Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0465(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0273/2012

Внесени текстове :

A7-0273/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2012 - 14.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0389

Приети текстове
PDF 409kWORD 82k
Четвъртък, 25 октомври 2012 г. - Страсбург
Процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Сърбия и на Временното споразумение между Европейската общност и Сърбия ***I
P7_TA(2012)0389A7-0273/2012
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение между Европейската общност, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0938),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0010/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A7-0273/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 октомври 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение между Европейската общност, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна
P7_TC1-COD(2011)0465

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 април 2008 г. бе подписано Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна („ССА“). ССА е в процес на ратификация.

(2)  На 29 април 2008 г. Съветът сключи Временно споразумение за търговия и свързани с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна,(2) („Временното споразумение“), което предвижда възможност за ранно влизане в сила на търговските и свързаните с търговията разпоредби от ССА. Временното споразумение влезе в сила на 1 февруари 2010 г.

(3)  Необходимо е да се определят правила за прилагането на някои разпоредби от Временното споразумение, както и процедури за приемането на подробни правила за прилагане. Тъй като търговските и свързаните с търговията разпоредби в тези инструменти са до голяма степен идентични, настоящият регламент следва да се прилага и по отношение на ССА след неговото влизане в сила.

(4)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Временното споразумение и на ССА, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(3). Като се има предвид, че мерките за изпълнение са част от общата търговска политика, за приемането им следва да се използва процедурата по разглеждане. Когато Временното споразумение и ССА предвиждат възможността при изключителни и критични обстоятелства да се приложат незабавни мерки, необходими за справяне със съответната ситуация, Комисията следва да приеме незабавно такива актове за изпълнение. [Изм. 1]

(4а)  Целесъобразно е при приемането на временни мерки в случай на извънредни и критични обстоятелства да се прилага процедурата по консултиране предвид въздействието на тези временни мерки и тяхната логическа последователност във връзка с приемането на окончателните мерки. Когато евентуалното забавяне на налагането на такива временни мерки би причинило трудно поправима вреда, е необходимо да се допусне Комисията да приема временни мерки с незабавно приложение. [Изм. 2]

(4б)  Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани с извънредни и критични обстоятелства по смисъла на член 26, параграф 5, буква б) и член 27, параграф 4 от Временното споразумение, както и по смисъла на член 41, параграф 5, буква б) и член 42, параграф 4 от ССА, наложителни причини за спешност изискват това. [Изм. 3]

(5)  В ССА и във Временното споразумение се посочва, че някои селскостопански и рибни продукти с произход от Република Сърбия могат да бъдат внасяни в Съюза с намалено мито в рамките на тарифни квоти. Затова е необходимо да се предвидят разпоредби, които уреждат управлението и преразглеждането на тези тарифни квоти с цел да се създадат условия за задълбочената им оценка. [Изм. 4]

(6)  Когато са необходими мерки за защита на търговията, те следва да бъдат приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно общите правила за внос(4), Регламент (ЕО) № 1061/2009 на Съвета от 19 октомври 2009 г. относно установяването на общи правила за износ(5), Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност(6), или в зависимост от случая ‐ Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност(7).

(7)  Когато държава-членка изпраща информация до Комисията за възможна измама или липса на административно сътрудничество, се прилага съответното законодателство на Съюза, по-специално Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси(8).

(8)  Настоящият регламент съдържа мерки за изпълнение във връзка с Временното споразумение и затова следва да се прилага от датата на влизане в сила на Временното споразумение,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правилата и процедурите за приемането на подробни правила за прилагането на някои разпоредби от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна („ССА“), и от Временното споразумение за търговия и свързани с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна („Временното споразумение“).

Член 2

Отстъпки за риба и рибни продукти

Подробните правила за прилагането на член 14 от Временното споразумение и съответно член 29 от ССА относно тарифните квоти за риба и рибни продукти се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, определена в член 13, параграф 3 от настоящия регламент.

Член 3

Намаляване на митата

1.  При спазване на разпоредбите на параграф 2 ставките на преференциалното мито се закръгляват към по-ниската стойност до първия знак след десетичната запетая.

2.  Преференциалната ставка се счита за пълно освобождаване, когато резултатът от изчисляване на ставката на преференциалното мито при прилагането на параграф 1 е един от следните:

   а) 1 % или по-малко при митата ad valorem, или
   б) 1 EUR или по-малко за всяка отделна сума при специфичните мита.

Член 4

Техническо адаптиране

Измененията и техническото адаптиране на разпоредбите, приети съгласно настоящия регламент, които е необходимо да се извършат поради промяна на кодовете по Комбинираната номенклатура и подразделите на Интегрираната тарифа на Европейските общности (ТАРИК) или които произтичат от сключването на нови или изменени споразумения съгласно член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) между Съюза и Република Сърбия, не водят до съществени промени и се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 3, или в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2, когато става въпрос за селскостопански продукти. [Изм. 5]

Член 5

Обща предпазна клауза

Без да се засяга член 7 от настоящия регламент, когато е необходимо Съюзът да приеме мярка, както е предвидено в член 26 от Временното споразумение и съответно в член 41 от ССА, тази мярка се приема в съответствие с условията и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 260/2009, освен ако не е посочено друго в член 26 от Временното споразумение и съответно в член 41 от ССА.

Член 6

Клауза при недостиг

Без да се засяга член 7 от настоящия регламент, когато е необходимо Съюзът да приеме мярка, както е предвидено в член 27 от Временното споразумение и съответно в член 42 от ССА, тази мярка се приема в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1061/2009.

Член 7

Изключителни и критични обстоятелства

При възникването на изключителни и критични обстоятелства по смисъла на член 26, параграф 5, буква б) и член 27, параграф 4 от Временното споразумение и съответно на член 41, параграф 5, буква б) и член 42, параграф 4 от ССА, Комисията може да вземе мерки с незабавно приложение, както е предвидено в членове 26 и 27 от Временното споразумение и съответно в членове 41 и 42 от ССА, при спазване на процедурата, посочена в член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 8

Предпазна клауза за селскостопанските и рибните продукти

Независимо от членове 5 и 6, когато е необходимо Съюзът да приеме предпазна мярка относно селскостопанските и рибните продукти съгласно предвиденото в член 17, параграф 2 или член 26 от Временното споразумение и съответно в член 32, параграф 2 или член 41 от ССА, Комисията приема, по искане на държава членка или по собствена инициатива, необходимите мерки, след като, когато това е приложимо, представя въпроса за разглеждане на Временния комитет съгласно член 26, параграф 5, буква а) от Временното споразумение и съответно в член 41, параграф 5, буква а) от ССА.

Ако Комисията получи искане от държава-членка, тя взема решение по него:

   а) в срок от три работни дни след получаване на искането, когато процедурата за представяне за разглеждане, предвидена в член 26 от Временното споразумение и съответно в член 41 от ССА, не се прилага; или
   б) в срок от три дни след приключването на 30-дневния период, посочен в член 26, параграф 5, буква а) от Временното споразумение и съответно в член 41, параграф 5, буква а) от ССА, когато се прилага процедурата за представяне за разглеждане, предвидена в член 26, параграф 5, буква а) от Временното споразумение и съответно в член 41, параграф 5, буква а) от ССА.

Комисията приема тези актове с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 3.

Член 9

Наблюдение

За целите на прилагането на член 17, параграф 2 от Временното споразумение и съответно на член 32, параграф 2 от ССА Съюзът извършва наблюдение върху вноса на стоките, посочени в приложение V към протокол 3. Прилага се процедурата, посочена в член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността(9).

Член 10

Дъмпинг и субсидии

В случай на практика, която би могла да доведе до основателно прилагане от страна на Съюза на мерките, предвидени в член 25, параграф 2 от Временното споразумение и съответно в член 40, параграф 2 от ССА, Комисията решава дали да въведе антидъмпингови или изравнителни мерки в съответствие с разпоредбите, предвидени съответно в Регламент (ЕО) № 1225/2009 и в Регламент (ЕО) № 597/2009.

Член 11

Конкуренция

1.  В случай на практика, която Комисията смята за несъвместима с член 38 от Временното споразумение и съответно с член 73 от ССА, Комисията, след като разгледа случая по собствена инициатива или по искане на държава членка, решава дали да предприеме целесъобразните мерки, предвидени в член 38 от Временното споразумение и съответно в член 73 от ССА.

Мерките, предвидени в член 38, параграф 10 от Временното споразумение и съответно в член 73, параграф 10 от ССА, се приемат във връзка с помощ в съответствие с процедурите, посочени в Регламент (ЕО) № 597/2009.

2.  В случай на практика, която може да доведе до прилагането на мерки спрямо Съюза от страна на Република Сърбия въз основа на член 38 от Временното споразумение и съответно на член 73 от ССА, Комисията, след разглеждане на случая, решава дали тази практика е в съответствие с принципите, установени във Временното споразумение и съответно в ССА. Когато е необходимо, Комисията взема подходящи решения въз основа на критерии, които са резултат от прилагането на членове 101, 102 и 107 ДФЕС.

Член 12

Измама или липса на административно сътрудничество

Когато Комисията, въз основа на информация, предоставена от държава членка, или по своя собствена инициатива, установи, че са изпълнени условията, предвидени в член 31 от Временното споразумение и съответно в член 46 от ССА, тя незабавно:

   а) уведомява Европейския парламент и Съвета; и
   б) уведомява Временния комитет и съответно Комитета по стабилизиране и асоцииране за своите заключения, като предоставя и обективната информация, и започва консултации в рамките на Временния комитет и съответно Комитета по стабилизиране и асоцииране.

Комисията публикува всяко съобщение съгласно член 31, параграф 5 от Временното споразумение и съответно член 46, параграф 5 от ССА в Официален вестник на Европейския съюз.

В съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 13, параграф 2 от настоящия регламент, Комисията може да реши да спре временно прилагането на преференциалното третиране на продуктите, както е предвидено в член 31, параграф 4 от Временното споразумение и съответно в член 46, параграф 4 от ССА.

Член 13

Процедура по комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден с член 248а от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността(10). Комитетът по Митническия кодекс представлява комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3а.  Когато становището на Комитета по Митническия кодекс трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище председателят на Комитета по Митническия кодекс вземе такова решение или мнозинство от членовете на Комитета по Митническия кодекс отправят такова искане. [Изм. 6]

Член 14

Процедура по комитет относно селскостопанските продукти

1.  Комисията се подпомага от Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари, създаден с член 195 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти(11). (Селскостопански комитет). Селскостопанският комитет представлява комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

3а.  Когато становището на Селскостопанския комитет трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на срока за даване на становище председателят на Селскостопанския комитет вземе такова решение или мнозинство от членовете на Селскостопанския комитет отправят такова искане. [Изм. 7]

Член 15

Процедура по комит за мерки при изключителни и критични обстоятелства

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 260/2009 (Комитет по вноса). Комитетът по вноса представлява комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5член 4 от него. [Изм. 8]

2а.  Когато становището на Комитета по вноса трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на срока за даване на становище председателят на Комитета по вноса вземе такова решение или мнозинство от членовете на Комитета по вноса отправят такова искане. [Изм. 9]

Член 16

Уведомяване

Комисията, като действа от името на Съюза, отговоря за уведомяването на Временния комитет и съответно на Съвета по стабилизиране и асоцииране и на Комитета по стабилизиране и асоцииране, както се изисква от Временното споразумение или от ССА.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 февруари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в …

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г.
(2) ОВ L 28, 30.1.2010 г., стр. 1.
(3) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(4) ОВ L 84, 31.3.2009 г., стр. 1.
(5) ОВ L 291, 7.11.2009 г., стр. 1.
(6) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.
(7) ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.
(8) ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1.
(9) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.
(10) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.
(11) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност