Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2230(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0346/2012

Indgivne tekster :

A7-0346/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/10/2012 - 13.19
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0382

Vedtagne tekster
PDF 25kWORD 52k
Tirsdag den 23. oktober 2012 - Strasbourg
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/002 DE/manroland
P7_TA(2012)0382A7-0346/2012
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/002 DE/manroland fra Tyskland) (COM(2012)0493 - C7-0294/2012 - 2012/2230(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0493 - C7-0294/2012),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 28,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2) (EGF-forordningen),

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 28 i IIA af 17. maj 2006,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0346/2012),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden (EGF) blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise;

C.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af EGF;

D.  der henviser til, at Tyskland har anmodet om assistance i forbindelse med 2 284 afskedigelser, hvoraf 2 103 er tiltænkt støtte, hos trykkemaskinefabrikanten manroland AG, to datterselskaber og en leverandør i Tyskland;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne for økonomisk støtte i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Tyskland således er berettiget til finansiel støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de tyske myndigheder indsendte ansøgningen om finansiel støtte fra EGF den 4. maj 2012, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 13. september 2012; glæder sig over den hurtige evalueringsproces;

3.  bemærker, at afskedigelserne har fundet sted i tre tyske regioner, Augsburg (Bayern), Offenbach (Hessen) og Plauen (Sachsen), og at større nabobyer også er blevet berørt af nedlukningerne og afskedigelserne, blandt andet Aschaffenburg, Wiesbaden, Darmstadt og Frankfurt am Main; bemærker, at den svageste af disse regioner er Plauen, som ligger i den østlige del af Tyskland, med en lille befolkning, men en høj grad af afhængighed af det sociale velfærdssystem; bemærker, at firmaet manrolands fallit betyder, at områdets tredjestørste arbejdsgiver forsvinder (700 arbejdstagere inden denne lukning), og at denne var én af kun tre arbejdsgivere, der var tilstrækkelig store til at have en kollektiv overenskomst med sine arbejdstagere;

4.  glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter har vedtaget en social plan for afskedigelserne i manroland, og at to transfervirksomheder vil udforme og forvalte den samordnede pakke af individualiserede foranstaltninger;

5.  bemærker, at manroland inden sin fallit beskæftigede 6 500 ansatte og var en moderne maskinfabrikant med tidssvarende ekspertise og attraktive lønsatser; mener, at opsplitningen af denne virksomhed (med et tab på en tredjedel af arbejdskraften) vil medføre et kompetencetab, som vil kunne påvirke andre arbejdsgivere og de berørte regioner; mener, at arbejdstagere, som finder et nyt arbejde, vil skulle acceptere et lavere lønniveau, hvilket igen vil formindske deres købekraft og likviditeten i lokaløkonomien; finder, at de tre regioner herudover vil miste en af de mest indflydelsesrige arbejdsgivere uden at have umiddelbar udsigt til, at en tilsvarende efterfølger opstår i den nærmeste fremtid;

6.  bemærker, at mere end halvdelen af EGF-støtten vil blive anvendt til understøttelse, idet det er meningen, at 2001 arbejdstagere i løbet af deres aktive deltagelse i foranstaltningerne skal modtage en kortfristet understøttelse (anslåede udgifter 2 727,67 EUR pr. arbejdstager i 6-8 måneder) som supplement til de dagpenge, der udbetales under den offentlige arbejdsløshedsordning på basis af udbetalt løn efter skat; bemærker endvidere, at ansøgningen omfatter et engangsbeløb på mellem 4 000 og 1 000 EUR som aktiveringstilskud til 430 arbejdstagere, der accepterer en arbejdskontrakt til en lavere løn, end den de modtog i deres seneste ansættelse;

7.  glæder sig over, at gennemførelsen af den samordnede pakke af individualiserede foranstaltninger påbegyndtes den 1. august 2012 - i god tid inden budgetmyndigheden traf sin endelige beslutning om bevilling af EGF-støtte; bemærker, at de afskedigede arbejdstagere også har nydt godt af ESF-støtte inden deltagelsen i EGF-foranstaltningerne; bemærker, at de tyske myndigheder har bekræftet, at der er truffet de nødvendige forholdsregler til at forebygge dobbeltfinansiering med EU-midler;

8.  minder om, at EGF-støtte fortrinsvist skal afsættes til jobsøgnings- og uddannelseskurser, og ikke anvendes direkte til økonomisk understøttelse; er af den opfattelse, at hvis EGF-støtten inkluderes i pakken, skal den være et supplerende element og på ingen måde træde i stedet for understøttelse, som medlemsstaterne eller virksomheder i medfør af national ret eller kollektive aftaler er ansvarlige for;

9.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af skræddersyede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele erhvervskarrieren; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersyes til de afskedigede arbejdstageres, men også til erhvervslivets faktiske behov;

10.  glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter og interessehaverne har været inddraget i planlægningen og gennemførelsen af EGF-ansøgningen lige fra starten;

11.  glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede foranstaltninger tager sigte på at forbedre den grænseoverskridende mobilitet ved at støtte international jobsøgning;

12.  fremhæver, at der bør tages ved lære af udarbejdelsen og gennemførelsen af denne og andre ansøgninger, der omhandler masseafskedigelser;

13.  bemærker, at den samordnede EGF-pakke af individualiserede foranstaltninger ifølge de tyske myndigheder udgør en betydelig merværdi i tilgift til de foranstaltninger, der er til rådighed gennem nationale midler og ESF-midler;

14.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de procedure- og budgetmæssige bestemmelser for at fremskynde mobiliseringen af EGF; påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført på Parlamentets anmodning om at fremskynde frigivelsen af tilskud, og som har til formål at sikre, at Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, forelægges budgetmyndigheden sammen med forslaget om at anvende EGF; håber, at yderligere forbedringer af proceduren vil blive indarbejdet i den nye forordning om EGF (2014-2020), og at EGF vil blive gjort mere effektiv, gennemsigtig og synlig;

15.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af EGF og derved stille en tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, som kan hjælpe arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, EGF kan spille for afskedigede arbejdstageres tilbagevenden til arbejdsmarkedet;

16.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til arbejdsmarkedet; understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må finansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger til omstrukturering af virksomheder eller sektorer; beklager dybt, at EGF måske giver virksomhederne et incitament til at erstatte deres kontraktansatte arbejdsstyrke med en mere fleksibel og korttidsansat arbejdsstyrke;

17.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede foranstaltninger, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning af EU-finansierede tjenester sted;

18.  glæder sig over, at 2012-budgettet efter anmodninger fra Parlamentet udviser betalingsbevillinger på 50 000 000 EUR på budgetpost 04 05 01 vedrørende EGF; minder om, at EGF blev oprettet som et separat, specifikt instrument med egne målsætninger og frister, og at den derfor fortjener en særskilt tildeling, således at tidligere tiders overførsler fra andre budgetposter, som kunne skade gennemførelsen af EGF's politiske målsætninger, kan undgås;

19.  beklager Rådets beslutning om at blokere for en forlængelse af den »kriseundtagelse«, der har gjort det muligt også at yde økonomisk støtte til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af den nuværende finansielle og økonomiske krise, ud over dem, som har mistet deres arbejde som følge af ændringer i verdenshandelsmønstrene, og at øge Unionens medfinansieringssats til 65 % af programmets udgifter, for ansøgninger indsendt efter udløbet af fristen den 31. december 2011, og opfordrer Rådet til at genindføre denne foranstaltning snarest muligt;

20.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

21.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med formanden for Rådet og foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/002 DE/manroland fra Tyskland)

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 2012/732/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik