā; atgādina, ka EGF tika izveidots kā atsevišķs, specifisks instruments ar konkrētiem mērķiem un termiņiem un ka līdz ar to tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, tādējādi novēršot vajadzību pārvietot līdzekļus no citām budžeta pozīcijām, kā tas noticis iepriekš un kas varētu apgrūtināt EGF politikas mērķu sasniegšanu;

19.  pauž nožēlu par Padomes lēmumu nepiemērot tā dēvēto krīzes laiku izņēmuma režīmu (kas ļāva sniegt atbalstu ne tikai tiem darbiniekiem, kuru atlaišana ir saistīta ar lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, kuru atlaišanu ietekmējusi pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze, un kas ļāva palielināt Savienības līdzfinansējuma īpatsvaru līdz 65 % no programmas izmaksām) attiecībā uz pieteikumiem, kuri iesniegti pēc 2011. gada 31. decembra, un aicina Padomi nekavējoties atjaunot šo izņēmuma režīmu;

20.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

21.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

22.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006, 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006, 1. lpp.


PIELIKUMS.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2011/021 NL/Zalco)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2012/684/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika