Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2228(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0345/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0345/2012

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0381

Pieņemtie teksti
PDF 374kWORD 55k
Otrdiena, 2012. gada 23. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ‐ Dānijas pieteikums EGF/2012/003 DK/VESTAS
P7_TA(2012)0381A7-0345/2012
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2012/003 DK/Vestas no Dānijas) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0502 – C7-0292/2012),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 28. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(2) (EGF regula),

–  ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusējo sarunu procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0345/2012),

A.   tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū;

B.   tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti kopš 2009. gada 1. maija, tika paplašināta Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) darbības joma, iekļaujot atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

C.   tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, lēmumu pieņemšanā par EGF izmantošanu pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

D.   tā kā Dānija ir lūgusi palīdzību saistībā ar 720 darbinieku atlaišanu (atbalsts pieprasīts visiem darbiniekiem) vēja turbīnu ražošanas uzņēmumā “Vestas Group” Dānijā;

E.   tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.   piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Dānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālo atbalstu;

2.   norāda, ka Dānijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2012. gada 14. maijā un ka tā novērtējumu Komisija iesniedza 2012. gada 13. septembrī; atzinīgi vērtē ātro novērtēšanas procesu;

3.   norāda, ka tāds novatorisks uzņēmums kā “Vestas” nodrošināja daudz augstas kvalifikācijas un kvalitātes rūpniecības darba vietu attiecīgo pašvaldību darba ņēmējiem un ka šo darba vietu zaudēšana ir radījusi grūtības reģionā; norāda, ka atlaišanas notika laikā, kad bezdarba līmenis strauji auga, piemēram, 2012. gada februārī tas bija 36 426 Vidusjitlandē un 40 000 Dienviddānijā (salīdzinājumā ar attiecīgi 28 402 un 29 751 2011. gada augustā);

4.   atzinīgi vērē to, ka nolūkā ātri palīdzēt darba ņēmējiem Dānijas iestādes nolēma pasākumu īstenošanu sākt pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu saistībā ar saskaņoto pakalpojumu kopumu;

5.   atzinīgi vērtē to, ka saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu sāka īstenot 2012. gada 12. augustā, t. i., labu laiku pirms budžeta lēmējinstitūcijas lēmuma piešķirt EGF atbalstu;

6.   atgādina, ka ir svarīgi uzlabot darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetenci; cer, ka saskaņoto pakalpojumu kopumā piedāvātā apmācība būs pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī faktiskajai uzņēmējdarbības videi, jo īpaši tādēļ, ka daudzi no viņiem ir augstas kvalifikācijas speciālisti un tehniķi;

7.   norāda, ka šis ir trešais pieteikums EGF līdzekļu izmantošanai saistībā ar atlaišanām vēja turbīnu ražošanas nozarē un tos visus ir iesniegusi Dānija (divi pārējie ir EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery un EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber);

8.   atzinīgi vērtē to, ka saskaņoto pakalpojumu kopuma izstrādes laikā ir notikusi apspriešanās ar sociālajiem partneriem un ka tie tiks informēti par projekta īstenošanu;

9.   norāda, ka atlaišanas Ringkøbing-Skjern pašvaldībā tieši izriet no “Vestas Group” 2011. gada novembrī pieņemtā stratēģiskā lēmuma veikt uzņēmumu pārstrukturēšanu un izvietot tos tuvāk patērētājiem reģionālajos tirgos, jo īpaši Ķīnā; norāda, ka šīs reorganizācijas dēļ visā pasaulē darbu zaudēs 2335 cilvēki un saskaņā ar aplēsēm tā grupai ļaus par EUR 150 miljoniem samazināt nemainīgās izmaksas;

10.   uzsver to, ka, sagatavojot un īstenojot šo un citus pieteikumus darbinieku masveida atlaišanas gadījumos, ir jāmācās no gūtās pieredzes;

11.   norāda, ka EGF atbalstu jau saņēma 325 no 825 “Vestas Group” darbiniekiem, kurus atlaida pirmajā atlaišanu posmā 2009. gadā; jautā par saskaņotā pakalpojumu kopuma rezultātiem attiecībā uz to, cik daudz no iepriekš atlaistajiem darba ņēmējiem tagad ir iekļāvušies darba tirgū, un par to, vai ir gūtas atziņas, kas varētu noderēt atkārtotajai EGF līdzekļu izmantošanai reģionā;

12.   atzinīgi vērtē to, ka saskaņoto pakalpojumu kopumā ir iekļauti būtiski finanšu stimuli savu uzņēmumu izveidei, kas būs stingri saistīti ar dalību uzņēmējdarbības kursos un uzraudzības pasākumos EGF projekta īstenošanas beigās;

13.   tomēr norāda, ka vairāk nekā puse no EGF atbalsta summas, iespējams, tiks iztērēta finanšu pabalstiem, ‐ ir informācija, ka 720 darbinieki saņem dienas naudas (ieskaitot mācību pabalstus), kas kopā veido EUR 10 400 vienam darba ņēmējam;

14.   atgādina, ka atbalsts no EGF pirmām kārtām jāpiešķir apmācībai un darba meklēšanai, kā arī mācību programmām, nevis tiešā veidā jāizmanto pabalstu izmaksai; uzskata, ka tad, ja EGF atbalstu izmanto saskaņoto pakalpojumu kopuma finansēšanai, tam jābūt papildinošam un nekādā gadījuma nav jāaizstāj pabalsti, par kuriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem atbild dalībvalstis vai uzņēmumi;

15.   prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, kas ļautu pilnveidot ar procedūru un budžetu saistīto kārtību, lai paātrinātu EGF izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu un kuras mērķis ir iesniegt budžeta lēmējinstitūcijai Komisijas novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību kopā ar priekšlikumu EGF līdzekļu izmantošanai; cer, ka turpmāki procedūras uzlabojumi tiks iekļauti jaunajā regulā par EGF (2014–2020), kā arī tiks palielināta EGF efektivitāte, pārredzamība un pamanāmība;

16.   atgādina, ka iestādes ir apņēmušās nodrošināt netraucētu un ātru procedūras norisi, pieņemot lēmumus par EGF līdzekļu izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, terminētu un individuālu atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar globalizāciju un finanšu un ekonomikas krīzi; uzsver, ka EGF var būt nozīmīga loma atlaisto darbinieku reintegrācijā darba tirgū;

17.   uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, lai EGF palīdzētu atgriezties darba tirgū konkrētiem, no darba atlaistiem darbiniekiem; turklāt uzsver, ka ar EGF atbalstu drīkst līdzfinansēt tikai aktīvus darba tirgus pasākumus, kas ilgtermiņā spēj nodrošināt stabilu nodarbinātību; vēlreiz uzsver, ka EGF atbalsts nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; pauž nožēlu par to, ka EGF varētu uzņēmumiem dot stimulu aizstāt savus līgumdarbiniekus ar elastīgāku un uz neilgu laiku nodarbinātu darbaspēku;

18.   norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kas jāfinansē no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar darbībām, kuras finansē no struktūrfondiem; atkārtoti aicina Komisiju sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu gada pārskatos, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un lai Savienības finansētos pakalpojumus nesniegtu divreiz;

19.   atzinīgi vērtē to, ka pēc Parlamenta pieprasījuma 2012. gada budžetā EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) ir iekļautas maksājumu apropriācijas EUR 50 000 000 apmērā;

20. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

21.   uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

22.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS:

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2012/003 DK/Vestas no Dānijas)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2012/731/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika