Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2228(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0345/2012

Ingivna texter :

A7-0345/2012

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0381

Antagna texter
PDF 216kWORD 47k
Tisdagen den 23 oktober 2012 - Strasbourg
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas
P7_TA(2012)0381A7-0345/2012
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas från Danmark) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0502 – C7-0292/2012),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1) (nedan kallat ”det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006”), särskilt punkt 28,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2) (EGF-förordningen),

–  med beaktande av det förfarande för trepartsmöten som föreskrivs i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0345/2012), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har inrättat lämpliga lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden eller EGF) har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att ansöka om stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D.  Danmark har ansökt om ekonomiskt bidrag från fonden till följd av 720 uppsägningar, som alla omfattas av stödet, vid vindturbintillverkaren Vestas Group i Danmark.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt EGF-förordningen.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 2 a i EGF-förordningen är uppfyllda och att Danmark därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de danska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 14 maj 2012 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 13 september 2012. Parlamentet välkomnar den snabba bedömningsprocessen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att man genom att locka till sig ett innovativt företag som Vestas erbjöd arbetstagarna i de berörda kommunerna många högkvalificerade och högkvalitativa industriarbeten och att förlusten av dessa arbetstillfällen har lett till svårigheter i regionen. Parlamentet konstaterar att uppsägningarna sammanföll med en snabbt ökande arbetslöshet. I februari 2012 fanns det 36 426 arbetslösa i Midtjylland och 40 004 i Syddanmark (jämfört med 28 402 respektive 29 751 i augusti 2011)

4.  Europaparlamentet ser positivt på att de danska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, beslutat att inleda åtgärderna före det slutliga beslutet om beviljande av stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

5.  Europaparlamentet ser positivt på att genomförandet av det samordnade paketet med individanpassade tjänster inleddes den 12 augusti 2012, långt före budgetmyndighetens slutliga beslut att bevilja EGF-stöd.

6.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra uppsagda arbetstagares anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och ett erkännande av de färdigheter och den kompetens som förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas behov utan även till den rådande affärsmiljön, särskilt eftersom majoriteten av de uppsagda arbetstagarna var högkvalificerade experter och tekniker.

7.  Europaparlamentet noterar att detta är den tredje EGF-ansökan som rör uppsägningar inom vindturbinindustrin, samtliga från Danmark (EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery och EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber).

8.  Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadsparterna har konsulterats under utarbetandet av paketet och att de kommer att hållas informerade om projektets genomförande.

9.  Europaparlamentet noterar att avskedandena i kommunen Ringkøbing-Skjern är ett direkt resultat av ett strategiskt beslut som Vestasgruppen fattade i november 2011 att ändra sin struktur och att närma sig kunderna på de regionala marknaderna, särskilt i Kina. Denna omorganisation kommer att leda till 2 335 avskedanden i hela världen, och beräknas sänka gruppens fasta kostnader med 150 miljoner EUR.

10.  Europaparlamentet påpekar att lärdomar bör dras av förberedelserna och genomförandet i samband med denna och andra ansökningar som rör massuppsägningar.

11.  Europaparlamentet noterar att EGF redan har stött 325 av 825 arbetstagare hos Vestasgruppen som blev övertaliga i den första omgången uppsägningar 2009. Parlamentet efterfrågar hur det samordnade paketet har fungerat i termer av återintegrering på arbetsmarknaden av de uppsagda arbetstagarna, och huruvida man kan dra några lärdomar för det nya utnyttjandet av EGF i regionen.

12.  Europaparlamentet välkomnar att paketet innehåller åtskilliga ekonomiska incitament för att starta egna företag, vilka kommer att strikt kopplas till deltagande i kurser om företagande samt en utvärdering i slutet av EGF-projektet.

13.  Europaparlamentet noterar dock att mer än hälften av EGF-stödet förmodligen kommer att gå till ekonomiska bidrag – det sägs att 720 arbetstagare ska få traktamente (inklusive studiestöd) på uppskattningsvis 10 400 EUR per arbetstagare.

14.  Europaparlamentet påminner om att EGF-stödet i första hand främst bör inriktas på arbetssökande och utbildningsprogram i stället för att direkt bidra till ekonomiska ersättningar. När EGF-stöd ingår i paketet ska det vara av kompletterande natur och aldrig ersätta bidrag som det åligger medlemsstaterna eller företagen att tillhandahålla i enlighet med nationella lagar eller kollektivavtal.

15.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen, efter en begäran från Europaparlamentet om att påskynda frigörandet av bidrag, i syfte att för budgetmyndigheten lägga fram kommissionens bedömning av berättigandet av en ansökan om medel från fonden tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar ska integreras i den nya EGF-förordningen (2014–2020) och att ökad effektvitet, transparens och tydlighet därmed ska uppnås inom fonden.

16.  Europaparlamentet erinrar om institutionernas åtagande att säkerställa ett smidigt och snabbt förfarande för antagande av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har sagts upp till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet understryker att fonden kan spela en viktig roll för att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden.

17.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i EGF-förordningen bör garanteras att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet beklagar djupt att fonden skulle kunna ge företagen incitament att ersätta fast anställda med en mer flexibel arbetsstyrka på korttidskontrakt.

18.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

19.  Europaparlamentet välkomnar att budgeten för 2012, efter krav från parlamentet, innehåller betalningsbemyndiganden på 50 000 000 EUR för budgetpost 04 05 01 som avser EGF.

20.Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas från Danmark)

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut 2012/731/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy