Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2165(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0333/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0333/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/10/2012 - 13.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0380

Hyväksytyt tekstit
PDF 208kWORD 45k
Tiistai 23. lokakuuta 2012 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2010/015 FR/Peugeot
P7_TA(2012)0380A7-0333/2012
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/015 FR/Peugeot, Ranska) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0461 – C7-0222/2012),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0333/2012),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena;

C.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

D.  ottaa huomioon, että Ranska on pyytänyt tukea 2 089:lle tuen kohteena olevalle irtisanotulle työntekijälle, joista 649 irtisanottiin PSA Peugeot Citroën -konsernin kahdesta tytäryhtiöstä (Peugeot Citroën Automobiles ja Sevelnord) viiteajanjakson aikana 1. marraskuuta 2009–28. helmikuuta 2010; toteaa, että ennen viiteajanjaksoa ja sen jälkeen samoista yhtiöistä vähennettiin vielä 1 440 työntekijää vapaaehtoiseen poistumaan perustuvan saman vähennyssuunnitelman mukaisesti;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Ranska on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Ranskan viranomaiset toimittivat EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 5. toukokuuta 2010 ja sitä täydentäviä lisätietoja 13. huhtikuuta 2012 asti ja että komissio antoi lopullisen arvionsa hakemuksesta 21. elokuuta 2012; toteaa, että arviointimenettely kesti erittäin pitkään;

3.  pitää valitettavana, että arviointi kesti 27 kuukautta, sillä hakemus jätettiin 5. toukokuuta 2010 ja ehdotus budjettivallan käyttäjän päätökseksi hyväksyttiin 21. elokuuta 2012; toteaa, että kyseessä on toistaiseksi pisin globalisaatiorahaston varoja koskevan hakemuksen arviointiaika sen perustamisesta vuonna 2007 alkaen;

4.  panee merkille, että hakemuksen kohteena olevat työntekijävähennykset koskevat kymmentä Ranskan aluetta, jotka sijaitsevat valtaosin maan pohjoispuoliskolla, mutta vapaaehtoiset poistumat koskevat kuitenkin eniten Bretagnea (32 prosenttia vapaaehtoisista lähtijöistä), Île-de-Francea (25 prosenttia) ja Franche-Comtéta (13 prosenttia);

5.  huomauttaa, että EGR:stä tuettu koordinoitu yksilöllisten palvelujen paketti on osa vapaaehtoisen poistuman suunnitelmaa, jonka tarkoituksena oli auttaa 5 100:aa työntekijää lähtemään PSA Peugeot Citroën -konsernista ja johon sisältyi joukkoirtisanomisten varalta myös Ranskan kansallisen lainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä, kuten varhaiseläkejärjestelyjä;

6.  toteaa, että Peugeot Citroën Automobiles, joka on PSA Peugeot Citroën -konsernin tytäryhtiö, on Ranskan lain mukaan velvollinen osallistumaan näiden alueiden elvyttämiseen ja osallistumaan uusien toimintojen ja uusien työpaikkojen luomiseen, jotta voidaan lieventää työntekijävähennysten vaikutuksia näillä alueilla;

7.  huomauttaa, että EGR:stä tuetaan ainoastaan toimenpiteitä, jotka täydentävät kansallisen lainsäädännön nojalla vaadittuja toimenpiteitä ja jotka kuuluvat vähennyssuunnitelman osiin ”ammatillinen tai henkilökohtainen suunnitelma”, ”uudelleen työllistymiseen tähtäävä ajanjakso” ja ”yrityksen perustaminen tai haltuunotto”; pyytää lisätietoja koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin sisältyvien toimenpiteiden erityispiirteistä, jotka tekevät niistä täydentäviä verrattuna kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla pakollisiin toimenpiteisiin;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa tukea työntekijöille mahdollisimman nopeasti Ranskan viranomaiset päättivät aloittaa toimenpiteiden täytäntöönpanon jo ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

9.  panee merkille, että koordinoituun pakettiin sisältyy ”uudelleen työllistymiseen tähtäävään ajanjaksoon” liittyviä korvauksia 1 080 työntekijälle keskimäärin 5 105,18 euroa työntekijää kohden; muistuttaa, että EGR:n tuki olisi kohdennettava ensisijaisesti koulutukseen ja työnhakuun sekä koulutusohjelmiin sen sijaan, että rahoitettaisiin suoraan kansallisten elinten vastuualueeseen kuuluvia työttömyysetuuksia;

10.  muistuttaa, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla yksilöllisesti suunniteltua koulutusta ja tunnustamalla ammattiuran aikana saavutetut taidot ja osaaminen; odottaa, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

11.  pyytää lisätietoja siitä, millaista koulutusta on tarjolla erityisesti yli 55-vuotiaille, jotka muodostavat yli 41,55 prosenttia tuen kohteena olevista työntekijöistä, ja korostaa (uudelleen)koulutuksen merkitystä aktiivisille työmarkkinatoimenpiteille työmarkkinoiden tulevien tarpeiden mukaisesti kestävän työllisyyden edistämiseksi;

12 korostaa, että olisi hyödynnettävä kokemuksia, joita saadaan tämän ja muiden joukkoirtisanomisia koskevien hakemusten valmistelusta ja toteuttamisesta;

13.  toteaa, etteivät toimenpiteet korvaa toimenpiteitä, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yhtiön vastuulle, ja että toimenpiteiden kohteena ovat yksittäiset työntekijät eikä niitä käytetä PSA Peugeot Citroën -konsernin rakenneuudistukseen;

14.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; arvostaa sitä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että uudessa vuosia 2014–2020 koskevassa EGR-asetuksessa menettelyyn tehdään muitakin parannuksia ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä parannetaan;

15.  muistuttaa, että tiedonannossaan ”Euroopan autoteollisuuden kriisiin reagoiminen” (COM(2009)0104) komissio esitti yhtenäistettyä tarkastelutapaa, jonka avulla voidaan käsitellä rakenteellisia ongelmia vahvistamalla alan kilpailukykyä ja sovittamalla se paremmin tulevien tarpeiden mukaiseksi, ja että EGR:n toimenpiteillä voidaan vaikuttaa tähän myönteisesti, joskin pienimuotoisesti;

16.  palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista, ajallisesti rajoitettua ja yksilöllistä tukea; korostaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille;

17.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen pitkäaikaiseen työsuhteeseen; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; toistaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; pitää valitettavana, että EGR saattaa kannustaa yrityksiä korvaamaan työsopimussuhteessa olevat työntekijänsä työntekijöillä, joiden työsuhteet ovat epävarmempia ja lyhytaikaisempia;

18.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa; toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen esittää vuosikertomuksissa näiden tietojen vertaileva arviointi, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin pyyntöjen jälkeen vuoden 2012 talousarviossa EGR:n budjettikohdassa 04 05 01 on maksumäärärahoja 50 000 000 euroa; palauttaa mieliin, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja, ettei niitä tarvitse siirtää entiseen tapaan muista budjettikohdista, koska siitä saattaisi koitua haittaa EGR:n tavoitteiden saavuttamiselle;

20.  pitää valitettavana neuvoston päätöstä lopettaa kriisiin liittyvä poikkeus, joka on mahdollistanut rahoitustuen tarjoamisen myös nykyisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanotuille työntekijöille maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten vuoksi työttömäksi jääneiden lisäksi ja unionin yhteisrahoitusosuuden nostamisen 65 prosenttiin ohjelman kustannuksista määräaikaan 31. joulukuuta 2011 mennessä toimitettujen hakemusten osalta, ja kehottaa neuvostoa ottamaan tämän mahdollisuuden viipymättä uudelleen käyttöön;

21.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

22.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/015 FR/Peugeot, Ranska)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2012/680/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö