Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2164(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0324/2012

Texte depuse :

A7-0324/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2012 - 13.16
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0379

Texte adoptate
PDF 219kWORD 58k
Marţi, 23 octombrie 2012 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/021 NL/Zalco
P7_TA(2012)0379A7-0324/2012
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/021 NL/Zalco, depusă de Țările de Jos) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0450 – C7–0220/2012),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII din 17 mai 2006), în special punctul 28,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2) (Regulamentul FEG),

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0324/2012),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare adecvate pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât domeniul de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

C.  întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.  întrucât Țările de Jos au depus o cerere care menționează 616 disponibilizări, toate fiind vizate de asistență, iar dintre aceste disponibilizări 478 privesc Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 disponibilizări privesc furnizorul său ECL Services Netherlands bv și 120 privesc furnizorul Start, în scurta perioadă de referință cuprinsă între 1 și 27 decembrie 2011;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Țările de Jos au dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.  salută această cerere depusă de guvernul olandez în vederea obținerii unei contribuții financiare din partea FEG, deși acest stat membru s-a opus prelungirii derogării aferente crizei pentru actualul FEG și pune în pericol viitorul FEG după anul 2013;

3.  constată că autoritățile olandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 28 decembrie 2011, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 9 august 2012; își exprimă regretul cu privire la perioada de evaluare îndelungată;

4.  constată că teritoriul vizat de disponibilizări se află în regiunea NUTS II Zeeland, o provincie din partea de sud-vest a Țărilor de Jos; Zeeland poate fi considerată drept o piață mică a forței de muncă: amplasarea sa periferică în Țările de Jos, situația sa ca regiune de frontieră cu suprafețe imense aflate sub nivelul mării și suprafața sa relativ mare alături de structura sa insulară, au drept rezultat un acces și o mobilitate destul de limitate; lucrătorii disponibilizați locuiesc în orașe relativ mici (până la aproximativ 50 000 de locuitori), astfel că disponibilizările vor avea un impact notabil la nivel local;

5.  constată că tribunalul din Middelburg a declarat falimentul societății Zalco Aluminium Zeeland Company NV la 13 decembrie 2011; partenerii sociali se așteaptă la alte disponibilizări în rândul lucrătorilor din întreprinderile din amonte sau din aval ca urmare directă a falimentului societății Zalco Aluminium Zeeland Company NV;

6.  salută faptul că, pentru a oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile olandeze au decis să demareze implementarea măsurilor la 2 ianuarie 2012, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

7.  ia act de faptul că disponibilizările vor avea un impact notabil asupra comunităților locale și asupra numărului de posturi vacante în comparație cu numărul șomerilor; regretă faptul că în cerere nu se prevăd niciun fel de date statistice cu privire la piața muncii vizată;

8.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor concediați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

9.  salută faptul că partenerii sociali competenți și municipalitățile locale au fost consultați cu privire la aplicarea asistenței FEG;

10.  salută implicarea partenerilor sociali în conceperea pachetului coordonat prin intermediul centrului de mobilitate Zalco, o inițiativă colectivă a părților implicate pe piața muncii din Zeeland;

11.  salută faptul că se prevede utilizarea contribuției FEG exclusiv pentru măsuri active în favoarea forței de muncă (formare și consiliere), nu și pentru plata de alocații;

12.  subliniază că ar trebui să se tragă învățăminte de pe urma elaborării și a punerii în aplicare a acestei cereri și a cererilor de același tip care vizează concedierile în masă;

13.  regretă faptul că informațiile referitoare la măsurile de formare nu precizează în ce sectoare lucrătorii își pot găsi locuri de muncă și dacă pachetul este adaptat la previziunile economice privind situația din regiune în viitor;

14.  solicită instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; speră ca și alte îmbunătățiri ale procedurii să fie integrate în cadrul noului regulament FEG (2014–2020), sporindu-se eficiența, transparența și vizibilitatea fondului;

15.  reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual unic, limitat în timp care are ca obiectiv ajutarea lucrătorilor disponibilizați ca urmare a globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați;

16.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui să se garanteze că FEG sprijină reintegrarea în muncă pe termen lung a lucrătorilor individuali care au fost concediați; subliniază în continuare că asistența FEG nu poate cofinanța decât măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate; regretă faptul că FEG ar putea stimula întreprinderile să își înlocuiască salariații angajați cu contract cu o mână de lucru mai precară, angajată pe termen scurt;

17.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate de la FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; își reiterează apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

18.  salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 include credite de plată în valoare de 50 000 000 EUR la linia bugetară aferentă FEG – 04 05 01; reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective și termene proprii, și că, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare, așa cum s-a întâmplat în trecut, ceea ce ar putea împiedica realizarea obiectivelor de politică ale FEG;

19.  regretă decizia Consiliului de a bloca, în cazul cererilor depuse după 31 decembrie 2011, prelungirea derogării aferente crizei, care permitea furnizarea de asistență financiară și lucrătorilor disponibilizați în urma actualei crize financiare și economice, nu numai celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial, și care permite, de asemenea, majorarea ratei de cofinanțare din partea Uniunii până la 65 % din costurile programului, și invită Consiliul să reintroducă fără întârziere această măsură;

20.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/021 NL/Zalco, depusă de Țările de Jos)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2012/684/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate