Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2165(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0333/2012

Ingivna texter :

A7-0333/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2012 - 13.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0380

Antagna texter
PDF 215kWORD 48k
Tisdagen den 23 oktober 2012 - Strasbourg
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/015 FR/Peugeot
P7_TA(2012)0380A7-0333/2012
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/015 FR/Peugeot från Frankrike) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0461 – C7-0222/2012),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1) (IIA av den 17 maj 2006), särskilt punkt 28,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2) (EGF-förordningen),

–  med beaktande av det förfarande för trepartsmöten som föreskrivs i punkt 28 i IIA av den 17 maj 2006,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0333/2012), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har inrättat lämpliga lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (”fonden”) har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att ansöka om stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till IIA av den 17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D.  Frankrike har ansökt om ekonomiskt stöd från fonden till följd av 2 089 uppsägningar, varav alla berörs av stödåtgärder, och varav 649 uppsägningar ägde rum vid två dotterbolag i koncernen PSA Peugeot Citroën (Peugeot Citroën Automobiles och Sevelnord) under referensperioden mellan den 1 november 2009 och den 28 februari 2010 och ytterligare 1 440 arbetstagare frivilligt sade upp sig från samma företag före och efter referensperioden till följd av samma uppsägningsplan.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt EGF-förordningen.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 2 a i EGF-förordningen är uppfyllda och att Frankrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet noterar att de franska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 5 maj 2010 och att denna kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 13 april 2012, och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 21 augusti 2012. Parlamentet noterar att utvärderingsprocessen var mycket lång och utdragen.

3.  Europaparlamentet beklagar att bedömningen tog 27 månader från det att ansökan lämnades in den 5 maj 2010 tills förslaget till beslut lades fram för budgetmyndigheten den 21 augusti 2012. Parlamentet konstaterar att denna ansökan om utnyttjande av fonden har haft den hittills längsta bedömningsperioden sedan inrättandet 2007.

4.  Europaparlamentet noterar att de uppsägningar som omfattas av denna ansökan gäller 10 franska regioner, av vilka de flesta ligger i norra Frankrike. De frivilliga uppsägningarna berör dock i synnerhet regionerna Bretagne (32 procent), Ile-de-France (25 procent) och Franche-Comté (13 procent).

5.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som finansieras via fonden är en del av den plan för frivilliga uppsägningar som infördes för att hjälpa 5 100 arbetstagare att lämna PSA och som också omfattar åtgärder som Frankrikes nationella rätt kräver vid massuppsägningar, såsom förtida pension.

6.  Europaparlamentet noterar att Peugeot Citroën Automobiles, som är dotterbolag till PSA Peugeot Citroën, i enlighet med fransk rätt måste bidra till att vitalisera dessa regioner, dvs. bidra till att skapa ny verksamhet och nya arbetstillfällen för att mildra konsekvenserna av uppsägningarna.

7.  Europaparlamentet noterar att fonden endast kommer att finansiera åtgärder som kompletterar de åtgärder som krävs av den nationella rätten inom tre av uppsägningsplanens områden: ”yrkesinriktad eller individuell plan”, ”ledighet för omskolning” och ”starta eller överta ett företag”. Parlamentet begär mer information om de särdrag hos de åtgärder som ingår i det samordnade paketet med individanpassade tjänster som gör dessa till kompletterande åtgärder jämfört med de åtgärder som är obligatoriska enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

8.  Europaparlamentet ser positivt på att de franska myndigheterna beslutat att inleda åtgärderna före det slutliga beslutet om att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd.

9.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet omfattar bidrag inom ramen för kategorin ”ledighet för omskolning” och uppgår till ett genomsnittsbelopp på 5 105,18 EUR per arbetstagare och att detta erbjuds 1 080 arbetstagare. Parlamentet påminner om att fondens stöd främst ska ges till utbildning och jobbsökande samt utbildningsprogram i stället för att direkt bidra till arbetslöshetsunderstödet, som de nationella institutionerna är ansvariga för.

10.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och ett erkännande av de färdigheter och den kompetens som förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas behov utan också till den faktiska affärsmiljön.

11.  Europaparlamentet begär mer information om de olika typer av utbildning som tillhandahålls, särskilt för anställda över 55 år, vilka utgör mer än 41,55 procent av de arbetstagare som omfattas, och betonar betydelsen av utbildning och omskolning för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i linje med de framtida behoven på arbetsmarknaden, för att främja hållbar sysselsättning.

12.Europaparlamentet påpekar att lärdomar bör dras av förberedelserna och genomförandet i samband med denna och andra ansökningar som rör massuppsägningar.

13.  Europaparlamentet konstaterar att åtgärderna inte kommer att ersätta de åtgärder som bolaget ansvarar för enligt nationella rätt eller enligt kollektivavtal och att åtgärderna avser enskilda arbetstagare och inte kommer att användas för en omstrukturering av PSA.

14.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen, efter en begäran från Europaparlamentet om att påskynda frigörandet av bidrag, i syfte att för budgetmyndigheten lägga fram kommissionens bedömning av berättigandet av en ansökan om medel från fonden tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar ska integreras i den nya förordningen om fonden (2014–2020) och att ökad effektvitet, transparens och tydlighet därmed ska uppnås inom fonden.

15.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen i sitt meddelande ”Insatser mot krisen i den europeiska bilindustrin” (COM(2009)0104) har presenterat en integrerad strategi för hantering av strukturproblemen genom att göra sektorn konkurrenskraftigare och mera anpassad till framtidens behov, där fonden kan bidra på ett positivt sätt, om än i liten skala.

16.  Europaparlamentet erinrar om institutionernas åtagande att säkerställa ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har sagts upp till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet understryker att fonden kan spela en viktig roll för att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden.

17.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i EGF-förordningen bör säkerställas att fonden stöder ett långsiktigt återinträde på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet beklagar djupt att fonden skulle kunna ge företagen incitament att ersätta fast anställda med en mer osäker arbetsstyrka på korttidskontrakt.

18.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan unionsfinansierade tjänster.

19.  Europaparlamentet välkomnar att budgeten för 2012, efter krav från parlamentet, innehåller betalningsbemyndiganden på 50 000 000 EUR för budgetpost 04 05 01 som avser fonden. Parlamentet påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och att den därför förtjänar ett eget anslag, som innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket inträffade tidigare och som kunde inverka negativt på uppfyllandet av fondens mål.

20.  Europaparlamentet beklagar rådets beslut att blockera förlängningen av ”krisundantaget”, som gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen utöver de arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av strukturförändringar inom världshandeln, och som gör det möjligt att öka unionens andel av samfinansieringen till 65 procent av kostnaderna för programmen, för ansökningar som lämnats in efter tidsfristen den 31 december 2011, och uppmanar rådet att omedelbart återinföra denna åtgärd.

21.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/015 FR/Peugeot från Frankrike)

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut 2012/680/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy