Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2228(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0345/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0345/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0381

Hyväksytyt tekstit
PDF 211kWORD 44k
Tiistai 23. lokakuuta 2012 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/003 DK/Vestas, Tanska
P7_TA(2012)0381A7-0345/2012
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/003 DK/Vestas, Tanska) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0502 – C7-0292/2012),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0345/2012),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) toimialaa on laajennettu niin, että tukea on voinut 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena;

C.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

D.  ottaa huomioon, että Tanskan tukihakemus koskee 720:tä tuuliturbiineja valmistavasta Vestas Groupista vähennettyä työntekijää, joista kaikki ovat tuen kohteena;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Tanska on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitusta;

2.  toteaa, että Tanskan viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 14. toukokuuta 2012 ja että komissio antoi siitä arvionsa 13. syyskuuta 2012; pitää myönteisenä, että arviointimenettely sujui nopeasti;

3.  panee merkille, että Vestasin kaltainen innovatiivinen yritys toi lukuisia korkeaa ammattitaitoa vaativia ja korkealuokkaisia teollisuuden työpaikkoja kyseisiin kuntiin ja että näiden työpaikkojen katoaminen on ajanut alueen vaikeaan tilanteeseen; panee merkille, että työntekijävähennykset osuivat ajankohtaan, jolloin työttömyys kasvoi nopeassa tahdissa, ja toteaa, että esimerkiksi helmikuussa 2012 työttömiä oli Midtjyllandissa 36 426 ja Syddanmarkissa 40 004 (vastaavat luvut olivat 28 402 ja 29 751 elokuussa 2011);

4.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa tukea työntekijöille mahdollisimman nopeasti Tanskan viranomaiset päättivät aloittaa toimenpiteiden täytäntöönpanon jo ennen kuin EGR-tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille oli tehty lopullista päätöstä;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että koordinoituun pakettiin sisältyvien yksilöllisten palvelujen tarjoaminen aloitettiin 12. elokuuta 2012 eli hyvissä ajoin ennen kuin budjettivallan käyttäjä teki päätöksen EGR-tuen myöntämisestä;

6.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla yksilöllisesti suunniteltua koulutusta ja tunnustamalla ammattiuran aikana saavutetut taidot ja osaaminen; odottaa, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että varsinaiseen liiketoimintaympäristöön, etenkin kun monet irtisanotuista olivat korkeasti koulutettuja tekniikan ja muiden alojen asiantuntijoita;

7.  panee merkille, että tämä on kolmas tuuliturbiiniteollisuudessa toteutettuja työntekijävähennyksiä koskeva EGR-tukihakemus ja että kaikki kolme hakemusta ovat tulleet Tanskasta (EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery ja EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber);

8.  pitää myönteisenä, että työmarkkinaosapuolia on kuultu paketin valmisteluvaiheessa ja että niille kerrotaan hankkeen toteutuksen etenemisestä;

9.  panee merkille, että Ringkøbing-Skjernin kunnassa toteutetut työntekijävähennykset ovat välitön seuraus Vestas Groupin marraskuussa 2011 tekemästä strategisesta päätöksestä järjestellä rakennettaan uudelleen ja pyrkiä lähemmäksi alueellisten markkinoiden asiakkaitaan erityisesti Kiinassa; panee merkille, että tämän uudelleenjärjestelyn seurauksena työntekijöitä vähennetään 2 335 maailmanlaajuisesti ja että sen arvioidaan vähentävän konsernin kiinteitä kustannuksia 150 miljoonalla eurolla;

10.  korostaa, että olisi hyödynnettävä kokemuksia, joita saadaan tämän ja muiden sellaisten hakemusten valmistelusta ja toteuttamisesta, joilla puututaan joukkoirtisanomisiin;

11.  panee merkille, että EGR:stä on jo annettu tukea 325:lle niistä 825:stä Vestas Groupin työntekijästä, jotka irtisanottiin vuonna 2009 toteutettujen ensimmäisten työntekijävähennysten yhteydessä; tiedustelee, miten koordinoitu paketti vaikutti irtisanottujen työntekijöiden pääsyyn takaisin työmarkkinoille ja hyödynnettiinkö siitä saatuja kokemuksia aluetta koskeneiden uusien EGR-tukihakemusten yhteydessä;

12.  pitää myönteisenä, että pakettiin sisältyy merkittäviä taloudellisia kannustimia, joilla tuetaan oman yrityksen perustamista ja joiden ehtona on osallistuminen yrittäjyyskoulutukseen sekä EGR-hankkeen päättyessä järjestettäviin seurantatapaamisiin;

13.  panee kuitenkin merkille, että yli puolet EGR-tuesta saatetaan käyttää rahallisiin avustuksiin, sillä 720 työntekijän kerrotaan saavan päivärahaa (myös opintoavustuksia), jonka määräksi arvioidaan 10 400 euroa työntekijää kohden;

14.  muistuttaa, että EGR-tuki olisi kohdennettava ensisijaisesti työnhakuun ja koulutusohjelmiin eikä rahallisiin avustuksiin; katsoo, että pakettiin mahdollisesti sisällytettävän EGR-tuen olisi oltava täydentävää eikä sillä saisi missään tapauksessa korvata etuuksia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla jäsenvaltioiden tai yritysten vastuulle;

15.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; arvostaa sitä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että EGR:ää vuosina 2014–2020 koskevassa uudessa asetuksessa menettelyyn sisällytetään muitakin parannuksia ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään parantamaan;

16.  palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista, ajallisesti rajoitettua ja yksilöllistä tukea; korostaa EGR:n roolia irtisanottujen työntekijöiden integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille;

17.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; toistaa, että EGR:n tuki ei voi korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; pitää valitettavana, että EGR saattaa kannustaa yrityksiä korvaamaan työsopimussuhteessa olevat työntekijänsä työntekijöillä, joiden työsuhteet ovat joustavampia ja lyhytaikaisempia;

18.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettujen toimien kanssa; toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen esittää vuosikertomuksissa näiden tietojen vertaileva arviointi, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin pyyntöjen jälkeen vuoden 2012 talousarviossa EGR:n budjettikohdassa 04 05 01 on maksumäärärahoja 50 000 000 euroa;

20. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

21.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/003 DK/Vestas, Tanska)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2012/731/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö