Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2164(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0324/2012

Teksty złożone :

A7-0324/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2012 - 13.16
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0379

Teksty przyjęte
PDF 378kWORD 57k
Wtorek, 23 października 2012 r. - Strasburg
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/021 NL/Zalco
P7_TA(2012)0379A7-0324/2012
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/021 NL/Zalco z  Niderlandów) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0450 – C7-0220/2012),

–  uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) (PMI z 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 28,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 PMI z dnia 17 maja 2006 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0324/2012),

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres działań Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

D.  mając na uwadze, że Królestwo Niderlandów wystąpiło z wnioskiem o pomoc odnośnie do 616 zwolnień, kwalifikujących się do uzyskania pomocy, (478 zwolnień w Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 zwolnień u jego dostawcy, ECL Services Netherlands bv, oraz 120 zwolnień w przedsiębiorstwie Start) w krótkim okresie odniesienia od dnia 1 do dnia 27 grudnia 2011 r.;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Królestwo Niderlandów ma prawo do pomocy finansowej na mocy tego rozporządzenia;

2.  przychylnie odnosi się do przedmiotowego wniosku o wkład finansowy z EFG złożonego przez rząd niderlandzki, mimo iż właśnie to państwo członkowskie sprzeciwiało się przedłużeniu odstępstwa związanego z kryzysem na rzecz bieżącego EFG i zagraża przyszłości EFG po roku 2013;

3.  odnotowuje, że w dniu 28 grudnia 2011 r. władze Niderlandów przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG, a w dniu 9 sierpnia 2012 r. Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku; ubolewa nad tym, że proces sporządzania oceny trwał tak długo;

4.  zauważa, że obszar, którego dotyczą zwolnienia, znajduje się w regionie NUTS II Zelandia – prowincja w południowo-zachodniej części Królestwa Niderlandów; Zelandia może być postrzegana jako niewielki rynek pracy: peryferyjna lokalizacja w Królestwie Niderlandów, graniczne położenie obejmujące duże obszary znajdujące się poniżej poziomu morza oraz znaczna powierzchnia Zelandii wraz z jej wyspiarską strukturą ograniczają dostęp do niej i mobilność; zwolnieni pracownicy mieszkają we względnie niewielkich miastach (do ok. 50 000 mieszkańców), a zatem zwolnienia wywrą istotny wpływ na poziomie lokalnym;

5.  zauważa, że sąd w Middelburgu ogłosił upadłość Zalco Aluminium Zeeland Company NV w dniu 13 grudnia 2011 r.; partnerzy społeczni spodziewają się, że bezpośrednim skutkiem upadłości Zalco Aluminium Zeeland Company NV może być zwolnienie innych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach znajdujących się poniżej lub powyżej w łańcuchu dostaw;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze niderlandzkie postanowiły rozpocząć wdrażanie środków w dniu 2 stycznia 2012 r., jeszcze przed zapadnięciem ostatecznej decyzji w sprawie przyznania z EFG pomocy na proponowany skoordynowany pakiet;

7.  zauważa, że zwolnienia będą miały zauważalny wpływ na społeczności lokalne i liczbę otwartych stanowisk w porównaniu do liczby bezrobotnych; ubolewa, że wniosek nie przedstawia żadnych danych statystycznych na temat przedmiotowego rynku pracy;

8.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie przez odpowiednie szkolenia oraz uznanie ich umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w sprawie wniosku o pomoc z EFG przeprowadzono konsultacje z odpowiednimi partnerami społecznymi i władzami lokalnymi;

10.  przychylnie odnosi się do zaangażowania partnerów społecznych w opracowanie skoordynowanego pakietu poprzez Mobility Center Zalco – kolektywną inicjatywę różnych stron zaangażowanych w rynek pracy w prowincji Zelandia;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład z EFG ma wesprzeć jedynie aktywne środki na rzecz rynku pracy (szkolenia i doradztwo) i nie zostanie wykorzystany na zasiłki;

12.  podkreśla, że należy wyciągnąć wnioski z przygotowania i wdrażania tego i innych wniosków dotyczących masowych zwolnień;

13.  ubolewa nad tym, że informacje dotyczące środków szkoleniowych nie opisują, w których sektorach pracownicy mają szanse znaleźć zatrudnienie, ani czy pakiet został dostosowany do przyszłych gospodarczych perspektyw w regionie;

14.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych i budżetowych celem szybszego uruchamiania EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o jego uruchomienie; ma nadzieję, że dalsze ulepszenia procedury zostaną włączone do nowego rozporządzenia w sprawie EFG (2014–2020) oraz że zostanie osiągnięta większa skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;

15.  przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyjmowania decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniając jednorazowe, ograniczone w czasie, indywidualne wsparcie mające na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką EFG może odegrać w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;

16.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał trwały powrót zwolnionych pracowników na rynek pracy; ponadto podkreśla, że pomoc z EFG może współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów; ubolewa nad faktem, że EFG może zachęcać przedsiębiorstwa do zastępowania siły roboczej zatrudnionej na umowy pracownikami zatrudnianymi na niepewnych warunkach i krótkoterminowo;

17.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat jego komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w swoich sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie ponawianych wniosków Parlamentu w budżecie na rok 2012 uwidocznione są środki na płatności w wysokości 50 000 000 EUR w linii budżetowej EFG 04 05 01; przypomina, że EFG został stworzony jako osobny specjalny instrument z własnymi celami i terminami i że w związku z tym ma prawo do własnych środków, co pozwoli uniknąć przesuwania środków z innych linii budżetowych, jak to miało miejsce w przeszłości, i co mogłoby być szkodliwe dla realizacji celów politycznych EFG;

19.  wyraża ubolewanie z powodu decyzji Rady o zablokowaniu przedłużenia odstępstwa związanego z kryzysem, które oprócz osób tracących pracę z powodu zmian w kierunkach światowego handlu, pozwalało na objęcie pomocą finansową również pracowników zwalnianych w wyniku obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego, a także na podwyższenie stopy współfinansowania przez Unię do wysokości 65% kosztów programu w przypadku wniosków złożonych po terminie przypadającym w dniu 31 grudnia 2011 r., oraz wzywa Radę do niezwłocznego przywrócenia tego środka;

20.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (EGF/2011/021 NL/Zalco z Królestwa Niderlandów)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2012/684/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności