Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2230(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0346/2012

Esitatud tekstid :

A7-0346/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2012 - 13.19
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0382

Vastuvõetud tekstid
PDF 212kWORD 44k
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt: taotlus EGF/2012/002 DE/manroland
P7_TA(2012)0382A7-0346/2012
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksamaa) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0493 – C7-0294/2012),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 28,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0346/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Saksamaa on taotlenud abi seoses 2284 koondamisega trükimasinaid tootvas ettevõttes manroland AG ja selle kahes tütarettevõttes ning samuti ühes tarnivas ettevõttes Saksamaal, kusjuures abi taotletakse neist 2103 inimesele;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Saksamaal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Saksamaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 4. mail 2012. aastal ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 13. septembril 2012. aastal; avaldab heameelt kiire hindamisprotsessi üle;

3.  märgib, et koondamised puudutava Saksamaa kolme eri piirkonda – Augsburg (Baier), Offenbach (Hessen) ja Plauen (Saksimaa), kusjuures sulgemine ja koondamised on mõjutanud ka teisi naabruses asuvaid suuremaid linnu, sealhulgas Aschaffenburgi, Wiesbadenit, Darmstadti ja Frankfurti; märgib, et neist piirkondadest on kõige kehvem olukord Plauenis, mis on Saksamaa idaosas asuv väikese rahvaarvuga linn, kuid kus inimesed sõltuvad suurel määral sotsiaaltoetustest; märgib, et ettevõtja manroland maksejõuetuse tõttu kaob nüüd piirkonna suuruselt kolmas tööandja (enne sulgemist 700 töötajat), mis oli üks vaid kolmest ettevõtjast, kes oli piisavalt suur, et sõlmida oma töötajatega kollektiivsed palgakokkulepped;

4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et tööturu osapooled võtsid ettevõttes manroland AG koondatud töötajate jaoks vastu sotsiaalkava ning et kaks üleminekuäriühingut töötavad välja kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi ja haldavad seda;

5.  märgib, et enne maksjõuetust andis manroland tööd 6500 inimesele ja oli nüüdisaegne masinatootja, kes omas tänapäevaseid oskusteadmisi ja pakkus atraktiivset palka; on seisukohal, et ettevõtte kokkuvarisemine (millega kaasneb tööjõu vähenemine kolmandiku võrra) tähendab ka oskuste kadumist, mis võib mõjutada teisi tööandjaid ja asjaomaseid piirkondi; on seisukohal, et uue töö leidvad töötajad peavad nõustuma madalama palgatasemega, mis omakorda vähendab nende ostujõudu ja rahavoogu kohalikus majanduses; on seisukohal, et lisaks kaotavad need kolm piirkonda ühe kõige mõjuvõimsama tööandja ning lähitulevikus ei paista tema asemele tekkivat ühtegi samaväärset;

6.  võtab teadmiseks, et rohkem kui pool fondi toetusest kulutatakse hüvitistele – 2001 töötajat saavad nendepoolse meetmetes aktiivse osalemise ajal lühiajalist hüvitist (hinnanguline kulu on töötajata kohta 2 727,67 eurot 6–8 kuu vältel), mis on täienduseks päevarahale, mida maksavad riiklikud tööhõiveasutused teenitud netopalga alusel; märgib lisaks, et taotlus hõlmab vahemikku 4000 ja 1000 eurot jäävat kindlasummalist tööleasumise toetust 430 töötaja jaoks, kes nõustuvad oma eelmisest töökohast madalama palgaga töölepinguga;

7.  tunneb heameelt kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi rakendamise alustamise üle 1. augustil 2012 – varakult enne eelarvepädevate institutsioonide otsust anda fondist toetust; märgib, et koondatud töötajad on enne fondi meetmetes osalemist saanud toetust ka Euroopa Sotsiaalfondist (ESF); märgib, et Saksamaa ametiasutused on kinnitanud, et on võetud vajalikud ettevaatusabinõud liidu fondidest topeltrahastamise vältimiseks;

8.  tuletab meelde, et fondi toetust tuleks esmajoones eraldada tööotsinguteks ja koolitusprogrammideks, selle asemel et kasutada seda otseselt rahalisteks hüvitisteks; on veendunud, et paketti lisamise korral peaks fondi toetus olema täiendava iseloomuga ja see ei tohiks mingil juhul asendada hüvitisi, mis on liikmesriigi õiguse või kollektiivlepingute kohaselt liikmesriikide või äriühingute vastutusalas;

9.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta koondatud töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; loodab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

10.  avaldab heameelt asjaolu üle, et asjaomased tööturu osapooled ja sidusrühmad on olnud kaasatud fondilt toetuse saamise taotluse koostamisse ja rakendamisse algusest peale;

11.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kooskõlastatud individuaalsete meetmete paketiga püütakse tõhustada piiriülest liikuvust rahvusvahelise tööotsingu toetamise abil;

12.  toonitab asjaolu, et nii selle taotluse kui ka muude massiliste koondamistega seotud taotluste ettevalmistamisest ja rakendamisest tuleks võtta õppust;

13.  märgib, et Saksamaa ametiasutuste kohaselt pakub fondi kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett olulist lisandväärtust meetmetele, mis on kättesaadavad riiklike ja ESFi rahaliste vahendite abil;

14.  palub osalevatel institutsioonidel teha vajalikke parandusi menetlus- ja eelarvekorras, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on järginud parlamendi nõudmist kiirendada toetuste eraldamist ja kehtestanud parandatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et fondi uues määruses (2014–2020) tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

15.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks, et anda individuaalset ühekordset ja ajaliselt piiratud toetust eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

16.  toonitab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; taunib asjaolu, et fond võib anda ettevõtetele tõuke asendada lepingulised töötajad paindlikumas ja lühiajalisemas töösuhtes olevate töötajatega;

17.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivate eeskirjadega ja vältida liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamist;

18.  tunneb heameelt selle üle, et vastavalt Euroopa Parlamendi nõudmistele on 2012. aasta eelarves fondi eelarvereale 04 05 01 kantud 50 000 000 euro ulatuses maksete assigneeringud; tuletab meelde, et fond loodi eraldi erivahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad, ning et fondile tuleks seetõttu eraldada omaette vahendid, et vältida assigneeringute ümberpaigutamist muudelt eelarveridadelt − nagu varem on juhtunud −, sest see võib raskendada fondi poliitiliste eesmärkide saavutamist;

19.  peab kahetsusväärseks nõukogu otsust tühistada taotluste puhul, mis on esitatud pärast 31. detsembrit 2011, kriisi tõttu tehtud erand, millega lubati lisaks nendele, kes on kaotanud töö maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel, toetada rahaliselt ka neid, kes on kaotanud töö praeguse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning millega lubati suurendada liidupoolset osa programmide kaasrahastamises 65 protsendini; palub nõukogul see meede viivitamata uuesti kasutusele võtta;

20.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

21.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksamaa)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2012/732/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika