Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2165(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0333/2012

Esitatud tekstid :

A7-0333/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.17
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0380

Vastuvõetud tekstid
PDF 212kWORD 45k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot
P7_TA(2012)0380A7-0333/2012
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot, Prantsusmaa) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0461 – C7-0222/2012),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 28,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2);

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0333/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Prantsusmaa taotles abi seoses 2089 töötaja koondamisega (abi taotletakse kõigi puhul), nendest 649 koondamist toimus äriühingu PSA Peugeot Citroën kahes harus (Peugeot Citroën Automobiles ja Sevelnord) vaatlusalusel perioodil 1. novembrist 2009 kuni 28. veebruarini 2010, ning veel 1440 töötajat koondati samades ettevõtetes enne ja pärast vaatlusalust perioodi sama koondamiskava raames vabatahtliku lahkumise alusel;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Prantsusmaal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 5. mail 2010, lisasid sellele täiendavat teavet kuni 13. aprillini 2012 ja et komisjon tegi oma lõpliku hinnangu teatavaks 21. augustil 2012; märgib, et hindamisprotsess oli väga pikk ja keeruline;

3.  väljendab kahetsust, et taotluse esitamisest 5. mail 2010 kuni eelarvepädeva institutsiooni otsuse ettepaneku vastuvõtmiseni 21. augustil 2012 kulus 27 kuud; märgib, et see on seni pikim aeg, mis on kulunud fondi kasutamiseks esitatud taotluse hindamiseks alates selle loomisest 2007. aastal;

4.  märgib, et koondamised, mida kõnealune taotlus puudutab, on seotud Prantsusmaa kümne piirkonnaga, millest enamik asub riigi põhjapoolses osas, kuid vabatahtlikud lahkumised puudtavad peamiselt Bretagne (32% vabatahtlikest lahkumistest), Ile-de-France (25%) ja Franche-Comté (13%) piirkondi;

5.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on osa vabatahtliku koondamise kavast, mis võeti kasutusele, et aidata 5100 töölisel PSAst lahkuda ning mis hõlmab Prantsusmaa seadustega massiliste koondamiste puhul ette nähtud meetmeid, nagu varase pensionile mineku võimalused;

6.  märgib, et äriühingu PSA Peugeot Citroën tütarettevõte Citroën Automobiles on vastavalt Prantsusmaa seadustele kohustatud aitama kaasa nende piirkondade taastamisele, toetades uute tegevusalade ja uute töökohtade loomist, et leevendada koondamiste mõju;

7.  märgib, et fondist toetatakse ainult riiklike seadustega ette nähtud meetmete lisameetmeid koondamiskava kolmes valdkonnas: „tööalane või isiklik projekt”, „ümberpaigutamise puhkus” ja „äriettevõtte loomine või ülevõtmine”; palub rohkem teavet selle kohta, mille poolest on individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketis sisalduvad meetmed täiendavad võrreldes riiklike seaduste või kollektiivlepingutega ette nähtud meetmetega;

8.  tunneb heameelt, et selleks, et töölised saaksid kiiret abi, otsustasid Prantsusmaa ametiasutused alustada meetmete rakendamist enne fondilt lõpliku otsuse saamist toetuse andmise kohta esildatud kooskõlastatud paketi jaoks;

9.  märgib, et kooskõlastatud pakett hõlmab toetusi kategoorias „ümberpaigutamise puhkus”, mis ulatuvad 5 105,18 euroni töötaja kohta ning mida pakutakse 1 080 töötajale; tuletab meelde, et fondi toetust tuleks peamiselt kasutada koolituseks, tööotsinguteks ja koolitusprogrammideks ning see ei tohiks otseselt asendada töötushüvitist, mille eest vastutavad riigi institutsioonid;

10.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskuseid ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

11.  palub rohkem teavet pakutava koolituse liikide kohta, eeskätt üle 55-aastastele töötajatele, kes moodustavad sihtrühmast enam kui 41,55%, ning rõhutab, kui oluline on (ümber)õpe aktiivse tööturumeetmena, arvestades tööturu tulevasi vajadusi, et edendada jätkusuutlikku tööhõivet;

12. toonitab asjaolu, et nii selle taotluse kui ka muude massiliste koondamistega seotud taotluste ettevalmistamisest ja rakendamisest tuleks võtta õppust;

13.  märgib, et need meetmed ei asenda meetmeid, mida ettevõte peab võtma riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt, ning et kõnealused meetmed on suunatud üksikisikutest töötajatele ja neid ei tohi kasutada PSA ümberkorraldamiseks;

14.  palub osalevatel institutsioonidel teha vajalikke parandusi menetlus- ja eelarvekorras, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on parlamendi nõudmisel kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et fondi uues määruses (2014–2020) tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

15.  tuletab meelde, et komisjon on oma teatises „Reageerimine kriisile Euroopa autotööstuses” (COM(2009)0104) esitanud tervikliku lähenemisviisi struktuuriliste probleemide lahendamiseks, muutes asjaomase sektori konkurentsivõimelisemaks ja paremini tuleviku vajadustele vastavaks, millele fondi meetmed saavad positiivselt kaasa aidata, kuigi väikeses ulatuses;

16.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks, et anda individuaalset ühekordset ja ajaliselt piiratud toetust eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

17.  toonitab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate pikaajalist tagasipöördumist tööturule; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; taunib asjaolu, et fond võib anda ettevõtetele tõuke asendada lepingulised töötajad ebakindlamas ja lühiajalisemas töösuhtes olevate töötajatega;

18.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivate eeskirjadega ja vältida liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamist;

19.  tunneb heameelt selle üle, et vastavalt Euroopa Parlamendi nõudmistele on 2012. aasta eelarves fondi eelarvereale 04 05 01 kantud 50 000 000 euro ulatuses maksete assigneeringud; tuletab meelde, et fond loodi eraldi erivahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad, ning et fondile tuleks seetõttu eraldada omaette vahendid, et vältida assigneeringute ümberpaigutamist muudelt eelarveridadelt − nagu varem on juhtunud −, sest see võib raskendada fondi poliitiliste eesmärkide saavutamist;

20.  peab kahetsusväärseks nõukogu otsust tühistada taotluste puhul, mis on esitatud pärast 31. detsembrit 2011, kriisi tõttu tehtud erand, millega lubati lisaks nendele, kes on kaotanud töö maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel, toetada rahaliselt ka neid, kes on kaotanud töö praeguse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning millega lubati suurendada liidupoolset osa programmide kaasrahastamises 65 protsendini; palub nõukogul see meede viivitamata uuesti kasutusele võtta;

21.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

22.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot, Prantsusmaa)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2012/680/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika