Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2165(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0333/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0333/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2012 - 13.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0380

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 311kWORD 63k
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/015 FR/Peugeot της Γαλλίας
P7_TA(2012)0380A7-0333/2012
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/015 FR/Peugeot από τη Γαλλία) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0461 – C7-0222/2012),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερών συσκέψεων όπως προβλέπεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0333/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε για να καλύπτονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 ώστε να περιλαμβάνεται η στήριξη σε εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία έχει ζητήσει στήριξη για 2 089 απολύσεις, για τις οποίες ζητείται ενίσχυση, εκ των οποίων οι 649 έλαβαν χώρα στις δύο θυγατρικές του ομίλου PSA Peugeot Citroën (Peugeot Citroën Automobiles και Sevelnord) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από την 1η Νοεμβρίου 2009 έως την 28η Φεβρουαρίου 2010, ενώ ακόμη 1 440 εργαζόμενοι έχουν απολυθεί από τις ίδιες εταιρίες στις χρονικές περιόδους πριν και μετά την περίοδο αναφοράς αλλά στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος απολύσεων με βάση την εθελούσια έξοδο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ στις 5 Μαΐου 2010, την οποία συμπλήρωσαν με πρόσθετα στοιχεία έως τις 13 Απριλίου 2012 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 21 Αυγούστου 2012· επισημαίνει το γεγονός ότι η περίοδος αξιολόγησης υπήρξε μακρά και παρατεταμένη·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι η περίοδος της αξιολόγησης διήρκεσε 27 μήνες - από την υποβολή της αίτησης στις 5 Μαΐου 2010 μέχρι την έγκριση της πρότασης απόφασης από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στις 21 Αυγούστου 2012· παρατηρεί ότι πρόκειται για την μακρύτερη περίοδο αξιολόγησης μιας αίτησης κινητοποίησης του ΕΤΠ από τη δημιουργία του ταμείου το 2007·

4.  επισημαίνει ότι οι απολύσεις που αφορά η παρούσα αίτηση καλύπτουν 10 γαλλικές περιφέρειες, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται στο βόρειο ήμισυ της επικράτειας, αλλά ότι οι εθελούσιες έξοδοι πλήττουν κυρίως τη Βρετάνη (32% των αποχωρήσεων με εθελούσια έξοδο), την Ile-de-France (25%) και τη Franche-Comté (13%)·

5.  σημειώνει ότι η δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, εγγράφεται στο πρόγραμμα αποχώρησης με εθελούσια έξοδο που θεσπίστηκε για να συνδράμει 5 100 εργαζόμενους κατά την αποχώρησή τους από την PSA και το οποίο περιλαμβάνει επίσης μέτρα που επιβάλλει η γαλλική νομοθεσία σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων, όπως είναι τα καθεστώτα πρόωρης συνταξιοδότησης·

6.  παρατηρεί ότι η Peugeot Citroën Automobiles, θυγατρική του Ομίλου PSA Peugeot Citroën, υποχρεούται από την γαλλική νομοθεσία να συνεισφέρει στην αναζωογόνηση των εν λόγω περιφερειών, συμμετέχοντας στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και νέων θέσεων εργασίας προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις των απολύσεων·

7.  σημειώνει ότι το ΕΤΠ θα στηρίξει μόνον μέτρα που είναι πρόσθετα σε εκείνα που απαιτούνται δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους και που εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες του προγράμματος αποχώρησης: «επαγγελματικό ή ατομικό σχέδιο», «άδεια επανένταξης» και «δημιουργία ή εξαγορά επιχείρησης»· ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά εκείνα των μέτρων που περιλαμβάνονται στην δέσμη υπηρεσιών σε προσωπική βάση τα οποία καθιστούν τα μέτρα συμπληρωματικά σε σύγκριση με τα μέτρα που είναι υποχρεωτικά βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων·

8.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζομένους ταχεία βοήθεια, οι αρχές της Γαλλίας αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των μέτρων πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

9.  παρατηρεί ότι η δέσμη συντονισμένων μέτρων περιλαμβάνει αποζημιώσεις στην κατηγορία «άδεια επανένταξης» που ανέρχονται στο ποσό των 5 105,18 EUR ανά εργαζόμενο και χορηγούνται σε 1 080 εργαζομένους· υπενθυμίζει ότι η στήριξη από το ΕΤΠ θα πρέπει κυρίως να διατίθεται σε δραστηριότητες κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας, καθώς και στα προγράμματα κατάρτισης, και όχι να συνεισφέρει άμεσα στα επιδόματα ανεργίας, τα οποία αποτελούν ευθύνη των εθνικών οργάνων·

10.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στο επίπεδο και στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζόμενων αλλά και στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον·

11.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες κατάρτισης που διατίθενται και δη για τους εργαζομένους ηλικίας 55 ετών και άνω, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 41,55% των δικαιούχων εργαζομένων· επισημαίνει τη σημασία της (εκ νέου) κατάρτισης για τα ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας ώστε να δίνεται ώθηση στη βιώσιμη απασχόληση·

12. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να αντληθούν διδάγματα από την προπαρασκευή και την υλοποίηση αυτής αλλά και άλλων αιτήσεων που αφορούν μαζικές απολύσεις·

13.  σημειώνει ότι τα μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσουν τα μέτρα που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων και ότι τα μέτρα αφορούν μεμονωμένους εργαζομένους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση της PSA·

14.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματός του για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· ελπίζει ότι, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού του ΕΤΠ (2014-2020), θα επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία και θα επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και προβολή του ΕΤΠ·

15.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Αντιμετώπιση της κρίσης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας» (COM(2009)0104) παρουσίασε μια συνολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων με τη διαμόρφωση ενός τομέα πιο ανταγωνιστικού και καλύτερα προσαρμοσμένου στις μελλοντικές ανάγκες, στις οποίες τα μέτρα του ΕΤΠ μπορούν να συμβάλουν θετικά, αν και σε μικρή κλίμακα·

16.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται·

17.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη σε μακροπρόθεσμη βάση στην αγορά εργασίας των μεμονωμένων εργαζομένων που απολύονται· τονίζει περαιτέρω ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το ΕΤΠ θα μπορούσε να παρέχει σε επιχειρήσεις κίνητρο για να αντικαταστήσουν το επί συμβάσει εργατικό δυναμικό τους με εργατικό δυναμικό πιο ευάλωτης και βραχύχρονης εργασιακής σχέσης·

18.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλλει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφεύγεται η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2012 πιστώσεις πληρωμών ύψους 50 000 000 EUR στο κονδύλιο 04 05 01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι επομένως δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις, ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές πιστώσεων από άλλες θέσεις όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν εις βάρος της επίτευξης των στόχων πολιτικής του ΕΤΠ·

20.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Συμβουλίου να εμποδίσει την παράταση της παρέκκλισης λόγω κρίσης, που επιτρέπει την παροχή οικονομικής βοήθειας στους εργαζομένους οι οποίοι απολύονται ως αποτέλεσμα της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης εκτός από εκείνους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και που επιτρέπει να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης σε 65% του κόστους του προγράμματος, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2011, και καλεί το Συμβούλιο να εισαγάγει εκ νέου το μέτρο αυτό χωρίς καθυστέρηση·

21.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/015 FR/Peugeot από τη Γαλλία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2012/680/EE.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου