Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2228(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0345/2012

Внесени текстове :

A7-0345/2012

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0381

Приети текстове
PDF 321kWORD 55k
Вторник, 23 октомври 2012 г. - Страсбург
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2012/003 DK/Vestas - Дания
P7_TA(2012)0381A7-0345/2012
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/003 DK/Vestas от Дания) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0502 – C7–0292/2012),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) №1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0345/2012),

A.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че обхватът на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза,

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г., и като се отдава необходимото внимание на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на приемането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.  като има предвид, че Дания е поискала помощ за 720 съкращения, насочена напълно за подпомагане на съкратени от производителя на вятърни генератори Vestas Group в Дания,

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ,

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Дания има право на финансово подпомагане по посочения регламент;

2.  Отбелязва, че датските органи са внесли заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 14 май 2012 г. и че оценката му е била представена от Комисията на 13 септември 2012 г.; приветства бързия процес на оценка;

3.  Отбелязва, че привличането на иновативно предприятие като Vestas е осигурило голям брой работни места за високообразовани и висококвалифицирани работници в промишлеността в съответните общини и че загубата на тези работни места е поставила региона в затруднение; отбелязва, че съкращенията са били направени в момент, в който безработицата е нараствала с бързи темпове, например през февруари 2012 г. безработните са били 36 426 в Midtjylland и 40 004 в Syddanmark (спрямо съответно 28 402 и 29 751 през август 2011 г.);

4.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, датските органи са взели решение да започнат прилагането на мерките преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

5.  Приветства факта, че изпълнението на съгласувания пакет персонализирани услуги е започнало на 12 август 2012 г., значително преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ от бюджетния орган;

6.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на работниците посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но също и с актуалната бизнес среда, особено като се отчита, че много от съкратените работници са висококвалифицирани експерти и техници;

7.  Отбелязва, че това е третото заявление за ЕФПГ относно съкращения в промишлеността на вятърните генератори, всички от които са от Дания (EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery и EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber);

8.  Приветства факта, че по време на етапа на проектиране на пакета са проведени консултации със социалните партньори и че те ще бъдат информирани относно изпълнението на проекта;

9.  Отбелязва, че уволненията в община Ringkøbing-Skjern са пряк резултат от стратегическото решение, взето от Vestas group през ноември 2011 г., за реорганизиране на структурата им и увеличаване на близост до клиентите им на регионалните пазари, особено в Китай; отбелязва, че тази реорганизация ще доведе до 2 335 съкращения в световен мащаб и до намаляване на постоянните разходи на групата, което се изчислява на 150 млн. евро;

10.  Подчертава факта, че следва да се извлекат поуки от подготовката и изпълнението на настоящото и други заявления, които касаят масови съкращения;

11.  Отбелязва, че ЕФПГ вече е оказал подкрепа на 325 от 825-те работници от Vestas group, съкратени по време на първия кръг от уволнения, проведени през 2009 г.; отправя питане относно резултатите от съгласувания пакет по отношение на равнището на повторно професионално интегриране на съкратените работници на пазара на труда и относно това дали са били извлечени някакви поуки за новото разгръщане на ЕФПГ в региона;

12.  Приветства факта, че този пакет съдържа значителни финансови стимули за създаване на собствен бизнес, който ще бъде изрично свързан с участието в курсове за предприемачи и мониторинг в края на проекта на ЕПФГ;

13.  Отбелязва обаче, че повече от половината от подкрепата от ЕФПГ вероятно ще бъде изразходвана за финансови помощи – очаква се 720 работници да получат дневни надбавки (включително студентски стипендии), оценявани на 10 400 EUR на работник;

14.  Припомня, че подкрепата от ЕФПГ следва да бъде разпределена предимно за търсене на работа и програми за обучение, вместо да допринася пряко за финансови помощи; счита, че ако бъде включена в пакета, подкрепата от ЕФПГ следва да има допълващ характер и никога да не замества помощите, за които по силата на националното законодателство или на колективни споразумения са отговорни държавите членки или предприятията;

15.  Отправя искане към съответните институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ наред с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че в новия регламент за ЕФПГ (2014‐2020 г.) ще бъдат включени допълнителни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

16.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат на глобализацията и финансовата и икономическа криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на съкратените работници на пазара на труда;

17.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; освен това подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори; изразява съжаление поради факта, че ЕФПГ би могъл да стимулира дружествата да заменят своя договорно нает персонал с по-гъвкава работна сила на краткосрочен договор;

18.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно зачитане на съществуващите правила и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

19.  Приветства факта, че вследствие на отправените искания на Парламента, в бюджета за 2012 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 50 000 000 EUR в бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01;

20.Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

21.  Възлага на своя председател да подпише решението, съвместно с председателя на Съвета, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/003 DK/Vestas от Дания)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2012/731/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност