Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0465(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0273/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0273/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2012 - 14.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0389

Elfogadott szövegek
PDF 405kWORD 118k
2012. október 25., Csütörtök - Strasbourg
Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárások ***I
P7_TA(2012)0389A7-0273/2012
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2012. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0938),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0010/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0273/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 25-én került elfogadásra az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0465

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  2008. április 29-én egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság között stabilizációs és társulási megállapodást (STM) írtak alá. A stabilizációs és társulási megállapodás megerősítése folyamatban van.

(2)  2008. április 29-én a Tanács megkötötte az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodást(2) (ideiglenes megállapodás), amely a stabilizációs és társulási megállapodás kereskedelmi és kereskedelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek mielőbbi hatálybalépését írja elő. Az ideiglenes megállapodás 2010. február 1-jén lépett hatályba.

(3)  Szükség van az ideiglenes megállapodás egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó szabályok, valamint a végrehajtásra vonatkozó részletes szabályok elfogadási eljárásának meghatározására. Mivel ezen megállapodások kereskedelemmel és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló rendelkezései nagy mértékben azonosak, e rendelet alkalmazandó lesz a stabilizációs és társulási megállapodás végrehajtására is annak hatálybalépése után.

(4)  Az ideiglenes megállapodás és a STM egységes feltételek mellett történő alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(3) megfelelően kell gyakorolni. Mivel a végrehajtási intézkedések a közös kereskedelempolitika részét képezik, elfogadásukkor a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni. Amennyiben az ideiglenes megállapodás és a stabilizációs és társulási megállapodás – rendkívüli és kritikus körülmények esetén – előirányozza annak lehetőségét, hogy a helyzet megoldásához szükséges azonnali intézkedéseket alkalmazzanak, a Bizottság azonnal elfogadja az ilyen végrehajtási aktusokat.[Mód. 1]

(4a)   Rendkívüli és kritikus körülmények kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések elfogadása céljából indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az ezen átmeneti intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható lenne, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson. [Mód. 2]

(4b)   A Bizottságnak azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket kell meghoznia, amennyiben – az ideiglenes megállapodás 26. cikke (5) bekezdésének b) pontjában és 27. cikke (4) bekezdésében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 41. cikke (5) bekezdésének b) pontjában és 42. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja. [Mód. 3]

(5)  A stabilizációs és társulási megállapodás és az ideiglenes megállapodás értelmében a Szerb Köztársaságból származó egyes mezőgazdasági és halászati termékeket kedvezményes vámtarifával lehet bevinni az Unióba, vámkontingens-határon belül.Az alapos értékelés lehetővé tétele érdekében szükséges az ezen vámkontingensek kezelését és felülvizsgálatát szabályozó előírások megállapítása. [Mód. 4]

(6)  Ahol kereskedelemvédelmi intézkedések válnak szükségessé, azokat a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendeletben(4), a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. október 19-i 1061/2009/EK tanácsi rendeletben(5), az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletben(6), vagy megfelelő esetben az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletben(7) megállapított általános előírásoknak megfelelően kell elfogadni.

(7)  Amennyiben egy tagállam esetleges csalásról vagy közigazgatási együttműködés hiányáról tájékoztatja a Bizottságot, a vonatkozó uniós jogszabályokat kell alkalmazni, különösen a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletet(8).

(8)  E rendelet az ideiglenes megállapodás végrehajtási intézkedéseit tartalmazza, tehát az ideiglenes megállapodás hatályba lépésének időpontjától alkalmazandó,

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás (STM), valamint az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás (ideiglenes megállapodás) egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok elfogadásának szabályait és eljárásait állapítja meg.

2. cikk

A hal- és halászati termékekre vonatkozó engedmények

Az ideiglenes megállapodás 14. cikkének, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 29. cikkének végrehajtására vonatkozó, a hal- és halászati termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 13. cikke (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell elfogadnia.

3. cikk

Vámcsökkentések

(1)  A (2) bekezdésre figyelemmel a kedvezményes vámtételek értékét egy tizedesjegyre, lefelé kell kerekíteni.

(2)  A kedvezményes vámtétel teljes mértékű mentességet jelent abban az esetben, ha a kedvezményes vámtétel kiszámításakor a kapott eredmény az (1) bekezdés szerint a következők valamelyike:

   a) értékvámok esetében 1% vagy kevesebb; vagy
   b) az egyedi vámtételek esetében egyedi összegenként 1 EUR vagy annál alacsonyabb.

4. cikk

Technikai kiigazítások

Az e rendelet alapján elfogadott előírások a Kombinált Nómenklatúrában és az Európai Közösségek Integrált Vámtarifájának (TARIC) albontásaiban történt változtatások vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikke szerint az Unió és a Szerb Köztársaság között létrejött új vagy módosított megállapodások megkötése miatt szükségessé váló módosításai és technikai kiigazításai érdemi változtatásokat nem tartalmaznak,és azokat a 13. cikk (3) bekezdésében, illetve a mezőgazdasági termékek tekintetében a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. [Mód. 5]

5. cikk

Általános védzáradék

E rendelet 7. cikkének sérelme nélkül, ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 26. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 41. cikkében leírt intézkedést kell meghoznia, azt a 260/2009/EK rendeletben megállapított feltételeknek és eljárásoknak megfelelően kell elfogadni, kivéve, ha erről az ideiglenes megállapodás 26. cikke, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 41. cikke másképpen rendelkezik.

6. cikk

Hiányzáradék

E rendelet 7. cikkének sérelme nélkül, ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 27. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 42. cikkében leírt intézkedést kell meghoznia, azt az 1061/2009/EK rendeletben megállapított eljárásoknak megfelelően kell elfogadni.

7. cikk

Rendkívüli és kritikus körülmények

Ha az ideiglenes megállapodás 26. cikke (5) bekezdésének b) pontjában és 27. cikkének (4) bekezdésében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 41. cikke (5) bekezdésének b) pontjában és 42. cikkének (4) bekezdésében leírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények lépnek fel, a Bizottság az ideiglenes megállapodás 26. és 27. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 41. és 42. cikkében előírt azonnal alkalmazandó intézkedéseket tehet, az e rendelet 15. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

8. cikk

A mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó védzáradék

A 5. és 6. cikkektől eltérve, ha az Uniónak a mezőgazdasági és halászati termékeket illetően az ideiglenes megállapodás 17. cikkének (2) bekezdése vagy 26. cikke, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás 32. cikke (2) bekezdése vagy 41. cikke szerinti védintézkedéseket kell meghoznia, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy a saját kezdeményezésére azután hozza meg a szükséges intézkedéseket, hogy adott esetben az ideiglenes megállapodás 26. cikke (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott ideiglenes bizottság elé, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás 41. cikke (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott stabilizációs és társulási tanács elé terjeszti az ügyet.

Ha a Bizottság egy tagállamtól kérelmet kap, azzal kapcsolatban határozatot hoz:

   a) a kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül, amennyiben az ideiglenes megállapodás 26. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 41. cikkében előírt, a stabilizációs és társulási tanács elé történő terjesztésre vonatkozó eljárás nem alkalmazandó; vagy
   b) az ideiglenes megállapodás 26. cikke (5) bekezdésének a) pontjában, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás 41. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett 30 napos időszak végét követő három napon belül, amennyiben az ideiglenes megállapodás 26. cikke (5) bekezdésének a) pontjában, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás 41. cikke (5) bekezdésének a) pontjában előírt, előterjesztésre vonatkozó eljárás alkalmazandó.

A Bizottság az azonnal alkalmazandó intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fogadja el.

9. cikk

Felügyelet

Az ideiglenes megállapodás 17. cikke (2) bekezdésének és a stabilizációs és társulási megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás 32. cikke (2) bekezdésének végrehajtása céljából meg kell teremteni a 3. jegyzőkönyv V. mellékletében felsorolt áruk behozatalának uniós felügyeletét. A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 308d.(9) cikkében foglalt eljárást kell alkalmazni.

10. cikk

Dömping és támogatás

Olyan gyakorlat esetében, amely az ideiglenes megállapodás 25. cikkének (2) bekezdésében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás 40. cikkének (2) bekezdésében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatná, a dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedések bevezetéséről szóló döntést a Bizottság az 1225/2009/EK, illetve értelemszerűen az 597/2009/EK rendeletben megállapított előírásokkal összhangban hozza meg.

11. cikk

Verseny

(1)  Az olyan gyakorlatok esetében, melyeket a Bizottság nem tart összeegyeztethetőnek az ideiglenes megállapodás 38. cikkével, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás 73. cikkével, a Bizottság az ügy saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére történő kivizsgálását követően határoz az ideiglenes megállapodás 38. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás 73. cikkében meghatározott megfelelő intézkedésről.

Támogatás tekintetében az ideiglenes megállapodás 38. cikke (10) bekezdésében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás a stabilizációs és társulási megállapodás 73. cikkének (10) bekezdésében foglalt intézkedéseket az 597/2009/EK rendeletben meghatározott eljárásokkal összhangban kell elfogadni.

(2)  Olyan gyakorlat esetén, amelynek eredményeként a Szerb Köztársaságnak kellene intézkedéseket alkalmaznia az Unióval szemben az ideiglenes megállapodás 38. cikke, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 73. cikke alapján, a Bizottságnak az eset kivizsgálását követően el kell döntenie, hogy a gyakorlat összeegyeztethető-e az ideiglenes megállapodásban, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodásban előírt elvekkel. A Bizottság szükség esetén – az EUMSZ 101., 102. és 107. cikkének alkalmazásából eredő ismérvek alapján – meghozza a megfelelő határozatokat.

12. cikk

Csalás vagy a közigazgatási együttműködés elmulasztása

Ha a Bizottság – egy tagállam által nyújtott információ alapján vagy saját kezdeményezésére – úgy találja, hogy az ideiglenes megállapodás 31. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 46. cikkében megállapított feltételek teljesülnek, akkor indokolatlan késedelem nélkül:

   a) tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot; valamint
   b) értesíti megállapításairól és az objektív információkról az ideiglenes bizottságot, majd azt követően a stabilizációs és társulási bizottságot, és konzultációt kezdeményez az ideiglenes bizottságban, majd azt követően a stabilizációs és társulási bizottságban.

Az ideiglenes megállapodás 31. cikkének (5) bekezdése, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 46. cikkének (5) bekezdése szerint a Bizottságnak valamennyi közzétételt az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell megtennie.

A Bizottság az e rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározott tanácsadó bizottsági eljárással összhangban határozhat úgy, hogy az ideiglenes megállapodás 31. cikkének (4) bekezdésében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 46. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint ideiglenesen felfüggeszti a termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást.

13. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet(10) 248a. cikkével létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3a)  Amikor a Vámkódexbizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a Vámkódexbizottság elnöke így dönt, vagy a Vámkódexbizottság tagjai többsége ezt kéri. [Mód. 6]

14. cikk

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó bizottsági eljárás

(1)  A Bizottság munkáját a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet(11) 195. cikke által létrehozott, a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság (a Mezőgazdasági Bizottság) segíti. A Mezőgazdasági Bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az 5. cikkével összefüggésben.

(3a)  Amikor a Mezőgazdasági Bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a Mezőgazdasági Bizottság elnöke így dönt, vagy a mezőgazdasági bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 7]

15. cikk

Rendkívüli és kritikus körülmények esetén szükséges intézkedésekre vonatkozó bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot a 260/2009/EK rendelet 4. cikke alapján létrehozott importbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az 5. cikkévela 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 8]

(2a)  Amikor az importbizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül az importbizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 9]

16. cikk

Értesítés

Az ideiglenes bizottságnak, majd azt követően a stabilizációs és társulási tanácsnak, illetve értelemszerűen a stabilizációs és társulási bizottságnak az ideiglenes megállapodásban, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodásban előírt értesítése az Unió nevében eljáró Bizottság felelőssége.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2010. február 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) Az Európai Parlament 2012. október 25-i álláspontja.
(2) HL L 28., 2010.1.30., 1. o.
(3) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(4) HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
(5) HL L 291., 2009.11.7., 1. o.
(6) HL L 343., 2009.12.22., 51. o.
(7) HL L 188., 2009.7.18., 93. o.
(8) HL L 82., 1997.3.22., 1. o.
(9) HL L 253, 1993.10.11., 1. o.
(10) HL L 302., 1992.10.19, 1. o.
(11) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat