Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2165(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0333/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0333/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2012 - 13.17
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0380

Pieņemtie teksti
PDF 374kWORD 56k
Otrdiena, 2012. gada 23. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds: pieteikums EGF/2010/015 Peugeot
P7_TA(2012)0380A7-0333/2012
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2010/015 FR/Peugeot) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0461 – C7-0222/2012),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 28. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(2) (EGF regula),

–  ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusēju sarunu procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0333/2012),

A.  tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) darbības joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par EGF līdzekļu izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

D.  tā kā Francija ir lūgusi palīdzību visiem 2089 darbiniekiem, no kuriem 649 cilvēki tika atlaisti no darba divās PSA Peugeot Citroën grupas filiālēs (Peugeot Citroën Automobiles un Sevelnord) pārskata periodā no 2009. gada 1. novembra līdz 2010. gada 28. februārim un 1440 cilvēki tika atlaisti no darba šajos uzņēmumos pirms un pēc minētā pārskata perioda saskaņā ar darbinieku skaita samazināšanas plānu, kas pamatojās uz brīvprātīgu aiziešanu no darba;

E.  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālo atbalstu;

2.  norāda, ka Francijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2010. gada 5. maijā, līdz 2012. gada 13. aprīlim sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija nāca klajā ar tā galīgo novērtējumu 2012. gada 21. augustā; norāda, ka novērtēšanas process bija ļoti garš un ilgs;

3.  pauž nožēlu par to, ka kopš pieteikuma iesniegšanas 2010. gada 5. maijā tā izvērtēšanai bija vajadzīgi 27 mēneši, lai 2012. gada 21. augustā tiktu pieņemts priekšlikums budžeta lēmējinstitūcijas lēmumam; norāda, ka kopš EGF izveides 2007. gadā tas ir līdz šim garākais periods, kas bijis vajadzīgs, lai izvērtētu pieteikumu EGF izmantošanai;

4.  ņem vērā, ka šajā pieteikumā minētā darbinieku skaita samazināšana ir skārusi 10 Francijas reģionus, kas lielākoties atrodas Francijas ziemeļos, tomēr brīvprātīga aiziešana no darba galvenokārt bija vērojama Bretaņā (32 % no darbiniekiem, kas aizgāja no darba brīvprātīgi), Ildefransā (25 %) un Franškontē (13 %);

5.  norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums, kam tiek piešķirts EGF finansējums, ietilpst plānā par brīvprātīgu aiziešanu no darba, kurš tika izstrādāts, lai palīdzētu 5100 darbiniekiem aiziet no darba uzņēmumā PSA un kurā arī ir ietverti pasākumi, kas gadījumos, kad darbinieki tiek masveidā atlaisti no darba, jāveic saskaņā ar Francijas tiesību aktiem, piemēram, priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas izmantošana;

6.  ņem vērā to, ka PSA Peugeot Citroën grupas filiālei Peugeot Citroën Automobiles saskaņā ar Francijas tiesību aktiem ir jāsniedz ieguldījums minēto reģionu aktivitātes atjaunošanā, palīdzot radīt jaunas darbības un jaunas darbavietas, lai samazinātu darbinieku skaita samazināšanas ietekmi šajos reģionos;

7.  norāda, ka ar EGF līdzekļiem tiks atbalstīti tikai tie pasākumi, ar kuriem papildinās valsts tiesību aktos paredzētos pasākumus, kas ietilpst atlaišanas no darba plāna trīs daļās ‐ “profesionāls vai personisks projekts”, “pārkvalificēšanās atvaļinājums” un “uzņēmumu veidošana vai uzņēmējdarbības atsākšana”; prasa sniegt vairāk informācijas par to, kādas ir pasākumu iezīmes, kas ļauj ar šiem saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopumā iekļautajiem pasākumiem papildināt valsts tiesību aktos vai koplīgumos paredzētos obligātos pasākumus;

8.  atzinīgi vērtē to, ka nolūkā ātri palīdzēt darba ņēmējiem Francijas iestādes nolēma attiecīgo pasākumu īstenošanu sākt, pirms tika pieņemts galīgais lēmums par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātā saskaņotā pakalpojumu kopuma īstenošanai;

9.  ņem vērā to, ka saskaņoto pakalpojumu kopuma kategorijā “pārkvalificēšanās atvaļinājums” ir iekļauts pabalsts EUR 5105,18 apmērā vienam darbiniekam un ka šis pabalsts ir paredzēts 1080 darbiniekiem; atgādina, ka atbalsts no EGF pirmām kārtām jāpiešķir apmācībai un darba meklēšanai, kā arī mācību programmām, nevis tiešā veidā jāizmanto bezdarbnieka pabalstu izmaksai, kas ir dalībvalstu iestāžu kompetence;

10.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; cer, ka saskaņotā pakalpojumu kopumā piedāvātā apmācība būs pielāgota ne vien atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī faktiskajai uzņēmējdarbības videi;

11.  prasa sniegt vairāk informācijas par paredzētās apmācības veidiem, jo īpaši par apmācību, kas paredzēta darbiniekiem vecumā pēc 55 gadiem jeb 41,55 % darbinieku, kuriem tiks sniegta palīdzība, un uzsver to, ka ir svarīgi iekļaut aktīvos darba tirgus pasākumos pārkvalifikāciju un apmācību, kas atbilst turpmākajām darba tirgus vajadzībām, lai veicinātu ilgtspējīgu nodarbinātību;

12. uzsver to, ka ir jāmācās no gūtās pieredzes, sagatavojot un īstenojot šo un citus pieteikumus darbinieku masveida atlaišanas problēmas risināšanai;

13.  ņem vērā, ka ar pasākumiem netiks aizstāti pasākumi, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir jāveic uzņēmumam, un ka pasākumi paredzēti atsevišķiem darbiniekiem un netiks izmantoti, lai pārstrukturētu uzņēmumu PSA;

14.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, kas ļautu uzlabot ar procedūru un budžetu saistītos noteikumus, lai paātrinātu EGF līdzekļu izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, ko Komisija ir ieviesusi pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu, lai novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegtu kopā ar priekšlikumu par EGF līdzekļu izmantošanu; cer, ka jaunajā EGF regulā (2014–2020) tiks iekļauti turpmāki procedūras uzlabojumi un ka tiks palielināts EGF lietderīgums, pārredzamība un pamanāmība;

15.  atgādina, ka Komisija paziņojumā “Reaģējot uz krīzi Eiropas autorūpniecībā” (COM(2009)0104) ir ierosinājusi ieviest integrētu pieeju strukturālu problēmu risināšanai, tādējādi padarot nozari konkurētspējīgāku un piemērotāku turpmākajām vajadzībām, un EGF finansētie pasākumi var sniegt pozitīvu ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā, lai arī tas ir iespējams tikai ierobežotā apmērā;

16.  atgādina, ka iestādes ir apņēmušās nodrošināt netraucētu un ātru procedūras norisi, pieņemot lēmumus par EGF līdzekļu izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, terminētu un individuālu atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar globalizāciju un finanšu un ekonomikas krīzi; uzsver, ka EGF var būt liela nozīme atlaisto darbinieku reintegrācijā darba tirgū;

17.  uzsver, ka atbilstoši EGF regulas 6. pantam ar EGF atbalstu ir jānodrošina iespēja konkrētiem no darba atlaistiem darba ņēmējiem atgriezties darba tirgū, veidojot ilgtermiņa darba attiecības; turklāt uzsver, ka ar EGF atbalstu drīkst līdzfinansēt tikai aktīvus darba tirgus pasākumus, kas spēj nodrošināt stabilu nodarbinātību ilgtermiņā; vēlreiz uzsver, ka EGF atbalsts nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; pauž nožēlu, ka EGF atbalsts varētu rosināt uzņēmumus savus līgumdarbiniekus aizstāt ar mainīgāku, uz neilgu laiku nodarbinātu darbaspēku;

18.  konstatē ‐ informācija par saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, kas finansējami no EGF, ir sniegta, norādot, ka tie papildina ar struktūrfondu līdzekļiem finansētās darbības; vēlreiz aicina Komisiju gada pārskatos iekļaut šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek ievērots spēkā esošais regulējums un ka Savienības finansētie pakalpojumi netiek sniegti divreiz;

19.  atzinīgi vērtē to, ka pēc Parlamenta pieprasījuma 2012. gada budžetā EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) ir iekļautas maksājumu apropriācijas EUR 50 000 000 apmērā; atgādina, ka EGF tika izveidots kā atsevišķs, specifisks instruments ar konkrētiem mērķiem un termiņiem un ka līdz ar to tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, tādējādi novēršot vajadzību pārvietot līdzekļus no citām budžeta pozīcijām, kā tas noticis iepriekš un kas varētu apgrūtināt EGF politikas mērķu sasniegšanu;

20.  pauž nožēlu par to, ka attiecībā uz pieteikumiem, kuri iesniegti pēc 2011. gada 31. decembra, Padome ir nolēmusi nepiemērot t. s. krīzes laiku izņēmuma režīmu (kas ļāva sniegt atbalstu ne vien tiem darbiniekiem, kuri atlaisti sakarā ar pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, kuru atlaišana ir pašreizējās finanšu un ekonomikas krīzes rezultāts, un kas ļāva palielināt Savienības līdzfinansējuma īpatsvaru līdz 65 % no programmas izmaksām), un aicina Padomi nekavējoties atjaunot šo izņēmuma režīmu;

21.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

22.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

23.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2010/015 FR/Peugeot)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2012/680/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika