Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2165(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0333/2012

Pateikti tekstai :

A7-0333/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/10/2012 - 13.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0380

Priimti tekstai
PDF 373kWORD 58k
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2010/015 FR/Peugeot“
P7_TA(2012)0380A7-0333/2012
Rezoliucija
 Priedas

2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2010/015 FR/Peugeot“) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0461 – C7-0222/2012),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (toliau –2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punkte,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0333/2012),

A.  kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones,

B.  kadangi Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama,

D.  kadangi Prancūzija paprašė pagalbos dėl 2 089 atleidžiamų darbuotojų (visiems teiktina pagalba), iš kurių per ataskaitinį laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. 649 darbuotojai atleisti iš dviejų grupės PSA Peugeot Citroën patronuojamųjų įmonių (Peugeot Citroën Automobiles ir Sevelnord) ir likę 1 440 darbuotojų atleista iš tų pačių įmonių prieš ataskaitinį laikotarpį bei po jo pagal tą patį darbuotojų išėjimo iš darbo savo noru planą,

E.  kadangi ši paraiška atitinka teisės gauti paramą kriterijus, nustatytus pagal EGF reglamentą,

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos sąlygos, nustatytos EGF reglamento 2 straipsnio a punkte, ir kad todėl Prancūzija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad 2010 m. gegužės 5 d. Prancūzijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti, o iki 2012 m. balandžio 13 d. teikta papildoma informacija ir kad 2012 m. rugpjūčio 21 d. Komisija pateikė galutinį paraiškos vertinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad vertinimo procesas truko labai ilgai ir užsitęsė;

3.  apgailestauja, kad vertinimo laikotarpis nuo paraiškos pateikimo 2010 m. gegužės 5 d. iki biudžeto valdymo institucijos pasiūlymo priimti sprendimą patvirtinimo 2012 m. rugpjūčio 21 d. truko 27 mėnesius; pažymi, kad tai iki šiol ilgiausias paraiškos dėl EGF lėšų mobilizavimo vertinimo laikotarpis nuo šio fondo sukūrimo 2007 m.;

4.  pažymi, kad šioje paraiškoje nurodyti darbuotojai atleisti dešimtyje Prancūzijos regionų, kurių dauguma išsidėstę šiaurinėje šalies pusėje, tačiau daugiausia savo noru iš darbo išėjusių darbuotojų buvo Bretanėje (32 proc. savo noru iš darbo išėjusių darbuotojų), Il de Franse (25 proc.) ir Franš Kontė (13 proc.);

5.  pažymi, kad suderintas individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų paketas, kurį remia EGF, sudaro dalį savanoriško darbuotojų atleidimo plano, pagal kurį padedama 5 100 darbuotojų palikti įmonę PSA ir kuris taip pat apima priemones, būtinas taikyti pagal Prancūzijos nacionalinę teisę, kai vykdomi didelės apimties atleidimai iš darbo, pvz., pagal ankstyvo išėjimo į pensiją planus;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad grupės PSA Peugeot Citroën patronuojamoji įmonė Peugeot Citroën Automobiles Prancūzijos įstatymų įpareigota prisidėti prie šių regionų atgaivinimo ir tai padėtų kurti naują veiklą ir naujas darbo vietas, kad būtų sušvelnintas darbuotojų atleidimo poveikis;

7.  pažymi, kad EGF rems tik priemones, papildančias tas priemones, kurių reikia pagal nacionalinę teisę ir kurios priskiriamos trims darbuotojų atleidimo iš darbo plano kryptims: profesiniam arba asmeniniam planui, kvalifikacijos keitimo atostogoms ir įmonės steigimui arba perėmimui; prašo suteikti daugiau informacijos apie priemonių, įtrauktų į suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų paketą, ypatybes, kurios jas daro papildomomis, palyginti su priemonėmis, kurios privalomos pagal nacionalinius teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

8.  palankiai vertina tai, kad, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, Prancūzijos valdžios institucijos nusprendė pradėti taikyti priemones dar nepriėmus galutinio sprendimo suteikti EGF paramą pagal siūlomą suderintų priemonių paketą;

9.  pažymi, kad į suderintą paketą įtrauktos išmokos, numatomos pagal kategoriją „kvalifikacijos keitimo atostogos“, kurias sudaro vidutiniškai 5 105,18 EUR vienam darbuotojui ir kurios skiriamos 1 080 darbuotojų; primena, kad EGF parama visų pirma turėtų būti skiriama mokymams ir darbo paieškoms, taip pat mokymo programoms, o ne tiesioginėms bedarbių pašalpoms, kurios priklauso nacionalinių institucijų kompetencijai, finansuoti;

10.  primena, kad svarbu gerinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per profesinę karjerą; tikisi, kad suderintų priemonių pakete siūlomi mokymai bus ne tik pritaikyti prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie esamos verslo aplinkos;

11.  prašo suteikti daugiau informacijos apie teikiamus mokymus, ypač vyresnio negu 55 metai amžiaus darbuotojams, kurie sudaro daugiau negu 41,55 proc. remtinų darbuotojų, ir pabrėžia perkvalifikavimo norint integruotis į aktyvią darbo rinką priemonių, suderintų su būsimais darbo rinkos poreikiais siekiant skatinti tvarų užimtumą, svarbą;

12 atkreipia dėmesį į tai, kad reikėtų pasimokyti iš šios ir kitų paraiškų dėl masinių atleidimų rengimo ir jų tenkinimo;

13.  pažymi, kad numatytos priemonės nepakeis priemonių, už kurias atsakingos įmonės ir kurios taikomos pagal nacionalinę teisę arba kolektyvinius susitarimus, ir kad priemonės skiriamos pavieniams darbuotojams ir nebus naudojamos įmonei PSA pertvarkyti;

14.  reikalauja, kad susijusios institucijos dėtų reikiamas pastangas pagerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką siekdamos pagreitinti EGF lėšų mobilizavimą; palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimo tvarką, pagerino procedūrą, pagal kurią Komisija biudžeto valdymo institucijai teikia atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; tikisi, kad kiti procedūros patobulinimai bus įtraukti į naująjį reglamentą dėl EGF (2014–2020 m.) ir kad bus pasiektas didesnis EGF efektyvumas, skaidrumas ir matomumas;

15.  primena, kad Komisija savo komunikate „Kovos su Europos automobilių pramonės krize veiksmai“ (COM(2009)0104) pristatė integruotą struktūrinių problemų sprendimo metodą, pagal kurį didinamas sektoriaus konkurencingumas ir sektorius labiau derinamas prie ateities poreikių, ir mano, EGF priemonės galėtų tinkamai prisidėti prie šio metodo taikymo, nors ir nedideliu mastu;

16.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį EGF gali atlikti iš naujo į darbo rinką integruojant atleistus darbuotojus;

17.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu EGF lėšomis turėtų būti remiamas individualių atleistų darbuotojų grįžimas į darbo rinką ilgam laikui; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių; apgailestauja dėl to, kad EGF gali paskatinti įmones pagal sutartis dirbančius darbuotojus pakeisti darbuotojais, kurie dirbtų mažiau palankiomis sąlygomis ir trumpesnį laikotarpį;

18.  pažymi, kad informacija apie suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šios priemonės papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; primena savo raginimą Komisijai į jos rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą siekiant, kad būtų visiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nesidubliuotų Sąjungos finansuojamos paslaugos;

19.  palankiai vertina tai, kad atsižvelgta į Parlamento reikalavimus ir 2012 m. biudžeto EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 nurodyti mokėjimų asignavimai – 50 000 000 EUR; primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, taigi dėl to jam turi būti atskirai skiriama lėšų; taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma anksčiau, kadangi tai gali trukdyti siekti EGF politikos tikslų;

20.  apgailestauja dėl Tarybos sprendimo neleisti toliau taikyti dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos, pagal kurią galima teikti finansinę pagalbą ir darbuotojams, atleistiems dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės, kartu su pagalba darbuotojams, prarandantiems darbą dėl pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padidinti Sąjungos bendro finansavimo lygį iki 65 proc. programos sąnaudų paraiškoms, pateiktoms po 2011 m. gruodžio 31 d. termino, ir ragina Tarybą nedelsiant vėl leisti taikyti šią priemonę;

21.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

22.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2010/015 FR/Peugeot“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2012/680/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika