Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2165(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0333/2012

Внесени текстове :

A7-0333/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2012 - 13.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0380

Приети текстове
PDF 318kWORD 59k
Вторник, 23 октомври 2012 г. - Страсбург
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: Заявление EGF/2010/015 FR Peugeot
P7_TA(2012)0380A7-0333/2012
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/015 FR/Peugeot от Франция) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0461 – C7-0222/2012),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламента за ЕФПГ),

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0333/2012),

A.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни изменения в световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че обхватът на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че Франция поиска помощ за 2089 съкращения, всички в целевата група за получаване на помощ, от които 649 съкращения са извършени в двата филиала на „PSA Peugeot Citroën“ („Peugeot Citroën Automobiles“ и „Sevelnord“) през референтния период от 1 ноември 2009 г. до 28 февруари 2010 г., а още 1440 работници са съкратени от същите тези дружества преди и след референтния период по същия план за съкращения на базата на доброволно напускане;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Франция има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че френските органи внесоха заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 5 май 2010 г., като го подкрепиха с допълнителна информация за периода до 13 април 2012 г., и че окончателната му оценка от Комисията беше предоставена на 21 август 2012 г.; отбелязва факта, че процесът на оценяване беше много дълъг и проточен;

3.  Изразява съжаление за периода на оценка от 27 месеца между момента на подаване на заявлението на 5 май 2010 г. и приемането на предложението за решение на бюджетния орган на 21 август 2012 г.; отбелязва, че до момента това е най-дългият период на оценка на заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ от създаването му през 2007 г.;

4.  Отбелязва, че съкращенията, посочени в това заявление, засягат десет френски региона, повечето от които са разположени в северната част на страната, но доброволните напускания засягат най-вече Bretagne (32 % от доброволните напускания), Ile-de-France (25 %) и Franche-Comté (13 %);

5.  Отбелязва, че координираният пакет от персонализирани услуги, подкрепяни от ЕФПГ, е част от плана за съкращения на базата на доброволно напускане, в рамките на който 5 100 работници получават помощ да напуснат „PSA“ и който включва също така мерки, изисквани от френското национално законодателство в случай на масови съкращения, като например схеми за ранно пенсиониране;

6.  Отбелязва, че съгласно френското право „Peugeot Citroën Automobiles“, филиал на групата „PSA Peugeot Citroën“, е длъжен да допринесе за съживяването на тези региони, като подпомогне създаването на нови дейности и нови работни места, така че да се смекчат последиците от съкращенията;

7.  Отбелязва, че ЕФПГ ще подкрепя само мерки в допълнение към изискваните по силата на националното законодателство, които попадат в три категории на плана за съкращения: „професионален или личен проект“, „отпуск за преквалификация“ и „създаване или поемане на съществуващо предприятие“; изисква допълнителна информация относно мерките, включени в координирания пакет от персонализирани услуги, от която да е видно, че тези мерки допълват мерките, които са задължителни по силата на националното законодателство или на колективни споразумения;

8.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, френските органи решиха да започнат прилагането на мерките преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

9.  Отбелязва, че координираният пакет включва начисления, предвидени в категорията „отпуск за преквалификация“, възлизащи средно на 5 105,18 EUR на работник, предложени на 1 080 работника; припомня, че подкрепата от ЕФПГ следва да се мобилизира главно за обучение и търсене на работа, както и за програми за обучение, вместо пряко да участва в предоставянето на обезщетения за безработица, които са отговорност на националните институции;

10.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото обучение в съгласувания пакет да бъде адаптирано не само към потребностите на съкратените работници, но и към актуалната бизнес среда;

11.  Изисква допълнителна информация относно видовете обучение, което се предоставя, особено на служители на възраст над 55 години, които представляват повече от 41,55 % от работниците от целевата група, и подчертава значението на обучението и преквалификацията във връзка с активни мерки на пазара на труда в съответствие с бъдещите нужди на пазара на труда, за да се насърчава устойчива заетост;

12 Подчертава факта, че следва да се извлекат поуки от подготовката и изпълнението на настоящото заявление, както и на други заявления, които касаят масови съкращения;

13.  Отбелязва, че тези мерки няма да заменят мерките, които по силата на националното законодателство или колективни споразумения попадат в отговорността на предприятието, и че мерките са насочени към отделни работници и няма да бъдат използвани за преструктуриране на „PSA“;

14.  Отправя искане към съответните институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява високо подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, чиято цел е представянето пред бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на дадено заявление за ЕФПГ заедно с предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ; изразява надежда, че в новия Регламент за ЕФПГ (2014‐2020 г.) ще бъдат включени допълнителни подобрения на процедурата, като се постигне по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

15.  Припомня, че в своето съобщение, озаглавено „В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост“ (COM(2009)0104), Комисията представи интегриран подход за решаване на структурните проблеми чрез повишаване на конкурентоспособността на сектора и ориентирането му в по-голяма степен към изискванията на бъдещето, за което мерките по ЕФПГ могат да дадат положителен принос, макар и в малък мащаб;

16.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат на глобализацията и финансовата и икономическата криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на съкратените работници на пазара на труда;

17.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя дългосрочното повторно професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; освен това подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори; изразява съжаление поради факта, че ЕФПГ би могъл да стимулира дружествата да заменят своя договорно нает персонал с работна сила с по-несигурни работни места и краткосрочни договори;

18.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно зачитане на съществуващите правила и да се гарантира, че не възниква дублиране на финансираните от Съюза услуги;

19.  Приветства факта, че вследствие на исканията на Парламента в бюджета за 2012 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 50 000 000 EUR в бюджетния ред за ЕФПГ – 04 05 01; припомня, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно заслужава целево разпределение на средства, чрез което да се избегнат трансфери от други бюджетни редове, както се случваше в миналото, което може да възпрепятства постигането на целите на политиката на ЕФПГ;

20.  Изразява съжаление относно решението на Съвета да блокира удължаването на срока на действие на „дерогацията във връзка с кризата“, която допуска предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение на помощта за работниците, загубили работните си места поради промените в моделите на световната търговия, както и увеличаването на дела на съфинансиране от Съюза на 65 % от стойността на програмите, за заявленията, подадени след крайния срок – 31 декември 2011 г., и призовава Съвета незабавно да въведе отново горепосочената мярка;

21.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

22.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/015 FR/Peugeot от Франция)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2012/680/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност