Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2230(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0346/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0346/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2012 - 13.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0382

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 311kWORD 64k
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/002 DE/manroland/Γερμανία
P7_TA(2012)0382A7-0346/2012
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Oκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/002 DE/manroland από την Γερμανία) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0493 – C7-0294/2012),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0346/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 1η Μαΐου 2009 με σκοπό να συμπεριλάβει τη στήριξη εργαζομένων η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία έχει ζητήσει στήριξη για 2 284 απολύσεις, εκ των οποίων οι 2 103 προορίζονται για στήριξη, στην εταιρεία κατασκευής εκτυπωτικών μηχανημάτων manroland AG και σε δύο θυγατρικές της καθώς και σε έναν προμηθευτή της στη Γερμανία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γερμανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 4 Μαΐου 2012 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 13 Σεπτεμβρίου 2012· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης·

3.  παρατηρεί ότι οι απολύσεις αυτές αφορούν τρεις διαφορετικές περιοχές της Γερμανίας, το Augsburg της Βαυαρίας, το Offenbach της Έσσης και το Plauen της Σαξονίας, ενώ από το κλείσιμο και τις απολύσεις έχουν επίσης επηρεαστεί άλλες γειτονικές μεγάλες πόλεις όπως το Aschaffenburg, το Wiesbaden, το Darmstadt και η Φραγκφούρτη / Main· παρατηρεί ότι η πλέον ευάλωτη από αυτές τις περιοχές είναι το Plauen, ευρισκόμενο στο ανατολικό μέρος της Γερμανίας, με μικρό αριθμό πληθυσμού αλλά με υψηλό βαθμό εξάρτησης από επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας· σημειώνει ότι η αφερεγγυότητα της εταιρείας manroland σημαίνει την απώλεια του τρίτου μεγαλύτερου εργοδότη της περιοχής (700 εργαζόμενοι πριν από το κλείσιμο) και ενός από τρεις μόνο εργοδότες που είχαν το απαραίτητο μέγεθος για να διατηρούν συλλογικές μισθολογικές συμβάσεις με τους εργαζομένους·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι κοινωνικοί εταίροι ενέκριναν κοινωνικό πρόγραμμα για τις απολύσεις στην manroland και διότι δύο εταιρείες μεταβίβασης θα σχεδιάσουν και θα διαχειριστούν συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών·

5.  επισημαίνει ότι η manroland πριν από τη στάση πληρωμών απασχολούσε 6 500 εργαζόμενους και ήταν ένας σύγχρονος κατασκευαστής μηχανημάτων με σύγχρονη τεχνογνωσία και ελκυστικές συνθήκες αμοιβής του προσωπικού· εκτιμά ότι η διάλυση της επιχείρησης αυτής (με απώλεια του ενός τρίτου του εργατικού δυναμικού της) συνεπάγεται απώλεια δεξιοτήτων που θα πλήξει ενδεχομένως άλλους εργοδότες αλλά και τις θιγόμενες περιοχές· θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι που θα βρουν νέα απασχόληση θα αναγκαστούν να αποδεχθούν χαμηλότερο επίπεδο αποδοχών, γεγονός που θα μειώσει την αγοραστική δύναμή τους αλλά και τη ροή του χρήματος στην τοπική οικονομία· εκτιμά επίσης ότι οι τρεις περιοχές θα χάσουν επίσης έναν από τους εργοδότες με τη μεγαλύτερη επιρροή, χωρίς να υπάρχει άμεση προοπτική για την εμφάνιση ισότιμου διαδόχου στο εγγύς μέλλον·

6.  σημειώνει ότι περισσότερο από το ήμισυ της στήριξης από το ΕΤΠ θα διατεθεί σε αποζημιώσεις – σύμφωνα με πληροφορίες, 2 001 εργαζόμενοι λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της ενεργής συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, βραχυχρόνιο επίδομα (του οποίου το κόστος υπολογίζεται σε 2 727,67 EUR ανά εργαζόμενο επί 6-8 μήνες) προς συμπλήρωση της ημερήσιας αποζημίωσης που καταβάλλουν οι δημόσιοι φορείς για την απασχόληση βάσει των καθαρών αποδοχών· σημειώνει περαιτέρω ότι η αίτηση περιλαμβάνει εφάπαξ ποσό ύψους μεταξύ 4 000 και 1 000 EUR ως συμπλήρωμα ενεργοποίησης για 430 εργαζόμενους που αποδέχονται σύμβαση εργασίας με αποδοχές χαμηλότερες εκείνων της προηγούμενης απασχόλησής τους·

7.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η εφαρμογή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2012, πολύ πριν ληφθεί από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή η απόφαση χορήγησης στήριξης από το ΕΤΠ· παρατηρεί επίσης ότι οι απολυθέντες εργαζόμενοι έτυχαν στήριξης και από το ΕΚΤ πριν συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΕΤΠ· σημειώνει επίσης ότι οι γερμανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση από πόρους της Ένωσης·

8.  υπενθυμίζει ότι η στήριξη του ΕΤΠ πρέπει να διοχετεύεται κυρίως σε προσπάθειες ευρέσεως εργασίας και σε προγράμματα κατάρτισης αντί να συνεισφέρει απευθείας σε χρηματικά επιδόματα· εκτιμά ότι η στήριξη του ΕΤΠ, εφόσον εντάσσεται στη δέσμη μέτρων, πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και ποτέ να μην υποκαθιστά επιδόματα η χορήγηση των οποίων αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών ή των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

9.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυόμενων εργαζόμενων αλλά και στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι κοινωνικοί εταίροι και λοιποί ενδιαφερόμενοι παράγοντες συμμετείχαν εξ αρχής στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της αίτησης κινητοποίησης του ΕΤΠ·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών επιδιώκει να ενισχύσει την διασυνοριακή κινητικότητα μέσω της ενίσχυσης που παρέχει στις προσπάθειες αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό·

12.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποκομιστούν διδάγματα από την προετοιμασία και την εφαρμογή αυτής αλλά και άλλων αιτήσεων που αφορούν μαζικές απολύσεις·

13.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών του ΕΤΠ παρέχει σημαντική προστιθέμενη αξία στα μέτρα που εφαρμόζονται με πόρους των κρατών μελών και του ΕΚΤ·

14.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκτιμά τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, βάσει της οποίας η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· ευελπιστεί ότι περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία θα ενσωματωθούν στο νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και προβολή του ΕΤΠ·

15.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης για την υποστήριξη εργαζομένων των οποίων η απόλυση ήταν αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των απολυόμενων εργαζομένων στην αγορά εργασίας·

16.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη μεμονωμένων απολυόμενων εργαζομένων στην αγορά εργασίας· τονίζει επιπλέον ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· εκφράζει τη λύπη του για το ενδεχόμενο να αποτελέσει το ΕΤΠ κίνητρο ώστε να αντικαταστήσουν οι επιχειρήσεις το επί συμβάσει εργατικό δυναμικό τους με εργατικό δυναμικό πλέον ευέλικτης εργασιακής σχέσης και πλέον βραχυπρόθεσμης διάρκειας·

17.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και προκειμένου να αποφεύγεται οιαδήποτε επικάλυψη χρηματοδοτούμενων από την Ένωση υπηρεσιών·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, κατόπιν αιτημάτων του Κοινοβουλίου, εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2012 πιστώσεις πληρωμών ύψους 50 000 000 EUR στη θέση 04 05 01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι επομένως δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις, ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές πιστώσεων από άλλες θέσεις όπως συνέβαινε στο παρελθόν, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος της επίτευξης των στόχων πολιτικής του ΕΤΠ·

19.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Συμβουλίου να εμποδίσει την παράταση της «παρέκκλισης λόγω κρίσης» με την οποία επιτρέπεται η παροχή οικονομικής βοήθειας στους εργαζομένους οι οποίοι απολύονται ως αποτέλεσμα της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης επιπλέον εκείνων που χάνουν τη δουλειά τους λόγω αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και η οποία καθιστά δυνατή την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της Ένωσης σε 65% του κόστους του προγράμματος για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2011· καλεί το Συμβούλιο να επαναφέρει το μέτρο αυτό χωρίς χρονοτριβή·

20.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την παρούσα απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/002 DE/manroland από την Γερμανία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2012/732/EE.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου