Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2165(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0333/2012

Indgivne tekster :

A7-0333/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/10/2012 - 13.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0380

Vedtagne tekster
PDF 27kWORD 50k
Tirsdag den 23. oktober 2012 - Strasbourg
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2010/015 FR/Peugeot
P7_TA(2012)0380A7-0333/2012
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/015 FR/Peugeot fra Frankrig) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0461 - C7-0222/2012),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 28,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2) (EGF-forordningen),

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 28 i IIA af 17. maj 2006,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0333/2012),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise;

C.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af EGF;

D.  der henviser til, at Frankrig har ansøgt om støtte i forbindelse med 2 089 afskedigelser, hvoraf alle er tiltænkt EGF-støtten, hvoraf de 649 fandt sted på de to afdelinger af PSA Peugeot Citroën (Peugeot Citroën Automobiles og Sevelnord) i referenceperioden 1. november 2009 - 28. februar 2010, medens yderligere 1440 arbejdstagere frivilligt fratrådte deres stillinger i de samme selskaber før og efter referenceperioden i henhold til den samme afskedigelsesplan;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne for økonomisk støtte i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Frankrig dermed er berettiget til finansiel støtte i henhold til denne forordning;

2.  konstaterer, at de franske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra EGF den 5. maj 2010 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 13. april 2012, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 21. august 2012; bemærker, at sagsbehandlingen tog særdeles lang tid;

3.  finder det beklageligt, at der gik 27 måneder fra indgivelsen af ansøgningen den 5. maj 2010 til budgetmyndighedens vedtagelse af forslaget til afgørelse den 21. august 2012; bemærker, at dette er den hidtil længste sagsbehandlingstid for en ansøgning om EGF-støtte siden EGF's oprettelse i 2007;

4.  bemærker, at de afskedigelser, der er tiltænkt støtte ved denne ansøgning, vedrører ti franske regioner, der for de flestes vedkommende ligger i den nordlige halvdel af landet, dog således at de frivillige fratrædelser især berører Bretagne (32 % af de frivillige fratrædelser), Île-de-France (25 %) og Franche-Comté (13 %);

5.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, som støttes af EGF, er en del af den frivillige afskedigelsesplan, der er iværksat for at hjælpe 5100 arbejdstagere med at forlade PSA, og som også omfatter tiltag, der kræves ifølge fransk ret i tilfælde af masseafskedigelser, såsom ordninger om førtidspension;

6.  bemærker, at Peugeot Citroën Automobiles, som er en del af PSA Peugeot Citroën-koncernen, i henhold til fransk ret er forpligtet til at bidrage til genopretningen af disse regioner ved at skabe nye aktiviteter og arbejdspladser for at afbøde virkningerne af afskedigelserne;

7.  bemærker, at EGF kun kan støtte tiltag, der er et supplement til dem, som kræves i national ret, og som falder inden for tre foranstaltninger i afskedigelsesplanen: »det faglige eller personlige projekt«, »omplaceringsorlov« og »etablering eller overtagelse af virksomhed«; anmoder om yderligere oplysninger om, hvilke elementer i de foranstaltninger, der indgår i den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der bevirker, at de udgør et supplement i forhold til de foranstaltninger, som national ret eller kollektive aftaler kræver;

8.  finder det prisværdigt, at de franske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte foranstaltningerne i værk, inden der var truffet endelig afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

9.  bemærker, at der i den samordnede pakke indgår understøttelse under kategorien »omplaceringsorlov« på gennemsnitligt 5105,18 EUR pr. arbejdstager, der tilbydes til 1080 arbejdstagere; erindrer om, at EGF-støtte hovedsageligt skal anvendes til uddannelse og jobsøgning samt uddannelsesprogrammer og ikke direkte supplere arbejdsløshedsunderstøttelsen, som henhører under de nationale myndigheders ansvar;

10.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af skræddersyede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele erhvervskarrieren; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersyes til de afskedigede arbejdstageres, men også til erhvervslivets faktiske behov;

11.  anmoder om flere oplysninger om, hvilke typer uddannelser der tilbydes, særligt for ansatte over 55 år, som udgør over 41,55 % af de berørte arbejdstagere, og understreger betydningen af uddannelse og omskoling i forbindelse med foranstaltninger til fordel for et aktivt arbejdsmarked i overensstemmelse med arbejdsmarkedets fremtidige behov for således fremme en varig beskæftigelse;

12. fremhæver vigtigheden af, at der drages lære af udarbejdelsen og gennemførelsen af denne og andre ansøgninger vedrørende masseafskedigelser;

13.  bemærker, at tiltagene ikke må erstatte tiltag, som ifølge national ret eller kollektive aftaler henhører under virksomhedens ansvar, samt at tiltagene er rettet mod individuelle arbejdstagere og ikke må bruges til at omstrukturere PSA;

14.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de procedure- og budgetmæssige bestemmelser med henblik på at fremskynde anvendelsen af EGF; påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført på Parlamentets anmodning om at fremskynde frigivelsen af tilskud, og som har til formål at sikre, at Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, forelægges budgetmyndigheden sammen med forslaget om at anvende EGF; håber, at yderligere forbedringer af proceduren vil blive indarbejdet i den nye forordning om EGF (2014-2020), og at EGF vil blive gjort mere effektiv, gennemsigtig og synlig;

15.  erindrer om, at Kommissionen i sin meddelelse »Udspil til imødegåelse af krisen i den europæiske bilindustri«(COM(2009)0104) præsenterede en integreret fremgangsmåde til at håndtering af strukturelle problemer ved at gøre sektoren mere konkurrencedygtig og tilpasse den bedre til fremtidens behov, hvilket foranstaltninger under EGF kan bidrage positivt til, omend i mindre størrelsesorden;

16.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af EGF og derved stille en tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, som kan hjælpe arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, EGF kan spille for afskedigede arbejdstageres tilbagevenden til arbejdsmarkedet;

17.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers langsigtede tilbagevenden til arbejdsmarkedet; understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må finansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; fastholder, at støtte fra EGF ikke må træde i stedet for foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger til omstilling af virksomheder eller sektorer; finder det dybt beklageligt, at EGF muligvis giver virksomheder et incitament til at erstatte deres fastansatte arbejdsstyrke med en arbejdsstyrke ansat på mere usikre og kortfristede vilkår;

18.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger, og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenesteydelser;

19.  glæder sig over, at 2012-budgettet efter anmodninger fra Parlamentet udviser betalingsbevillinger på 50 000 000 EUR på EGF-budgetpost 04 05 01; minder om, at EGF blev oprettet som et separat, specifikt instrument med egne målsætninger og frister, og at den derfor fortjener en særskilt tildeling, således at tidligere tiders overførsler fra andre budgetposter, som kunne skade gennemførelsen af EGF's politiske målsætninger, kan undgås;

20.  beklager Rådets beslutning om at blokere for en forlængelse af den »kriseundtagelse«, der har gjort det muligt også at yde økonomisk støtte til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af den nuværende finansielle og økonomiske krise, ud over dem, som har mistet deres arbejde som følge af ændringer i verdenshandelsmønstrene, og at øge Unionens medfinansieringssats til 65 % af programmets udgifter, for ansøgninger indsendt efter udløbet af fristen den 31. december 2011, og opfordrer Rådet til at genindføre denne foranstaltning snarest muligt;

21.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

22.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med formanden for Rådet og foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s.1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/015 FR/Peugeot fra Frankrig)

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 2012/680/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik