Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0310(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0231/2012

Pateikti tekstai :

A7-0231/2012

Debatai :

PV 23/10/2012 - 12
CRE 23/10/2012 - 12

Balsavimas :

PV 23/10/2012 - 13.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0383

Priimti tekstai
PDF 398kWORD 75k
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***I
P7_TA(2012)0383A7-0231/2012
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0704),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0395/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0231/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. spalio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą
P7_TC1-COD(2011)0310

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 428/2009, nustatančiu Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą(2), reikalaujama iš Sąjungos eksportuojamoms arba vežamoms per ją tranzitu, arba Sąjungoje reziduojančiam arba įsisteigusiam tarpininkui teikiant tarpininkavimo paslaugas į trečiąją šalį pristatomoms dvejopo naudojimo prekėms taikyti veiksmingą kontrolę;

(2)  kad valstybės narės ir Sąjunga laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų, Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede pateiktas bendras dvejopo naudojimo prekių, kurioms Sąjungoje taikoma kontrolė, sąrašas (toliau – Sąjungos sąrašas). Sprendimus dėl prekių, kurioms taikoma kontrolė, drauge priima Australijos grupės, Raketų technologijos kontrolės režimo, Branduolinių tiekėjų grupės, Wassenaar susitarimo ir Cheminio ginklo konvencijos šalys;

(3)  Reglamento (EB) Nr. 428/2009 15 straipsnyje nustatyta, kad I priedas turi būti atnaujinamas vadovaujantis atitinkamomis pareigomis ir įsipareigojimais bei bet kuriais jų pakeitimais, kuriuos valstybės narės yra prisiėmusios kaip tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvės arba ratifikuodamos atitinkamas tarptautines sutartis;

(4)  Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedas turėtų būti reguliariai atnaujinamas, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi tarptautinių saugumo įsipareigojimų, garantuoti skaidrumą ir išlaikyti eksportuotojų konkurencingumą. Vėluojant atnaujinti Sąjungos sąrašą gali būti padarytas neigiamas poveikis saugumui bei tarptautinėms neplatinimo iniciatyvoms ir Sąjungos eksportuotuojų ekonominės veiklos rezultatams. Be to, dėl techninio šių pakeitimų pobūdžio ir dėl to, kad tie pokyčiai turi atitikti tarptautinių eksporto kontrolės režimų šalių priimtus sprendimus, reikėtų taikyti skubos procedūrą, kad reikalingi atnaujinimai įsigaliotų Sąjungoje;

(5)  Reglamento (EB) Nr. 428/2009 9 straipsnio 1 dalyje numatomas Sąjungos bendrasis eksporto leidimas yra vienas iš keturių eksporto leidimų rūšių, kurias galima taikyti pagal reglamentą. Pagal šiuos leidimus Sąjungoje įsisteigusiems eksportuotojams, laikantis nustatytų sąlygų, leidžiama į konkrečias paskirties šalis eksportuoti tam tikras prekes;

(6)  Reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIa–IIf prieduose nurodytas šiuo metu taikomas Sąjungos bendrasis eksporto leidimas. Atsižvelgiant į tokių Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų pobūdį, gali prireikti juose išbraukti tam tikras paskirties šalis arba prekes, ypač jei pasikeitus aplinkybėms tampa akivaizdu, kad reikėtų panaikinti tam tikrai paskirties šaliai arba prekei taikomą palengvintų eksporto sandorių tvarką. Tokiu paskirties šalies arba prekės išbraukimu eksportuotojui neturėtų būti užkertamas kelias pagal Reglamentą (EB) Nr. 428/2009 prašyti kitos rūšies eksporto leidimo;

(7)  kad Sąjungos sąrašas būtų reguliariai ir laiku atnaujinamas atsižvelgiant į valstybių narių pareigas ir įsipareigojimus pagal tarptautinius eksporto kontrolės režimus, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedą remiantis reglamento 15 straipsniu. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamuosius darbus, Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais;

(8)  kad Sąjunga galėtų sparčiai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes, susijusias su Sąjungos bendrajame eksporto leidime nurodytų prekių eksporto rizikos vertinimu, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIa–IIf priedų nuostatas, susijusias su paskirties šalių arba prekių išbraukimu Sąjungos bendrajame eksporto leidime. Kadangi tokie pakeitimai turėtų būti atliekami tik remiantis nustatyta padidėjusia rizika, susijusia su tam tikrų prekių eksportu ir tuo, kad tų prekių eksportui toliau taikant Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą, galėtų būti padarytas neigiamas poveikis Sąjungos ir jos valstybių narių saugumui, Komisija gali taikyti skubos tvarką;

(9)  atlikdama parengiamąjį darbą ir rengdama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.Rengdama ir įgyvendindama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų visapusiškai informuoti apie susitikimų su nacionaliniais ekspertais rezultatus ir pateikti esamus dokumentus. Atsižvelgdama į tai ir naudodamasi ankstesne patirtimi kitose politikos srityse, Komisija turėtų užtikrinti tinkamą Europos Parlamento dalyvavimą tam, kad jam būtų sukurtos kiek įmanoma geresnės deleguotųjų aktų priežiūros ateityje sąlygos; [1 pakeit.]

(10)  todėl Reglamentą (EB) Nr. 428/2009 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 428/2009 iš dalies keičiamas taip:

-1)   4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) įterpiama ši dalis:"
3a.  I priede neišvardytoms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti taip pat reikia leidimo, jei 1 ir 2 dalyse nurodytos institucijos arba Komisija yra informavusios eksportuotoją, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos naudoti, kai pažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje apibrėžtos žmogaus teisės, demokratiniai principai ar žodžio laisvė naudojant slapto pokalbių klausymosi technologijas ir skaitmeninę duomenų perdavimo įrangą, skirtą pokalbiams mobiliaisiais telefonais klausytis, teksto žinutėms stebėti ir tikslingai interneto naudojimo kontrolei, pavyzdžiui, naudojant stebėjimo centrus ir teisėto klausymosi tinklų sietuvus."
  

[11 pakeit.]

   b) 6 dalis pakeičiama taip:"
6.  Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą, I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportui taikydama 1–5 dalis, prireikus informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją. Kitos valstybės narės deramai atsižvelgia į šią informaciją ir informuoja apie tai savo muitinės administraciją ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas, taip pat nustato reikalavimą gauti leidimą."
  

[12 pakeit.]

  -1a) 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

[13 pakeit.]
[14 pakeit.]
   a) 2 dalis pakeičiama taip:"
2.   Valstybė narė gali 1 dalies taikymą išplėsti, ją taikydama į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams ir dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 2, 3 ar 3a dalyse nurodytam kariniam naudojimui ar paskirčiai."
   b) 3 dalis pakeičiama taip:"
3.  Valstybė narė gali priimti arba toliau taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais nustatomas reikalavimas gauti leidimą tarpininkavimo paslaugoms dėl dvejopo naudojimo prekių teikti, jeigu tarpininkas turi priežasčių įtarti, kad šios prekės yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 ar 3a dalyse nurodytų naudojimo tikslų."

-1b)   6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

3.  Valstybė narė gali 1 dalies taikymą išplėsti, ją taikydama į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams, ir taikyti dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 2 ar 3a dalyse nurodytam kariniam naudojimui ar paskirčiai.

"

[15 pakeit.]

-1c)   8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

1.  Valstybė narė uždraudžia I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportą arba jam taiko leidimų reikalavimą visuomenės saugumo arba žmogaus teisių apsaugos sumetimais.

"

[16 pakeit.]

1)  9 straipsnyje pridedamos šios dalys:"

Siekiant užtikrinti, kad IIa–IIf prieduose aprašytas Sąjungos bendrasis eksporto leidimas būtų suteiktas tik mažos rizikos sandoriams, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 23a straipsnį dėl, kad paskirties šalių ir prekių išbraukimo II priede pateiktame bendrajamešalys būtų išbrauktos Sąjungos bendrojo eksporto leidimeleidimo, jei toms paskirties šalims taikomas ginklų embargas, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje. [4/rev pakeit.]

Kai iš esmės pasikeitus aplinkybėms, susijusioms su IIa–IIf prieduose pateiktame Sąjungos bendrajame eksporto leidime nurodytų prekių eksporto rizikos vertinimu, dėl neišvengiamų skubos priežasčių Sąjungos bendrajame eksporto leidime būtina išbraukti konkrečias paskirties šalis arba prekes, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 23b straipsnyje nustatyta procedūra.

"

2)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 1 dalis pakeičiama taip:"
1.  I priede nustatytas dvejopo naudojimo prekių sąrašas yra atnaujinamas vadovaujantis atitinkamomis pareigomis ir įsipareigojimais bei bet kuriais jų pakeitimais, kuriuos valstybės narės yra prisiėmusios kaip tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvės arba ratifikuodamos atitinkamas tarptautines sutartis ir laikydamosi ribojamųjų priemonių, priimtų remiantis SESV 215 straipsniu."
  

[18 pakeit.]

b)   pridedama tokia dalis:"

3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 23a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių sąrašo atnaujinimo. Tas sąrašas atnaujinamas laikantis 1 dalies nuostatų. Kai sąrašo atnaujinimas susijęs su dvejopo naudojimo prekėmis, išvardytomis ir IIa–IIg ar IV prieduose, tie priedai atitinkamai iš dalies pakeičiami.

"

[2 pakeit.]

3)  Įterpiami šie straipsniai:"

23a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   9 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo Reglamento (ES) Nr. .../... [šio reglamento] įsigaliojimo dienos.priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo …(3). Komisija parengia naudojimosi suteiktais įgaliojimais ataskaitą likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [3 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada panaikinti 9 straipsnio 1 dalyje ar 15 straipsnio 3 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

4.  Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša ir Europos Parlamentui, ir Tarybai.

5.  Pagal 9 straipsnio 1 dalį ar 15 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais.

23b straipsnis

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama prieštaravimų, nurodytų 2 dalyje. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba gali išreikšti prieštaravimą dėl deleguotojo akto 23a straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimus, nedelsdama panaikina teisės aktą.

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas

(1) 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento pozicija.
(2) OL L 134, 2009 5 29, p. 1.
(3)* Iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo data.

Teisinė informacija - Privatumo politika