Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2228(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0345/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0345/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0381

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 315kWORD 60k
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/003 DK/VESTAS - Δανία
P7_TA(2012)0381A7-0345/2012
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Oκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/003 DK/Vestas από την Δανία) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0502 – C7-0292/2012),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0345/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕTΠ) διευρύνθηκε για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1ης Μαΐου 2009 προκειμένου να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία έχει ζητήσει στήριξη για 720 απολύσεις (ζητείται ενίσχυση για όλες) στην εταιρία κατασκευής ανεμογεννητριών Vestas Group στην Δανία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Δανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι αρχές της Δανίας υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 14 Μαΐου 2012 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 13 Σεπτεμβρίου 2012· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης·

3.  παρατηρεί ότι η προσέλκυση μιας καινοτόμου επιχείρησης όπως η Vestas δημιούργησε πολλές θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου για εξειδικευμένους βιομηχανικούς εργαζομένους στους δήμους και στις κοινότητες της περιοχής και ότι η απώλεια αυτών των θέσεων εργασίας έχει δημιουργήσει προβλήματα στην περιοχή· παρατηρεί ότι οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν σε περίοδο ραγδαίας αύξησης της ανεργίας, δεδομένου ότι οι σχετικοί αριθμοί ήταν, για παράδειγμα, 36 426 στην περιφέρεια Midtjylland τον Φεβρουάριο του 2012 και 40 004 στη περιφέρεια Syddanmark (σε σύγκριση με 28 402 και 29 751 αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2011)·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζομένους ταχεία βοήθεια, οι αρχές της Δανίας αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των μέτρων πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η εφαρμογή της συντονισμένης δέσμης μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση ξεκίνησε στις 12 Αυγούστου 2012, πολύ πριν ληφθεί από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή η τελική απόφαση χορήγησης της στήριξης από το ΕΤΠ·

6.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και μέσω της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο υφιστάμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί από τους απολυθέντες εργαζομένους ήταν εξειδικευμένοι επιστήμονες και τεχνικοί·

7.  επισημαίνει ότι πρόκειται για την τρίτη αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ σχετικά με απολύσεις στον κλάδο των ανεμογεννητριών, προερχομένων και των τριών από τη Δανία (EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery και EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber)·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ζητήθηκε η γνώμη των κοινωνικών εταίρων κατά τη φάση σχεδιασμού της δέσμης και διότι θα τηρούνται ενήμεροι σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος·

9.  παρατηρεί ότι οι απολύσεις στον δήμο Ringkøbing-Skjern αποτελούν άμεση συνέπεια της στρατηγικής απόφασης που έλαβε ο όμιλος Vestas τον Νοέμβριο του 2011 περί αναδιοργάνωσης της δομής του και περί αυξημένης εγγύτητας με τους πελάτες του στις περιφερειακές αγορές και δη στη Κίνα· σημειώνει ότι η εν λόγω αναδιοργάνωση θα οδηγήσει σε 2 335 απολύσεις παγκοσμίως και ότι αναμένεται να μειώσει κατά 150 εκ. EUR τα πάγια έξοδα του ομίλου·

10.  τονίζει το γεγονός ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από την προετοιμασία και την υλοποίηση της ανωτέρω αίτησης καθώς και άλλων αιτήσεων που αφορούν μαζικές απολύσεις·

11.  παρατηρεί ότι το ΕΤΠ έχει ήδη παράσχει στήριξη στους 325 από τους 825 εργαζομένους του ομίλου Vestas που απολύθηκαν στο πρώτο κύμα απολύσεων που έγιναν το 2009· επιθυμεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα που είχε η συντονισμένη δέσμη μέτρων όσον αφορά τα ποσοστά επανένταξης των απολυθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και για τα διδάγματα που έχουν ενδεχομένως ληφθεί σε σχέση με την νέα εφαρμογή του ΕΤΠ στην περιοχή·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η δέσμη περιέχει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων που συνδέονται αποκλειστικά με την συμμετοχή σε μαθήματα επιχειρηματικότητας και με διαδικασίες εποπτείας με το πέρας του προγράμματος ΕΤΠ·

13.  παρατηρεί εντούτοις ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της στήριξης του ΕΤΠ θα αναλωθεί κατά πάσα πιθανότητα σε χρηματικές αποζημιώσεις - σύμφωνα με πληροφορίες 720 εργαζόμενοι λαμβάνουν ημερήσιες αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των υποτροφιών σπουδών) οι οποίες υπολογίζονται σε 10 400 EUR ανά εργαζόμενο·

14.  υπενθυμίζει ότι η στήριξη του ΕΤΠ θα πρέπει να διοχετεύεται κυρίως σε προσπάθειες ευρέσεως εργασίας και σε προγράμματα κατάρτισης αντί να συνεισφέρει απευθείας σε χρηματικά επιδόματα· εκτιμά ότι, εφόσον εντάσσεται στη δέσμη, η στήριξη του ΕΤΠ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και ποτέ να μην υποκαθιστά επιδόματα η χορήγηση των οποίων είναι υποχρέωση κρατών μελών ή επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

15.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκτιμά τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματός του για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· ελπίζει ότι στο πλαίσιο του νέου κανονισμού του ΕTΠ (2014-2020) θα επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία και θα επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και προβολή του ΕΤΠ·

16.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται·

17.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των μεμονωμένων εργαζομένων που απολύονται· τονίζει περαιτέρω ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· εκφράζει την λύπη του για το ενδεχόμενο να παράσχει το ΕΤΠ κίνητρο σε επιχειρήσεις ώστε να αντικαταστήσουν το επί συμβάσει εργατικό δυναμικό τους με εργατικό δυναμικό στη βάση περισσότερο ευέλικτης εργασιακής σχέσης βραχυπρόθεσμης διάρκειας·

18.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνουν στοιχεία όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2012 πιστώσεις πληρωμών ύψους 50 000 000 EUR στο κονδύλιο 04 05 01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ·

20. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/003 DK/Vestas από την Δανία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2012/731/EE.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου