Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0465(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0273/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0273/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2012 - 14.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0389

Hyväksytyt tekstit
PDF 231kWORD 74k
Torstai 25. lokakuuta 2012 - Strasbourg
EY:n ja Serbian vakautus- ja assosiaatiosopimuksen sekä EY:n ja Serbian väliaikaisen sopimuksen soveltamismenettelyt ***I
P7_TA(2012)0389A7-0273/2012
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0938),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0010/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0273/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi
P7_TC1-COD(2011)0465

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun säädösehdotus on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä 'vakautus- ja assosiaatiosopimus', allekirjoitettiin 29 päivänä huhtikuuta 2008. Mainitun sopimuksen ratifiointiprosessi on meneillään.

(2)  Neuvosto teki 29 päivänä huhtikuuta 2008 Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen(2), jäljempänä 'väliaikainen sopimus', jolla määrätään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevien määräysten aikaistetusta voimaantulosta. Väliaikainen sopimus tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

(3)  On tarpeen vahvistaa säännöt väliaikaisen sopimuksen tiettyjen määräysten täytäntöönpanolle ja tietyt menettelyt täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseksi. Koska näiden kahden sopimuksen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevat määräykset ovat lähes samat, tätä asetusta olisi sovellettava myös vakautus- ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoon sen tultua voimaan.

(4)  Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa väliaikaisen sopimuksen ja vakautus- ja assosiaatiosopimuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(3) mukaisesti. Koska täytäntöönpanotoimenpiteet ovat osa yhteistä kauppapolitiikkaa, niitä hyväksyttäessä olisi käytettävä tarkastelumenettelyä. Siinä missä väliaikaiseen sopimukseen ja vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sisältyy mahdollisuus toteuttaa toimenpiteitä viipymättä poikkeuksellisissa ja kriittisissä olosuhteissa, komission olisi annettava välittömästi sellaisia täytäntöönpanosäädöksiä. [tark. 1]

(4 a)  Poikkeuksellisissa ja kriittisissä olosuhteissa väliaikaisten toimenpiteiden hyväksymiseen on aiheellista soveltaa neuvoa-antavaa menettelyä, kun otetaan huomioon näiden väliaikaisten toimenpiteiden vaikutukset ja niiden looginen järjestys suhteessa lopullisten toimenpiteiden hyväksymiseen. Jos tällaisten väliaikaisten toimenpiteiden määräämisen viivästyminen aiheuttaisi vaikeasti korjattavaa vahinkoa, on tarpeen antaa komissiolle mahdollisuus hyväksyä välittömästi sovellettavia väliaikaisia toimenpiteitä. [tark. 2]

(4 b)  Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät väliaikaisen sopimuksen 26 artiklan 5 kohdan b alakohdassa ja 27 artiklan 4 kohdassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 41 artiklan 5 kohdan b alakohdassa ja 42 artiklan 4 kohdassa, tarkoitettuihin poikkeuksellisiin ja kriittisiin olosuhteisiin. [tark. 3]

(5)  Vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa sekä väliaikaisessa sopimuksessa määrätään, että eräitä Serbian tasavallasta peräisin olevia maatalous- ja kalastustuotteita saa tuoda unioniin tariffikiintiöiden rajoissa alennetuin tullein. Tämän vuoksi on tarpeen antaa säännökset kyseisten tariffikiintiöiden hallinnoimista varten ja tarkastella mainittuja kiintiöitä, jotta niitä voidaan arvioida perusteellisesti. [tark. 4]

(6)  Jos kaupan suojatoimenpiteet osoittautuvat tarpeellisiksi, ne olisi vahvistettava tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä 26 päivänä helmikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 260/2009(4), yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta 19 päivänä lokakuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1061/2009(5), polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009(6) tai, tapauksen mukaan, muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009(7) yleisten säännösten mukaisesti.

(7)  Jos jäsenvaltio toimittaa komissiolle tietoja mahdollisista petoksista tai hallinnollisen yhteistyön laiminlyömisestä, sovelletaan asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä, erityisesti jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 515/97(8).

(8)  Koska asetus sisältää toimenpiteitä väliaikaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, sitä olisi sovellettava väliaikaisen sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Sisältö

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja menettelyt Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, jäljempänä 'vakautus- ja assosiaatiosopimus', sekä Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen, jäljempänä 'väliaikainen sopimus', tiettyjen määräysten täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseksi.

2 artikla

Kalaa ja kalastustuotteita koskevat myönnytykset

Komissio antaa kalan ja kalastustuotteiden tariffikiintiöitä koskevien väliaikaisen sopimuksen 14 artiklan ja myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 29 artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen 13 artiklan 3 kohdassa säädetyn tutkimusmenettelyn mukaisesti.

3 artikla

Tullinalennukset

1.  Jollei 2 kohdasta muuta johdu, etuustulli pyöristetään alaspäin ensimmäiseen desimaaliin.

2.  Jos etuustulli 1 kohdan mukaisesti laskettuna on jompikumpi jäljempänä esitetyistä, etuustullina pidetään täysimääräistä vapautusta:

   a) arvotulli on enintään yksi prosentti tai
   b) paljoustulli on enintään yksi euro yksittäistä määrää kohti.

4 artikla

Tekniset mukautukset

Tämän asetuksen nojalla annettavien säännösten muutokset ja tekniset mukautukset, jotka ovat tarpeen yhdistetyn nimikkeistön koodien tai Euroopan unionin yhtenäistariffin (TARIC) alanimikkeiden muutosten taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan mukaisten, yhteisön ja Serbian tasavallan välisten uusien tai muutettujen sopimusten johdosta, eivät saa sisältää merkittäviä muutoksia ja hyväksytään tämän asetuksen 13 artiklan 3 kohdassa tai mahdollisesti maataloustuotteiden osalta 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyätarkastelumenettelyä noudattaen. [tark. 5]

5 artikla

Yleinen suojalauseke

Jos unionin on toteutettava väliaikaisen sopimuksen 26 artiklassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 41 artiklassa, määrätty toimenpide, se on toteutettava asetuksessa (EY) N:o 260/2009 säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti, jollei väliaikaisen sopimuksen 26 artiklassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 41 artiklassa, toisin määrätä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tänän asetuksen 7 artiklan soveltamista.

6 artikla

Riittämätöntä tarjontaa koskeva lauseke

Jos unionin on toteutettava väliaikaisen sopimuksen 27 artiklassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 42 artiklassa, määrätty toimenpide, se on toteutettava asetuksessa (EY) N:o 1061/2009 säädettyjen menettelyjen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 7 artiklan soveltamista.

7 artikla

Poikkeukselliset ja kriittiset olosuhteet

Väliaikaisen sopimuksen 26 artiklan 5 kohdan b alakohdassa ja 27 artiklan 4 kohdassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 41 artiklan 5 kohdan b alakohdassa ja 42 artiklan 4 kohdassa, tarkoitettujen poikkeuksellisten ja kriittisten olosuhteiden ilmetessä komissio voi toteuttaa väliaikaisen sopimuksen 26 ja 27 artiklassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 41 ja 42 artiklassa, tarkoitettuja välittömästi sovellettavia toimenpiteitä tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

8 artikla

Maatalous- ja kalastustuotteita koskeva suojalauseke

Jos unionin on toteutettava väliaikaisen sopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa tai 26 artiklassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 32 artiklan 2 kohdassa tai 41 artiklassa, määrätty maatalous- ja kalastustuotteita koskeva suojatoimenpide, komissio päättää jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, tämän asetuksen 5 ja 6 artiklan sitä estämättä, tarvittavista toimenpiteistä sen jälkeen, kun asia on tarvittaessa saatettu väliaikaisen komitean käsiteltäväksi väliaikaisen sopimuksen 26 artiklan 5 kohdan a alakohdan nojalla ja myöhemmin vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 41 artiklan 5 kohdan a alakohdan nojalla, määrättyä asian käsittelyä koskevaa menettelyä.

Vastaanotettuaan pyynnön jäsenvaltiolta komissio tekee sitä koskevan päätöksen

   a) kolmen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, jos väliaikaisen sopimuksen 26 artiklassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 41 artiklassa, määrättyä asian käsittelyä koskevaa menettelyä ei sovelleta; tai
   b) kolmen päivän kuluessa väliaikaisen sopimuksen 26 artiklan 5 kohdan a alakohdassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 41 artiklan 5 kohdan a alakohdassa, mainitun 30 päivän määräajan päättymisestä, jos väliaikaisen sopimuksen 26 artiklan 5 kohdan a alakohdassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 41 artiklan 5 kohdan a alakohdassa, määrättyä asian käsittelyä koskevaa menettelyä sovelletaan.

Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavat säädökset 14 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

Valvonta

Väliaikaisen sopimuksen 17 artiklan 2 kohdan, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 32 artiklan 2 kohdan, täytäntöönpanoa varten unionissa otetaan käyttöön pöytäkirjassa N:o 3 olevassa liitteessä V lueteltujen tuotteiden tuontia koskeva valvontajärjestelmä. Sovelletaan tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(9) 308 d artiklassa säädettyä menettelyä.

10 artikla

Polkumyynti ja tuet

Jos unionilla todennäköisesti on jonkin käytännön osalta perusteet soveltaa väliaikaisen sopimuksen 25 artiklan 2 kohdassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 40 artiklan 2 kohdassa, tarkoitettuja toimenpiteitä, komissio päättää polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden ja/tai tasoitustoimenpiteiden käyttöönotosta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja asetuksen (EY) N:o 597/2009 säännösten mukaisesti.

11 artikla

Kilpailu

1.  Jos komissio katsoo, että jokin käytäntö on vastoin väliaikaisen sopimuksen 38 artiklaa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 73 artiklaa, se päättää asiaa joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä tutkittuaan väliaikaisen sopimuksen 38 artiklassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 73 artiklassa, tarkoitetun tarvittavan toimenpiteen täytäntöönpanosta.

Väliaikaisen sopimuksen 38 artiklan 10 kohdassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 73 artiklan 10 kohdassa, määrätyt toimenpiteet toteutetaan tukiin liittyvissä tapauksissa asetuksessa (EY) No 597/2009 säädettyjä menettelyjä noudattaen.

2.  Jos jokin käytäntö saattaa aiheuttaa sen, että Serbian tasavalta soveltaa unioniin toimenpiteitä väliaikaisen sopimuksen 38 artiklan, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 73 artiklan, nojalla, komissio päättää tapauksen tutkittuaan, onko kyseinen käytäntö väliaikaisessa sopimuksessa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa, vahvistettujen periaatteiden mukainen. Komissio tekee tarvittaessa asiaa koskevat päätökset Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 107 artiklan soveltamisesta johtuvien perusteiden mukaisesti.

12 artikla

Petokset tai hallinnollisen yhteistyön laiminlyöminen

Jos komissio toteaa jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella tai omasta aloitteestaan, että väliaikaisen sopimuksen 31 artiklassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 46 artiklassa, määrätyt edellytykset täyttyvät, se

   a) ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle; ja
   b) ilmoittaa viipymättä väliaikaiselle komitealle, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiokomitealle, havainnostaan ja sitä koskevista objektiivisista tiedoista sekä aloittaa neuvottelut väliaikaisessa komiteassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiokomiteassa.

Komissio julkaisee väliaikaisen sopimuksen 31 artiklan 5 kohdan, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 46 artiklan 5 kohdan, nojalla annettavat ilmoitukset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio voi päättää tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen keskeyttää väliaikaisesti tuotteisiin sovellettavan asianomaisen etuuskohtelun, kuten väliaikaisen sopimuksen 31 artiklan 4 kohdassa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 46 artiklan 4 kohdassa, määrätään.

13 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(10) 248 a artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea. Tullikoodeksikomitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3 a.  Kun tullikoodeksikomitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos tullikoodeksikomitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai tullikoodeksikomitean jäsenten enemmistö sitä pyytää. [tark. 6]

14 artikla

Maataloustuotteita koskeva komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007(11) 195 artiklalla perustettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea, jäljempänä 'maatalouskomitea'. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

3 a.  Kun maatalouskomitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos maatalouskomitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai maatalouskomitean jäsenten enemmistö sitä pyytää. [tark. 7]

15 artikla

Poikkeuksellisissa ja kriittisissä olosuhteissa käytettävä komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 260/2009 4 artiklassa perustettu komitea, jäljempänä 'tuontikomitea'. Tuontikomitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan4 artiklan kanssa. [tark. 8]

2 a.  Kun tuontikomitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos tuontikomitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai tuontikomitean jäsenten enemmistö sitä pyytää. [tark. 9]

16 artikla

Ilmoitusvelvollisuus

Komissio vastaa unionin puolesta väliaikaisessa sopimuksessa, myöhemmin vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa, edellytetystä tiedoksiannosta väliaikaiselle komitealle, myöhemmin vakautus- ja assosiaationeuvostolle sekä vakautus- ja assosiaatiokomitealle.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. lokakuuta 2012.
(2) EUVL L 28, 30.1.2010, s. 1.
(3) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) EUVL L 84, 31.3.2009, s. 1.
(5) EUVL L 291, 7.11.2009, s. 1.
(6) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.
(7) EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.
(8) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.
(9) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
(10) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
(11) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö