Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2164(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0324/2012

Ingivna texter :

A7-0324/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2012 - 13.16
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0379

Antagna texter
PDF 215kWORD 44k
Tisdagen den 23 oktober 2012 - Strasbourg
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/021 NL/Zalco
P7_TA(2012)0379A7-0324/2012
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/021 NL/Zalco från Nederländerna) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0450 – C7-0220/2012),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1) (IIA av den 17 maj 2006), särskilt punkt 28,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2) (EGF-förordningen),

–  med beaktande av det förfarande för trepartsmöten som föreskrivs i punkt 28 i IIA av den 17 maj 2006,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0324/2012), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har inrättat lämpliga lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (fonden) har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till IIA av den 17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D.  Nederländerna har ansökt om stöd för 616 uppsagda arbetstagare som samtliga är berättigade till stöd, (478 vid Zalco Aluminium Zeeland Company NV samt 18 hos företagets underleverantör ECL Services Netherlands bv och 120 hos dess underleverantör Start) under den korta referensperioden 1–27 december 2011.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt EGF-förordningen.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 2 a i EGF-förordningen är uppfyllda och att Nederländerna därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet välkomnar denna begäran från den nederländska regeringen om ekonomiskt bidrag från fonden, trots att denna medlemsstat har motsatt sig förlängningen av krisundantaget för den nuvarande fonden och äventyrar fondens framtid efter 2013.

3.  Europaparlamentet noterar att de nederländska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 28 december 2011, och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 9 augusti 2012. Parlamentet beklagar den utdragna utvärderingsperioden.

4.  Europaparlamentet noterar att det territorium som berörs av uppsägningarna ligger i Nuts II-regionen Zeeland, som är en provins i sydvästra Nederländerna. Zeeland kan betraktas som en liten arbetsmarknad: dess läge i utkanterna av Nederländerna, en gränsregion som till stor del är täckt av vatten men som också är relativt omfångsrik och med sina många öar, innebär också begränsad tillgänglighet och rörlighet. Eftersom de uppsagda arbetstagarna bor i relativt små städer (upp till omkring 50 000 invånare) kommer uppsägningarna att få påtagliga lokala konsekvenser.

5.  Europaparlamentet noterar att domstolen i Middelburg förklarade Zalco Aluminium Zeeland Company NV i konkurs den 13 december 2011. Arbetsmarknadens parter tror att andra arbetstagare vid företag i föregående eller efterföljande produktionsled kan komma att sägas upp som en direkt följd av konkursen hos Zalco Aluminium Zeeland Company NV.

6.  Europaparlamentet ser positivt på att de nederländska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, beslutade att inleda åtgärderna den 2 januari 2012, långt före det slutliga beslutet om beviljande av stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

7.  Europaparlamentet noterar att uppsägningarna kommer att få märkbara effekter på lokalsamhället och antalet lediga jobb i förhållande till antalet arbetssökande. Parlamentet beklagar att ansökan inte innehåller någon statistik över den berörda arbetsmarknaden.

8.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och ett erkännande av de färdigheter och den kompetens som förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas behov utan också till näringslivets nuvarande situation.

9.  Europaparlamentet välkomnar att de relevanta arbetsmarknadsparterna och lokala samhällena rådfrågades om ansökan om stöd från fonden.

10.  Europaparlamentet välkomnar arbetsmarknadsparternas engagemang i utformningen av det samordnade paketet genom Mobility Center Zalco, ett kollektivt initiativ av parterna på den zeeländska arbetsmarknaden.

11.  Europaparlamentet välkomnar att stödet från fonden är planerat att endast stödja aktiva arbetsmarknadsåtgärder (utbildning och rådgivning) och inte användas till bidrag.

12.  Europaparlamentet påpekar att lärdomar bör dras av förberedelserna och genomförandet i samband med denna och andra ansökningar som rör massuppsägningar.

13.  Europaparlamentet beklagar att informationen om utbildningsåtgärderna inte beskriver inom vilka sektorer arbetstagarna kan förväntas finna sysselsättning samt huruvida paketet har anpassats till regionens ekonomiska framtidsutsikter.

14.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen, efter en begäran från Europaparlamentet om att påskynda frigörandet av bidrag, i syfte att för budgetmyndigheten lägga fram kommissionens bedömning av berättigandet av en ansökan om medel från fonden tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar i förfarandet kommer att inlemmas i den nya EGF-förordningen (2014–2020) och att fondens effektivitet, öppenhet och synlighet kommer att förbättras.

15.  Europaparlamentet påminner om institutionernas åtagande att säkerställa ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har sagts upp till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet understryker att fonden kan spela en viktig roll för att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden.

16.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i EGF-förordningen bör säkerställas att fonden stöder ett långsiktigt återinträde på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet beklagar att fonden skulle kunna ge företagen incitament att ersätta fast anställda med en mer utsatt arbetsstyrka på korttidskontrakt.

17.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran att kommissionen ska presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan unionsfinansierade tjänster.

18.  Europaparlamentet välkomnar att budgeten för 2012, efter att parlamentet begärt detta upprepade gånger, fastställer betalningsbemyndiganden på 50 000 000 EUR för budgetpost 04 05 01 som avser fonden. Parlamentet påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och att den därför förtjänar ett eget anslag, som innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket skedde tidigare och som kunde inverka negativt på uppfyllandet av fondens mål.

19.  Europaparlamentet beklagar rådets beslut att blockera förlängningen av ”krisundantaget”, som gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen utöver de arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av strukturförändringar inom världshandeln, och som gör det möjligt att öka unionens andel av samfinansieringen till 65 % av kostnaderna för programmen, för ansökningar som lämnats in efter tidsfristen den 31 december 2011, och uppmanar rådet att omedelbart återinföra denna åtgärd.

20.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/021 NL/Zalco från Nederländerna)

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut 2012/684/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy