Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2228(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0345/2012

Esitatud tekstid :

A7-0345/2012

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0381

Vastuvõetud tekstid
PDF 212kWORD 44k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/003 DK/VESTAS
P7_TA(2012)0381A7-0345/2012
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/003 DK/Vestas, Taani) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0502 – C7-0292/2012),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 28,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse 17. mai 2006 institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0345/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks vajalikud õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.  arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, peaks koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu rahaline abi olema dünaamiline, see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Taani on taotlenud abi seoses 720 töötaja koondamisega tuuleturbiine tootvas Taani äriühingus Vestas ning abi taotletakse kõigi nimetatud töötajate jaoks;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Taanil õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Taani ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 14. mail 2012 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 13. septembril 2012; avaldab heameelt kiire hindamisprotsessi üle;

3.  märgib, et selline atraktiivne ja innovaatiline ettevõte nagu Vestas pakkus asjaomastes omavalitsuspiirkondades paljudele töötajatele kõrget kvalifikatsiooni ja kvaliteeti nõudvaid tööstussektori töökohti ning nende töökohtade kaotus on asetanud piirkonna raskesse olukorda; märgib, et koondamised on toimunud ajal, mil tööpuudus kiirelt tõuseb, näiteks 2012. aasta veebruaris oli Midtjyllandis 36 426 töötut ja Syddanmarkis 40 004 töötut (võrreldes vastavalt 28 402 ja 29 751 töötuga 2011. aasta augustis);

4.  tunneb heameelt, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Taani ametiasutused alustada meetmete rakendamist enne, kui on tehtud lõplik otsus fondi toetuse andmise kohta esildatud kooskõlastatud paketi jaoks;

5.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketti hakati rakendama 12. augustil 2012, st tunduvalt enne eelarvepädevate institutsioonide otsust anda fondist toetust;

6.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta koondatud töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte ainult koondatud töötajate vajadustele, vaid ka praegusele ettevõtluskeskkonnale, eelkõige võttes arvesse, et paljud koondatud töötajatest olid kõrge kvalifikatsiooniga eksperdid ja insenerid;

7.  märgib, et käesolev on kolmas fondi kasutuselevõtmise taotlus, mis on seotud koondamistega tuuleturbiinide tööstuses, ja et kõik kolm taotlust on esitanud Taani (EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery ja EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber);

8.  väljendab heameelt asjaolu üle, et tööturu osapooltega peeti paketi koostamisetapi käigus nõu ja neile antakse projekti elluviimisest teada;

9.  märgib, et Ringkøbing-Skjerni omavalitsusüksuses toimunud koondamised on põhjustatud otseselt strateegilisest otsusest, mille ettevõtja Vestas tegi 2011. aasta novembris ja mille kohaselt tuleb ettevõtte struktuur ümber korraldada ning minna piirkondlikel turgudel, eelkõige Hiinas, klientidele lähemale; märgib, et ümberkorralduse tõttu koondatakse üle kogu maailma 2335 inimest ja selle tulemusel vähenevad ettevõtja püsikulud hinnanguliselt 150 miljoni euro võrra;

10.  toonitab asjaolu, et nii selle taotluse kui ka muude massiliste koondamistega seotud taotluste ettevalmistamisest ja rakendamisest tuleks võtta õppust;

11.  märgib, et fondist on toetust antud juba 325-le ettevõtja Vestas 825st töötajast, kes koondati 2009. aastal toimunud esimese koondamislaine ajal; tunneb huvi, kui palju töötajaid on koordineeritud paketi abil uuesti tööturule integreeritud ja kas kõnealuses piirkonnas fondist järjekordse toetuse saamiseks on järeldusi tehtud;

12.  tunneb heameelt selle üle, et pakett sisaldab oma ettevõtte loomiseks suuri rahalisi stiimuleid, mis on rangelt seotud osalemisega ettevõtluskursustel ja fondi projekti lõpus toimuvatel jälgimiskohtumisel;

13.  märgib aga, et ilmselt üle poole fondi toetusest kulutatakse rahalistele hüvitistele, sest 720 töötajat peaksid saama päevarahasid (sh õppetoetusi), mille suurus on hinnanguliselt 10 400 töötaja kohta;

14.  tuletab meelde, et fondist antavat toetust tuleks kasutada eelkõige tööotsinguteks ja koolitusteks, mitte otsesteks rahalisteks hüvitisteks; on seisukohal, et kui fond on osa paketist, siis peaks fondi toetus olema täiendavat laadi ja mitte mingil juhul ei tohiks see asendada liikmesriigi õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt liikmesriigi või ettevõtete poolt maksmisele kuuluvaid hüvitisi;

15.  palub osalevatel institutsioonidel teha vajalikke parandusi menetlus- ja eelarvekorras, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on parlamendi nõudmisel kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et fondi uues määruses (2014–2020) tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

16.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks, et anda individuaalset ühekordset ja ajaliselt piiratud toetust eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

17.  toonitab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; taunib asjaolu, et fond võib anda ettevõtetele tõuke asendada lepingulised töötajad paindlikumas ja lühiajalisemas töösuhtes olevate töötajatega;

18.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivate eeskirjadega ja vältida liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamist;

19.  tunneb heameelt selle üle, et vastavalt Euroopa Parlamendi nõudmistele on 2012. aasta eelarves fondi eelarvereale 04 05 01 kantud 50 000 000 euro ulatuses maksete assigneeringud;

20. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

21.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/003 DK/Vestas, Taani)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2012/731/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika