Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2228(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0345/2012

Předložené texty :

A7-0345/2012

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0381

Přijaté texty
PDF 304kWORD 53k
Úterý, 23. října 2012 - Štrasburk
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/003 DK/VESTAS - Dánsko
P7_TA(2012)0381A7-0345/2012
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2012/003 DK/Vestas, Dánsko) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0502 – C7-0292/2012),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (dále jen „IID“ ze dne 17. května 2006), a zejména na bod 28 této dohody,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (dále jen „nařízení EFG“),

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 28 IID ze dne 17. května 2006,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0345/2012),

A.   vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila náležité legislativní a rozpočtové nástroje, které mají poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce,

B.   vzhledem k tomu, že u žádostí podaných po 1. květnu 2009 byla působnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni bezprostředně v důsledku světové finanční a hospodářské krize,

C.   vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji,

D.   vzhledem k tomu, že Dánsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 721 pracovníků (přičemž pomoc má být určena všem z nich) u výrobce větrných turbín Vestas Group v Dánsku,

E.   vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení EFG;

1.   souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení EFG jsou splněny, a Dánsko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.   bere na vědomí, že dánské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 14. května 2012 a že posouzení této žádosti vydala Komise dne 13. září 2012; vítá rychlý postup hodnocení žádosti;

3.   konstatuje, že přilákání tak inovativního podniku, jakým je Vestas, který zajistil mnoho vysoce kvalifikovaných a špičkových pracovních míst v průmyslu, bylo pro dotčené obce velkým úspěchem a že ztráta těchto míst přivedla region do obtížné situace; poznamenává, že k tomuto propouštění došlo v době, kdy nezaměstnanost prudce stoupá – například v únoru 2012 bylo v Midtjyllandu 36 426 nezaměstnaných a v Syddanmarku 40 004 (oproti 28 402, resp. 29 751 v srpnu 2011);

4.   vítá skutečnost, že se dánské orgány rozhodly zajistit pracovníkům rychlou pomoc, a proto začaly uplatňovat opatření ještě před tím, než bude s konečnou platností rozhodnuto o přidělení finanční podpory z EFG na navrhovaný koordinovaný soubor opatření;

5.   vítá skutečnost, že uplatňování koordinovaného souboru opatření individualizovaných služeb začalo dne 12. srpna 2012 – dlouho před rozhodnutím rozpočtového orgánu o přidělení finanční podpory z EFG;

6.   připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která tvoří součást koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také skutečnému podnikatelskému prostředí, zvláště vzhledem k tomu, že mnozí z propuštěných byli vysoce kvalifikovaní odborníci a technici;

7.   konstatuje, že toto je třetí žádost o pomoc z EFG v reakci na propouštění v odvětví výroby větrných turbín, přičemž všechny přišly z Dánska (EGF/2010/017 DK Midtjylland Machinery a EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber );

8.   vítá skutečnost, že se sociálními partnery proběhly konzultace během přípravy souboru opatření a budou informováni o realizaci projektu;

9.   poznamenává, že propouštění v samosprávné obci Ringkøbing-Skjern je přímým důsledkem strategického rozhodnutí společnosti Vestas Group z listopadu 2011 reorganizovat svou strukturu a přiblížit se svým zákazníkům na regionálních trzích, zejména v Číně; konstatuje, že tato reorganizace bude mít za důsledek propuštění 2 335 pracovníků všude ve světě a podle odhadů se fixní náklady skupiny sníží o 150 milionů EUR;

10.   zdůrazňuje, že je třeba poučit se z přípravy a provádění této a dalších žádostí týkajících se masového propouštění;

11.   poznamenává, že EFG již poskytl podporu 325 z 825 pracovníků společnosti Vestas Group propuštěných v prvním kole snižování stavu zaměstnanců v roce 2009; zajímá se o výsledky koordinovaného souboru v tom smyslu, v jaké míře se podařilo znovuzačlenit propuštěné pracovníky na trh práce a jaká přinesla tato pomoc poučení pro nová opatření financovaná z EFG v tomto regionu;

12.   vítá skutečnost, že soubor obsahuje značné finanční pobídky pro zakládání vlastních podniků, které budou důsledně spojeny s účastí na kurzech a při monitorování na konci projektu pomoci z EFG;

13.   konstatuje, že více než polovina podpory z EFG bude možná vynaložena na různé finanční příspěvky a příplatky – uvádí se, že 720 pracovníků bude pobírat příspěvky na živobytí (včetně studentských grantů), jejichž výše se odhaduje na 10 400 EUR na pracovníka;

14.   připomíná, že podpora EFG by se měla poskytovat v první řadě na hledání nových pracovních míst a na programy odborné přípravy, a nikoli přímo přispívat k finančním dávkám; domnívá se, že je-li součástí souboru opatření, měla by být podpora z EFG pouze doplňující povahu a nikdy by neměla nahrazovat dávky, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné členské státy nebo podniky;

15.   žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí ke zlepšení procedurálních a rozpočtových postupů s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG; oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG také hodnocení Komise ohledně způsobilosti žádosti předložené v rámci EFG; doufá, že další vylepšení postupu budou začleněna do nového nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a bude dosaženo vyšší účinnosti, transparentnosti a viditelnosti EFG;

16.   připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu zaměřenou na pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou může EFG hrát při znovuzačleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

17.   zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví; lituje skutečnosti, že pomoc z EFG může být pro společnosti motivací k tomu, aby smluvní zaměstnance nahrazovali zaměstnanci s flexibilnějšími a krátkodobými smlouvami;

18.   konstatuje, že informace o koordinovaném balíčku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

19.   vítá skutečnost, že na základě žádostí Parlamentu jsou v rozpočtové linii pro EFG 04 05 01 v rozpočtu na rok 2012 prostředky na platby ve výši 50 000 000 EUR;

20. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

21.   pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

22.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení žádost EGF/2012/003 DK/Vestas, Dánsko)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2012/731/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí