Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0465(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0273/2012

Esitatud tekstid :

A7-0273/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2012 - 14.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0389

Vastuvõetud tekstid
PDF 285kWORD 63k
Neljapäev, 25. oktoober 2012 - Strasbourg
EÜ ja Serbia vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning EÜ ja Serbia vahelise vahelepingu rakendamise kord ***I
P7_TA(2012)0389A7-0273/2012
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise vahelepingu teatava rakenduskorra kohta (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0938),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0010/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0273/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2012, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise vahelepingu teatava rakenduskorra kohta
P7_TC1-COD(2011)0465

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 207,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1)

ning arvestades järgmist:

(1)  29. aprillil 2008 kirjutati alla stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule (edaspidi „SAL”) ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahel. SALi ratifitseerimisprotsess ei ole veel lõppenud.

(2)  29. aprillil 2008 sõlmis nõukogu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu (edaspidi „vaheleping”)(2), millega nähakse ette SALi kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlevate sätete ennetähtaegne jõustumine. Vaheleping jõustus 1. veebruaril 2010.

(3)  Vajalik on kehtestada vahelepingu teatavate sätete rakendamiseks eeskirjad ning samuti rakendamise üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmise kord. Kuna nende lepingute kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlevad sätted on suures osas ühesugused, peaks käesoleva määrusega reguleerima ka SALi rakendamist pärast selle jõustumist.

(4)  Vahelepingu ja SALi rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendusvolituste teostamise suhtes(3). Arvestades, et rakendusmeetmed moodustavad osa üldisest kaubanduspoliitikast, tuleks nende vastuvõtmiseks kasutada kontrollimenetlust. Kui vahelepingus ja SALis on ette nähtud võimalus erakorralistel ja otsustava tähtsusega asjaolude esinemisel viivitamata kohaldada olukorra lahendamiseks meetmeid, tuleks komisjonil sellised rakendusaktid kohe vastu võtta.[ME 1]

(4a)  Esialgsete meetmete vastuvõtmiseks erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaoludele reageerimiseks on kohane kasutada nõuandemenetlust, arvestades esialgsete meetmete toimet ja nende järgnevuse loogikat seoses lõplike meetmete vastuvõtmisega. Kui esialgsete meetmete kehtestamisega viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tuleb lubada komisjonil vastu võtta viivitamata kohaldatavaid ajutisi meetmeid.[ME 2]

(4b)  Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaoludega vahelepingu artikli 26 lõike 5 punkti b ja artikli 27 lõike 4 ning seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 41 lõike 5 punkti b ja artikli 42 lõike 4 tähenduses, ning kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, peaks komisjon vastu võtma viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.[ME 3]

(5)  SALis ja vahelepingus on sätestatud, et tariifikvootide piires võib teatavaid Serbia Vabariigist pärinevaid põllumajandus- ja kalandustooteid importida liitu vähendatud tollimaksumääraga. On vaja kehtestada nende tariifikvootide haldamise ja läbivaatamise kord, et neid oleks võimalik põhjalikult hinnata. [ME 4]

(6)  Kui on vaja võtta kaubanduse kaitsemeetmeid, tuleks need vastu võtta vastavalt nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 260/2009 impordi ühiste eeskirjade kohta(4), nõukogu 19. oktoobri 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 1061/2009, millega kehtestatakse ühised ekspordieeskirjad(5), nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed(6), või vajaduse korral ka nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed(7).

(7)  Kui liikmesriik esitab komisjonile teavet võimaliku pettuse või halduskoostööst hoidumise kohta, kohaldatakse asjakohaseid liidu õigust, eelkõige nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks(8).

(8)  Käesolevas määruses on esitatud vahelepingu rakendusmeetmed ja seda tuleks seetõttu kohaldada alates vahelepingu jõustumise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad ja menetlused, mille kohaselt võetakse vastu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu (edaspidi „SAL”) ning ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu (edaspidi „vaheleping”) teatavate sätete rakendamise üksikasjalikud eeskirjad.

Artikkel 2

Soodustused kalale ja kalandustoodetele

Komisjon võtab käesoleva määruse artikli 13 lõikes 3 nimetatud kontrollimenetluse kohaselt vastu kala ja kalandustoodete tariifikvoote käsitlevad vahelepingu artikli 14 ning seejärel SALi artikli 29 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad.

Artikkel 3

Tollimaksude vähendamine

1.  Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, ümardatakse soodustollimaksumäär allapoole esimese kümnendkohani.

2.  Kui lõike 1 kohaldamisel on soodustollimaksumäära arvutamise tulemus üks järgmistest, võrdsustatakse soodusmäär täieliku tollimaksust vabastamisega:

   a) väärtuseline tollimaks on 1 % või vähem või
   b) koguseline tollimaks on 1 euro üksiksumma kohta või vähem.

Artikkel 4

Tehnilised kohandused

Käesoleva määruse kohaselt vastuvõetud sätete muudatused ja tehnilised kohandused, mis osutuvad vajalikuks pärast kombineeritud nomenklatuuri koodide ja Euroopa ühenduste integreeritud tariifistiku alamrubriikide muutmist või mis tulenevad liidu ja Serbia Vabariigi vahelistest Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise lepingu) artikli 218 kohastest uutest lepingutest või lepingute muutmisest ning mis ei sisalda sisulisi muudatusi, võetakse vastu artikli 13 lõikes 3 sätestatud korras kontrollimenetluse kohaselt või põllumajandustoodete puhul artikli 14 lõikes 2 osutatud korraskontrollimenetluse kohaselt. [ME 5]

Artikkel 5

Üldine kaitseklausel

Kui liidul on vaja võtta vahelepingu artikli 26 ja seejärel SALi artikli 41 kohast meedet, siis võetakse see meede vastu, ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 7 kohaldamist, vastavalt määruse (EÜ) nr 260/2009 tingimustele ja menetlustele, kui vahelepingu artiklis 26 ja seejärel SALi artiklis 41 ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 6

Puuduste korral kohaldatavad sanktsioonid

Kui liidul on vaja võtta vahelepingu artikli 27 ja seejärel SALi artikli 42 kohast meedet, siis võetakse see meede vastu, ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 7 kohaldamist, vastavalt määruse (EÜ) nr 1061/2009 tingimustele ja menetlustele.

Artikkel 7

Erakorralised ja otsustava tähtsusega asjaolud

Kui tekivad erakorralised ja otsustava tähtsusega asjaolud vahelepingu artikli 26 lõike 5 punkti b ja artikli 27 lõike 4 ning seejärel SAL artikli 41 lõike 5 punkti b ja artikli 42 lõike 4 tähenduses, võib komisjon viivitamata võtta vahelepingu artiklites 26 ja 27 ning seejärel SALi artiklites 41 ja 42 sätestatud meetmeid käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 8

Põllumajandus- ja kalandustoodete kaitseklausel

Kui liit peab rakendama põllumajandus- ja kalandustoodete suhtes vahelepingu artikli 17 lõikes 2 või artiklis 26 ja seejärel SALi artikli 32 lõikes 2 või artiklis 41 ettenähtud kaitsemeedet, võtab komisjon, erandina artiklitest 5 ja 6, liikmesriigi taotlusel või omal algatusel vastu vajalikud meetmed pärast seda, kui ta on vajaduse korral suunanud küsimuse vahelepingu artikli 26 lõike 5 punkti a kohaselt ajutisele komiteele ja seejärel SALi artikli 41 lõike 5 punkti a kohaselt stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomiteele.

Kui komisjon saab liikmesriigilt taotluse, teeb ta selle kohta otsuse:

   a) kolme tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest, kui ei kohaldata vahelepingu artiklis 26 ja seejärel SALi artiklis 41 sätestatud teatamise korda, või
   b) kolme päeva jooksul pärast vahelepingu artikli 26 lõike 5 punktis a ja seejärel SALi artikli 41 lõike 5 punktis a osutatud 30-päevase ajavahemiku lõppemist, kui kohaldatakse vahelepingu artikli 26 lõike 5 punktis a ja seejärel SALi artikli 41 lõike 5 punktis a sätestatud teatamise korda.

Komisjon võtab nimetatud viivitamata kohaldatavad aktid vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 nimetatud menetlusele.

Artikkel 9

Järelevalve

Vahelepingu artikli 17 lõike 2 ja seejärel SALi artikli 32 lõike 2 rakendamiseks tuleb kehtestada protokolli nr 3 V lisas loetletud kaupade impordi liidupoolne järelevalve. Kohaldatakse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik)(9) artiklis 308d sätestatud korda.

Artikkel 10

Dumping ja subsiidiumid

Juhul kui mis tahes tegevus võib anda liidule alust kohaldada vahelepingu artikli 25 lõikes 2 ja seejärel SALi artikli 40 lõikes 2 sätestatud meetmeid, otsustab komisjon, kas kehtestada dumpinguvastased meetmed vastavalt määrusele (EÜ) nr 1225/2009 ja/või tasakaalustusmeetmed vastavalt määrusele (EÜ) nr 597/2009.

Artikkel 11

Konkurents

1.  Juhul kui komisjon peab mis tahes tegevust kokkusobimatuks vahelepingu artikliga 38 ja seejärel SALi artikliga 73, otsustab komisjon pärast juhtumi omal algatusel või mõne liikmesriigi taotlusel uurimist asjakohase meetme võtmise vastavalt vahelepingu artiklile 38 ja seejärel SALi artiklile 73.

Abijuhtumite esinemise korral võetakse vahelepingu artikli 38 lõikes 10 ja seejärel SALi artikli 73 lõikes 10 sätestatud meetmed vastu kooskõlas määruses (EÜ) nr 597/2009 sätestatud menetlustega.

2.  Juhul kui mis tahes tegevus annab Serbia Vabariigile alust kohaldada liidu suhtes meetmeid vahelepingu artikli 38 ja seejärel SALi artikli 73 alusel, otsustab komisjon pärast juhtumi uurimist, kas kõnealune tegevus sobib kokku vahelepingus ja seejärel SALis sätestatud põhimõtetega. Vajaduse korral teeb komisjon asjakohase otsuse ELi toimimise lepingu artiklite 101, 102 ja 107 kohaldamisest tulenevate kriteeriumide põhjal.

Artikkel 12

Pettus või halduskoostööst hoidumine

Kui komisjon leiab liikmesriikide esitatud teabe alusel või omal algatusel, et vahelepingu artiklis 31 ning seejärel SALi artiklis 46 sätestatud tingimused on täidetud, siis võtab ta viivitamata järgmisi meetmeid:

   a) teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu ning
   b) teatab ajutisele komiteele ja seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomiteele oma järeldused koos faktidega ning alustab konsultatsioone ajutise komitee ja seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee raames.

Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas kõik vahelepingu artikli 31 lõikele 5 ja seejärel SALi artikli 46 lõikele 5 vastavad teatised.

Komisjon võib käesoleva määruse artikli 13 lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse kohaselt võtta vastu otsuse ajutiselt peatada toodete sooduskohtlemine vastavalt vahelepingu artikli 31 lõikele 4 ja seejärel SALi artikli 46 lõikele 4.

Artikkel 13

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik)(10) artikli 248a kohaselt asutatud tolliseadustiku komitee. Tolliseadustiku komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

3a.  Kui tolliseadustiku komitee arvamus saadakse kirjalikus menetluses, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui tolliseadustiku komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus tolliseadustiku komitee liikmetest seda taotleb.[ME 6]

Artikkel 14

Komiteemenetlus põllumajandustoodete suhtes

1.  Komisjoni abistab nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid)(11) artiklis 195 sätestatud põllumajandusturgude ühise korralduse komitee (põllumajanduskomitee). Põllumajanduskomitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 5.

3a.  Kui põllumajanduskomitee arvamus saadakse kirjalikus menetluses, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui põllumajanduskomitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus põllumajanduskomitee liikmetest seda taotleb.[ME 7]

Artikkel 15

Komiteemenetlus meetmete vastuvõtmiseks erakorraliste ja otsustava tähtsusega asjaolude esinemisel

1.  Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 260/2009 artikliga 4 loodud komitee (impordikomitee). Impordikomitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes selle artikliga 5artikliga 4. [ME 8]

2a.  Kui impordikomitee arvamus saadakse kirjalikus menetluses, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui impordikomitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus impordikomitee liikmetest seda taotleb.[ME 9]

Artikkel 16

Teavitamine

Komisjon vastutab liidu nimel ajutise komitee ja seejärel stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu ning stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee teavitamise eest vastavalt vahelepingu või SALi nõuete kohaselt.

Artikkel 17

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. veebruarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja

(1) Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2012. aasta seisukoht.
(2) ELT L 28, 30.1.2010, lk 1.
(3) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(4) ELT L 84, 31.3.2009, lk 1.
(5) ELT L 291, 7.11.2009, lk 1.
(6) ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.
(7) ELT L 188, 18.7.2009, lk 93.
(8) EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1.
(9) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.
(10) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.
(11) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika